Poliţist medaliat la competiţii sportive. Criminalistul Valentin Saioc din Mangalia are nevoie de susţinere financiară

0
227

Cri­mi­na­lis­tul din Man­ga­lia, Mari­us Valen­tin Sai­oc, meda­li­at în mai mul­te rân­duri la Cam­pi­o­na­te­le de Atle­tism, are nevo­ie de susţi­ne­re finan­ci­a­ră pen­tru a con­ti­nua acest drum al spor­tu­lui de per­for­manţă.   

Com­pe­ti­ţi­i­le la care Mari­us Sai­oc repre­zin­tă Man­ga­lia: Cam­pi­o­na­tul muni­ci­pal de atle­tism, Cam­pi­o­na­tul naţio­nal de atle­tism, Cam­pi­o­na­tul mondi­al din Buda­pes­ta, Cam­pi­o­na­tul bal­ca­nic de atle­tism, Cam­pi­o­na­tul euro­pean de atle­tism şi mul­te alte­le. Susţi­ne­rea mora­lă nu este de ajuns, tre­bu­ie susţi­nut şi finan­ci­ar. Pen­tru cei ce vor să îl susţi­nă finan­ci­ar pot vira în con­tul clu­bu­lui des­chis la BCR Man­ga­lia cu spe­ci­fi­ca­ţia Mari­us Sai­oc, se ara­tă pe pagi­na de Face­bo­ok, cre­a­tă în acest scop.

Rea­min­tim că agen­tul-şef prin­ci­pal al Biro­u­lui Cri­mi­na­lis­tic, din cadrul Poli­ţi­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Mari­us Valen­tin Sai­oc, a repre­zen­tat Româ­nia la Cam­pi­o­na­tul Bal­ca­nic de Atle­tism, la cate­go­ria pes­te 35 de ani, care s‑a desfă­şu­rat în Croa­ţia, în peri­oa­da 6 — 8 sep­tem­brie 2013. Aces­ta s‑a întors aca­să cu rezul­ta­te mai mult decât satis­fă­că­toa­re, pre­cum meda­lii de aur şi argint.

Am fost în lotul Româ­ni­ei. Au fost niş­te con­cur­suri îna­in­te, s‑a for­mat un lot al Româ­ni­ei, eu m‑am cali­fi­cat şi am repre­zen­tat Româ­nia. Am câş­ti­gat meda­lia de aur la pro­ba tri­plu­salt, cu rezul­ta­tul 12 metri şi 14 cen­ti­me­tri, care repre­zin­tă noul record naţio­nal. Am bătut vechiul record naţio­nal la cate­go­ria 35 — 39 de ani. De ase­me­nea, am luat şi meda­lia de argint la sări­tu­ra în lun­gi­me, rezul­ta­tul fiind de 5,94 m. Mă simt extra­or­di­nar, a fost ulti­mul con­curs din anul 2013 şi am ter­mi­nat foar­te bine. Urmea­ză o peri­oa­dă de rela­xa­re şi am fost invi­tat per­so­nal de Fede­ra­ţia Tur­că de Atle­tism, la anul va avea loc în Tur­cia, la Izmir, Cam­pi­o­na­tul Euro­pean, unde voi par­ti­ci­pa, a decla­rat, pen­tru Repli­ca, la acea dată, poli­ţis­tul Mari­us Valen­tin Sai­oc. Aces­ta a mai menţio­nat că se antre­nea­ză aproa­pe zil­nic. Pe lân­gă sala de forţă, omul legii mer­ge pe pla­jă sau câteo­da­tă pe sta­dio­nul Farul, din Con­stanţa. Aces­ta a îmbră­cat hai­na de poli­ţist în urmă cu 20 de ani.

Lili­a­na CHIRU, Repli­ca, Vineri, 14 febr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele