Vot în CL Mangalia. Radu: “Am vrut să reducem taxele, dar nu ne permite legea”

0
251

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au votat, mier­curi, într‑o şedinţă extra­or­di­na­ră, Hotă­rârea pri­vind taxe­le şi impo­zi­te­le loca­le pe anul în curs. Pro­iec­tul ini­ţi­at de pri­ma­rul Radu Cris­ti­an pre­ve­de ca taxe­le şi impo­zi­te­le să rămâ­nă la valoa­rea de anul tre­cut, atât pen­tru per­soa­ne­le juri­di­ce, cât şi pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce. Con­form docu­men­tu­lui, pen­tru deter­mi­na­rea impo­zi­tu­lui pe clă­diri şi a taxei pen­tru eli­be­ra­rea auto­ri­za­ţi­ei de con­stru­i­re în cazul per­soa­ne­lor fizi­ce, pre­cum şi a impo­zi­tu­lui pe teren, pen­tru anul 2014, se menţi­ne deli­mi­ta­rea zone­lor apro­ba­tă prin HCL 52/2006 cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, pri­vind înca­dra­rea pe zone a tere­nu­ri­lor din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

În baza pro­iec­tu­lui adop­tat de con­si­li­eri, se anu­lea­ză cre­anţe­le fis­ca­le res­tan­te, mai mici de 10 lei, afla­te în sold la data de 31 decem­brie 2013, iar per­soa­ne­le ale căror veni­turi luna­re sunt mai mici decât sala­ri­ul minim brut pe ţară ori con­stau în exclu­si­vi­ta­te din indem­ni­za­ţie de şomaj sau aju­tor soci­al bene­fi­ci­a­ză de o redu­ce­re de 50% de la pla­ta impo­zi­tu­lui pe clă­diri şi a impo­zi­tu­lui pe teren. În tim­pul dez­ba­te­ri­lor refe­ri­toa­re la taxe şi impo­zi­te, repre­zen­tanţii PDL în CL au votat împo­tri­va pro­iec­tu­lui pro­pus de pri­mar. La rân­dul său, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, a expli­cat că impo­zi­te­le pen­tru per­soa­ne fizi­ce sunt la nive­lul minim impus de Codul Fiscal.

Am vrut să redu­cem taxe­le, dar nu ne per­mi­te legea pen­tru că sun­tem între pri­me­le 10 pri­mă­rii din ţară la arie­ra­te, din cau­za chel­tu­ie­li­lor nejus­ti­fi­ca­te de acum 10–12 ani, a menţio­nat primarul.

Roc­sa­na CRISTEA, repli­caon­li­ne, Joi, 27 febr.2014.

Vezi şi:

http://www.replicaonline.ro/paul-foleanu-la-mangalia-usl-inca-functioneaza-impotriva-agentilor-economici-159654/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply