Simpozion la Muzeul Callatis: 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor (FOTO)

0
281

Vineri, 21 febru­a­rie 2014, înce­pând cu ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, s‑a des­fă­șu­rat, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Man­ga­lia și Con­si­li­ul Local, sim­po­zio­nul inti­tu­lat: „300 de ani de la mar­ti­rul Brân­co­ve­ni­lor”. Cu sus­ți­ne­rea prof. Cori­na Miha­la­che, direc­to­rul Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” Man­ga­lia, și a prof. Simo­na Cio­bă­nel, direc­to­rul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, au fost pre­zenți la sim­po­zion elevi ai celor două insti­tu­ții de învă­țământ din loca­li­ta­te, înso­țiți de prof. Mari­na Ște­fan și prof. Mihai Sandu.

În des­chi­de­re, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, șeful muze­u­lui cal­la­tian, a vor­bit des­pre via­ța și per­so­na­li­ta­tea lui Con­stan­tin Brân­co­vea­nu, ajuns domn al Țării Româ­nești la vâr­sta de 34 de ani, o per­so­na­li­ta­te con­tra­dic­to­rie care a con­dus țara timp de 26 de ani. Dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc l‑a des­cris ca fiind un bun om poli­tic și iscu­sit diplo­mat, care s‑a remar­cat prin sus­ți­ne­rea artei, cul­tu­rii și cre­din­ței orto­do­xe, ast­fel că domnia sa a însem­nat o peri­oa­dă de pro­gres cul­tu­ral și artis­tic în isto­ria medi­e­va­lă a românilor. 

În con­ti­nu­a­re, a pre­zen­tat ascen­siu­nea sa pe tro­nul Țării Româ­nești, rea­li­ză­ri­le din poli­ti­ca inter­nă, abi­li­tă­ți­le mani­fes­ta­te în rela­ți­i­le exter­ne și sfâr­și­tul tra­gic al domni­to­ru­lui. Con­stan­tin Brân­co­vea­nu a fost deca­pi­tat în ziua de 15 august 1714, împre­u­nă cu cei patru fii ai săi: Con­stan­tin, Ște­fan, Radu și Matei și cu sfe­t­ni­cul Iana­che Văcă­res­cu, pen­tru că a refu­zat con­ver­ti­rea la islamism.

Urmă­toa­rea comu­ni­ca­re a fost sus­ți­nu­tă de muze­o­graf Lili­a­na Bădin, care a pre­zen­tat cele mai impor­tan­te rea­li­zări cul­tu­ra­le din epo­ca lui Con­stan­tin Brân­co­vea­nu, prin­tre aces­tea fiind: con­struc­ți­i­le reli­gi­oa­se și lai­ce, dar și ope­re­le de artă rea­li­za­te în sti­lul brân­co­ve­nesc; sus­ți­ne­rea tipa­ru­lui și a șco­li­lor româ­nești; înfi­in­ța­rea Aca­de­mi­ei domnești din Bucu­rești și cti­to­ri­rea mai mul­tor bise­rici și mănăstiri.

La fina­lul sim­po­zio­nu­lui a fost audi­ată „Bala­da lui Con­stan­tin Brân­co­vea­nu” (poe­zie popu­la­ră culea­să și publi­ca­tă de Vasi­le Alec­san­dri), în timp ce rulau ima­gini cu pic­turi reli­gi­oa­se înfă­țișând-ul pe domni­tor și fiii săi, dar și ima­gini cu cele mai impor­tan­te con­struc­ții lai­ce și reli­gi­oa­se și ope­re de artă brâncovenești. 

Gale­rie FOTO:

Vineri, 21.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply