Subsolul localităţii va fi transformat în şvaiţer, în urma exploatării gazelor de şist. Vor urma cutremure şi contaminarea apei!“

2
286

Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia a găz­du­it, dumi­ni­că, con­fe­rinţa publi­că „Efec­te­le noci­ve ale exploa­tă­rii gaze­lor de şist prin frac­tu­ra­re hidra­uli­că, asu­pra sănă­tă­ţii, cali­tă­ţii vieţii şi dez­as­trul eco­no­mic gene­rat de exploa­ta­rea acestora“.

Invi­ta­ţi la eve­ni­ment au fost prof. univ. dr. Mir­cea Vin­ti­les­cu, ing. Doru Apos­tol, ing. Mari­na Şte­fan, geo­graf Maria Oltea­nu, Paul Iurea, acti­vist de mediu. Prin­tre cei afla­ţi în sală s‑au aflat renu­mi­tul pia­nist Har­ry Tavi­ti­an, împre­u­nă cu soţia sa, vice­pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Mari­us Dumi­tru, Cos­min Bâr­zan, preşe­din­te exe­cu­tiv al Cen­tru­lui pen­tru Resur­se Civi­ce, repre­zen­tanţi ai Gru­pu­lui „Dobro­ge­ea“, cetă­ţeni din Man­ga­lia şi din loca­li­tă­ţi­le din jur – Lima­nu, 2 Mai, Vama Veche, Cos­ti­neşti, Albeşti etc.

În cadrul con­fe­rinţei, prof. univ. dr. Mir­cea Vin­ti­les­cu a făcut una din­tre cele mai eloc­ven­te pre­zen­tări a frac­tu­ră­rii hidra­uli­ce, com­pa­rând aceas­tă meto­dă cu cea „cla­si­că“ de extra­ge­re a gaze­lor. Potri­vit aces­tu­ia, în fora­rea cla­si­că, son­da intro­du­să în pământ uti­li­zea­ză apa pen­tru ridi­ca­rea gaze­lor şi ţiţe­iu­lui. Apa folo­si­tă este, apoi, rein­tro­du­să, printr‑o altă son­dă, în ace­ea­şi loca­ţie, prin rein­je­cţie. În ceea ce pri­veş­te gaze­le de şist, meto­da este una dez­as­tru­oa­să în pri­mul rând pen­tru natu­ră şi, în al doi­lea rând, pen­tru locu­i­to­rii zonei unde se pro­du­ce fracturarea.

Fora­jul, care, ini­ţi­al, sea­mă­nă cu cel cla­sic, ajun­ge la un moment în şis­tu­ri­le argi­loa­se, unde este devi­at, stră­pun­gând, oblic şi apoi ori­zon­tal, aces­te stra­turi, ce sunt, apoi, desfă­cu­te pe lun­gimi de 1,5–3 kilo­me­tri fie­ca­re. Fora­jul aces­tor stra­turi se face fie cu aju­to­rul explo­zi­bi­lu­lui, prin deto­na­re sub­te­ra­nă, fie prin diz­lo­ca­rea, exfo­li­e­rea stra­tu­ri­lor. Tre­bu­ie să şti­ţi că, deşi potri­vit legii, fora­jul se poa­te face doar la o dis­tanţă mai mare de un kilo­me­tru faţă de aria loca­li­tă­ţii, aces­ta va ajun­ge, prin exploa­ta­rea pe ori­zon­ta­lă, în „buri­cul“ ora­şu­lui sau poa­te stră­ba­te întrea­ga zonă a aces­tu­ia. Ast­fel că, sub ora­şul sau comu­na unde se va fora pen­tru gaze de şist, se va for­ma, în timp, un „şvai­ţer“, a ară­tat prof. univ. dr. Mir­cea Vintilescu.

Ulte­ri­or intro­du­ce­rii son­dei, are loc frac­tu­ra­rea hidra­uli­că, prin intro­du­ce­rea unor flui­de la pre­siuni ce pot ajun­ge la până la 1.500 de atmosfe­re: „Gân­di­ţi-vă la un bloc de 5.000 de eta­je, ce are rolul de a pătrun­de prin stra­tu­ri­le pămân­tu­lui, spă­lân­du-le cu aju­to­rul unor sub­stanţe cu potenţi­al muta­gen şi can­ce­ri­gen. Însă, inves­ti­to­rul va folo­si şi un nisip spe­cial, pen­tru a sabla stra­tu­ri­le. Vor­bim, deci, nu doar de o exploa­ta­re a gaze­lor de şist, ci şi de o exploa­ta­re minie­ră. Inves­ti­to­rul nu mai este, însă, nevo­it să anga­je­ze forţe de mun­că, să asi­gu­re gale­ii, aeri­si­re etc. În timp ce o gale­rie „cla­si­că“ are doi metri şi este suţi­nu­tă cu stâlpi de pro­te­cţie, în cazul gale­ri­i­lor pen­tru frac­tu­ra­rea hidra­uli­că vor­bim de gale­rii de pes­te zece metri şi nicio pro­te­cţie. În con­clu­zie, după cinci ani în care sub­so­lul ora­şu­lui dum­ne­a­voas­tră este trans­for­mat în şvai­ţer, inves­ti­to­rul plea­că şi rămâ­neţi cu sub­te­ran al cărui stra­turi se pră­bu­şesc, încear­că să se rea­ran­je­ze. Este o masă de „jeleu“ care ampli­fi­că ori­ce miş­ca­re tec­to­ni­că: dacă ar avea loc un cutre­mur de patru gra­de, aces­ta va fi resi­mţit ca unul de pes­te şase gra­de“, a mai ară­tat Mir­cea Vintilescu.

Orga­ni­za­to­rii con­fe­rinţei au rea­fir­mat, o dată în plus, că meto­da frac­tu­ră­rii hidra­uli­ce con­sti­tu­ie, în acest moment – şi dacă legi­sla­ţia nu se va modi­fi­ca, infracţiune! 

În cadrul întâl­ni­rii, au mai fost pre­zen­ta­te şi alte ris­curi ale explo­tă­rii gaze­lor de şist prin frac­tu­ra­rea hidra­uli­că: con­ta­mi­na­rea apei pota­bi­le şi a pân­zei fre­a­ti­ce (în cazul fisu­ră­rii şi explo­zi­ei une­ia din­tre con­duc­te­le de exploa­ta­re, apa con­ta­mi­na­tă va intra ime­di­at sur­sa de apă uti­li­za­tă de con­su­ma­tori); cutre­mu­re şi alu­ne­cări de teren, boli incu­ra­bi­le pen­tru oameni, polu­a­rea aeru­lui, a solu­lui, dis­tru­ge­rea vege­ta­ţi­ei şi îmbol­nă­vi­rea ani­ma­le­lor. „Inde­pen­denţa ener­ge­ti­că este un mit. Gaze­le vor fi în tota­li­ta­te ale com­pa­ni­i­lor ce le extrag, fără obli­ga­ţia de a vin­de pe pia­ţa româ­neas­că. Gaze­le extra­se nu vor putea fi uti­li­za­te în gos­po­dă­rii, din cau­za toxi­ci­tă­ţii lor, ci numai în ter­mo­cen­tra­le spe­ci­a­le, unde li se pot neu­tra­li­za ele­men­te­le noci­ve, fiind trans­for­ma­te în curent elec­tric“, s‑a mai ară­tat în cadrul conferinţei.

editiadesud.ro, 23.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

  1. Orga­ni­za­tor, si nu invi­tat a aces­tui eve­ni­ment, a fost gru­pul infor­mal “Dobro­Ge­ea”. Este bine de sti­ut acest lucru pen­tru cei care doresc sa afle mai mul­te infor­ma­tii si/sau sa ade­re la diver­se actiuni ale gru­pu­lui, sa o poa­te face. Aceas­ta con­fe­rin­ta a avut drept scop si adop­ta­rea unei “Decla­ra­tii pen­tru sus­ti­ne­rea vie­tii si a drep­tu­ri­lor omu­lui a soci­e­ta­tii civi­le din Roma­nia in com­ba­te­rea dis­func­tiu­ni­lor mani­fes­ta­ta de auto­ri­ta­tea cen­tra­la…” infor­ma­re si suge­ra­rea unor solu­tii lega­le , pe care comu­ni­ta­ti­le le pot ini­tia . Este bine de sti­ut ca adre­sa de mail a gru­pu­lui este ” [email protected]”. Va rugam sa ape­lati ori­cand. 0733766199 sau 0748607774

  2. Min­ciuni pes­te min­ciuni. Au reu­sit sa into­xi­ce Roma­nia cu doar un grup de oameni pusi bine pe scan­dal si por­ni­ti bine impo­tri­va eco­no­mi­ei din Roma­nia. Sper ca in curand sa se tre­zeas­ca si oame­nii cu capul pe umeri din Roma­nia … sa deo­se­beas­ca ade­va­ra­tii acti­visti de mediu de aces­ti escroci. Acti­vist de mediu este ace­la care a con­stru­it sau con­stru­ies­te ceva pen­tru mediu … nu ace­la care min­te cu neru­si­na­re in public si baga spai­ma in oameni fara nici un motiv. Ade­va­rul e pe drum. Sper ca macar SRI sa stie toa­te dede­sup­tu­ri­le si sa se faca lumi­na la un moment dat.

Leave a Reply