Gheorghe Dragomir: “Să ieşim să spunem ce colaborare avem cu Nicuşor Constantinescu şi Radu Mazăre, când noi nu ne-am întâlnit niciodată?”

0
371

Repre­zen­tanţii PNL sunt dis­pu­şi să iasă acum de la guver­na­re spe­rând că vor reve­ni. Între timp, aceş­tia ara­tă cu dege­tul şi în cur­tea PSD, unde, spun ei, nu toa­tă lumea îl iubeş­te pe Ponta.

Lideri PNL din teri­to­riu au decla­rat pen­tru Eve­ni­men­tul zilei că erau pre­gă­ti­ţi pen­tru rupe­rea USL, chiar dacă asta înseam­nă că pierd niş­te fun­cţii. Aceş­tia spe­ră că îşi vor recâş­ti­ga elec­to­ra­tul şi că se vor putea întoar­ce la guver­na­re în scurt timp. Pe de altă par­te, ei spun că nici în PSD nu e chiar armo­nie şi că sunt lup­te pro şi con­tra Vic­tor Ponta.

Nu e un capăt de ţară”

Lide­rii PNL Con­stanţa sunt şi ei mai mult ca siguri că USL se rupe. Preşe­din­te­le orga­ni­za­ţi­ei judeţe­ne a PNL Con­stanţa, depu­ta­tul Ghe­or­ghe Dra­go­mir, nu este afec­tat de imi­nen­ta rupe­re a USL. Mărul discor­di­ei ar fi Legea Amnis­ti­ei cu care libe­ra­lii nu sunt de acord. “Şti­am mai de mult că vom ajun­ge în situ­a­ţia asta, nu e un capăt de ţară, pier­dem fun­cţii, e ade­vă­rat, dar libe­ra­lii nu sufe­ră pen­tru ele”, a spus Ghe­or­ghe Dra­go­mir. Aces­ta a ară­tat că, în ulti­mii doi ani la Con­stanţa, PNL a fost într‑o sta­re de amorţire.

Ce să fi făcut? Să ieşim şi să spu­nem ce cola­bo­ra­re avem cu PSD-ul lui Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu şi Radu Mază­re, când de fapt noi nu ne-am întâl­nit nici­o­da­tă?. Con­stanţa nici nu are pre­fect, a fost demis forţat de Liviu Drag­nea şi numi­rea pro­pu­să de noi se tot amâ­nă, toc­mai pen­tru că PSD pre­gă­tea rupe­rea USL”, a spus şeful libe­ra­li­lor con­stă­nţeni. El a mai spus că nici în tabă­ra PSD nu e armo­nie, sunt lup­te inter­ne pro şi con­tra Pon­ta, şi, mai devre­me sau mai târ­ziu, vor ieşi la ive­a­lă. “Crin Anto­ne­scu va câş­ti­ga ori­cum ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le în faţa unui can­di­dat al PSD, avem timp să recu­pe­răm din ima­gi­nea pier­du­tă în urma ali­anţei cu soci­al demo­cra­ţii”, a înche­iat Ghe­or­ghe Dragomir.”

După cum se pre­fi­gu­rea­ză eve­ni­men­te­le, 99% se va rupe. USL-ul nu are cum să mear­gă mai depar­te, zici că vrei coa­bi­ta­re şi laşi ori­ce minis­ter PNL fără sub­stanţă”, a spus depu­ta­tul Mihai Lupu. Potri­vit aces­tu­ia, în urma unei” ana­li­ze seri­oa­se” care s‑ar fi făcut în par­tid, a reieşit că “nu are rost să mai rămâ­nem la guver­na­re”. Şi asta pen­tru că “prin­tre alte­le, minis­te­rul Finanţe­lor nu are buge­tul, Trans­por­tu­ri­le nu au dru­mu­ri­le, au luat AVAS-ul, au luat ADS-ul, Transe­lec­tri­ca şi Transgaz, au luat tot, ori sun­tem par­te­neri loiali, ori mer­gem pe inter­se cli­en­te­la­re, cum pro­ce­dea­ză PSD-ul”.

Depu­ta­tul libe­ral cre­de că PNL va ieşi mai întă­rit din aceas­tă rupe­re. “Măcar avem dem­ni­ta­tea să le spu­nem oame­ni­lor că nu am putut să facem ce le-am pro­mis şi pre­fe­răm să pără­sim guver­na­rea”, a con­chis Mihai Lupu.

sur­se: evz.ro, ziuaconstanta.ro, 24.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply