O nouă aparitie editorială: CULTURA ZAU, autor Sorin Marcel Colesniuc

0
369

La edi­tu­ra Ex Pon­to a fost publi­ca­tă, recent, lucra­rea ști­in­ți­fi­că inti­tu­la­tă „Cul­tu­ra Zau”, scri­să de cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc.

Volu­mul repre­zin­tă, cu une­le com­ple­tări și mici modi­fi­cări, Teza de doc­to­rat a auto­ru­lui pe care a susținut‑o, în anul 2008, la Facul­ta­tea de Isto­rie și Patri­mo­niu din cadrul Uni­ver­si­tă­ții „Lucian Bla­ga” Sibiu. Car­tea se adre­sea­ză spe­cia­liș­ti­lor în pre­i­s­to­rie, pro­fe­so­ri­lor și stu­den­ți­lor de la facul­tă­ți­le de isto­rie, dar și tutu­ror celor inte­re­sați de pre­i­s­to­ria Româ­ni­ei.

Denu­mi­rea de „Cul­tu­ra Zau” pro­vi­ne de la loca­li­ta­tea Zau de Câm­pie, din jude­țul Cluj, unde a fost des­co­pe­ri­tă și cer­ce­ta­tă evo­lu­ția aces­tei civi­li­za­ții, cu ori­gi­ni­le în neo­li­ti­cul tim­pu­riu şi fina­lul în ene­o­li­tic și înce­pu­tul epo­cii cupru­lui. Cul­tu­ra Zau are patru faze de evo­lu­ţie: faza I — înca­dra­tă în neo­li­ti­cul tim­pu­riu (o evo­lu­ţie loca­lă a unor comu­ni­tă­ţi Sta­rče­vo-Criş); faza II — în neo­li­ti­cul mij­lo­ciu; faza III — în neo­li­ti­cul târ­ziu; faza IV — în ene­o­li­ti­cul tim­pu­riu și înce­pu­tul epo­cii cupru­lui. Toa­te aces­tea au fost veri­fi­ca­te prin meto­da dată­rii cu radio­car­bon.

Volu­mul cuprin­de o ana­li­ză sta­tis­ti­că pe nive­le, ori­zon­turi cul­tu­ra­le și com­ple­xe, pre­cum și un stu­diu al evo­lu­ți­ei cera­mi­cii, dese­ori cera­mi­ca fiind fac­to­rul cel mai dina­mic al unei civi­li­za­ții. Ast­fel, auto­rul a demon­strat pute­rea ana­li­zei mate­ma­ti­ce asu­pra unui lot de mate­ri­a­le sufi­cient de nume­ros pen­tru ca și cla­si­fi­că­ri­le să fie con­stan­te. După cum a afir­mat coor­do­na­to­rul ști­in­ți­fic al Tezei de doc­to­rat, prof.univ.dr. Gh. Laza­ro­vici „Acest volum repre­zin­tă cea mai com­ple­tă lucra­re ana­li­ti­că asu­pra unui bogat lot de mate­ri­a­le (pes­te 14.000 de obiec­te doar de la Zau) refe­ri­toa­re la o sta­țiu­ne arhe­o­lo­gi­că și la o civi­li­za­ție”.

Din stu­di­ul rea­li­zat se poa­te obser­va, prin com­pa­ra­ți­i­le mate­ri­a­le­lor selec­ti­ve, la fie­ca­re evo­lu­ție pe faze, legă­tu­ri­le din spa­ți­ul transil­vă­nean. Volu­mul cuprin­de ana­li­za fie­că­rui grup sau cla­să de orna­men­te și for­me, dar și teh­no­lo­gia cera­mi­cii: cate­go­ria din care se des­prind ide­i­le pri­vind feno­me­nul cul­tu­ral al com­ple­xu­lui sau nive­lu­lui (în evo­lu­ție sau în invo­lu­ție); ames­te­cul nece­sar plas­ti­ci­ză­rii și mode­lă­rii cera­mi­cii; nete­zi­rea; pic­ta­rea și tra­ta­rea supra­fe­ței pen­tru pic­tu­ră; arde­rea și așa mai depar­te.

Lucra­rea, alcă­tu­i­tă din 352 de pagini (între care pes­te 100 de pagini color), for­mat A4, a fost struc­tu­ra­tă după cum urmea­ză: Cuvânt îna­in­te; Stu­diu intro­duc­tiv (rea­li­zat de prof.univ.dr. Gh. Laza­ro­vici, prin care aces­ta sus­ți­ne mun­ca de cer­ce­ta­re a auto­ru­lui); Cadrul geo­gra­fic; Date gene­ra­le; Evo­lu­ția; Așe­ză­ri, locu­in­țe, for­ti­fi­ca­ții; Via­ța spi­ri­tu­a­lă; Con­clu­zii; Bibli­o­gra­fie și Ane­xe (cu nume­roa­se ima­gini ale mate­ri­a­le­lor arhe­o­lo­gi­ce apar­ținând cul­tu­rii Zau).

Prof.univ.dr. Gh. Laza­ro­vici a facut urmă­toa­re­le pre­ci­zări: „Defi­ni­rea cul­tu­rii Zau a fost imbold şi pen­tru noi de rea­na­li­za­re a aces­tor des­co­pe­riri, imbold năs­cut din dia­lo­gu­ri­le cu dom­nul Sorin Mar­cel Coles­niuc pe dura­ta docu­men­ta­ţi­ei sale pen­tru teza de doc­to­rat. Îmi aduc amin­te de reti­cenţe­le unor mem­bri ai comi­si­i­lor de doc­to­rat faţă de aceas­tă civi­li­za­ţie. Pen­tru a susţi­ne opi­ni­i­le dom­nu­lui doc­tor Sorin Mar­cel Coles­niuc, am soco­tit nece­sar să scri­em un număr de pagini ală­tu­ri de cole­gul şi cola­bo­ra­to­rul nos­tru. Dorim să adu­cem mulţu­mi­ri Domni­ei Sale, dar şi altor colegi, doc­tori şi doc­to­ranzi, în spe­cial doam­nei doc­tor Zoia Maxim, pre­cum și tutu­ror celor care au par­ti­ci­pat la săpă­tu­ri­le de la: Zau, Iclod, Che­i­le Tur­zii, Cluj-Napo­ca şi alte­le.”

Car­tea va fi lan­sa­tă vineri, 28 febru­a­rie 2014, ora 10.00, la Cer­cul Mili­tar din Man­ga­lia, cu pri­le­jul ani­ver­să­rii a 15 ani de la înfi­in­ța­rea Fili­a­lei Man­ga­lia a Ligii Nava­le Româ­ne.

Marti, 25.02.2014, Comu­ni­cat de pre­sa.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.