Gazele de şist în Europa…

0
272
O mare luptă geologică, geopolitică și bursieră.

Lob­by-ul pen­tru si impo­tri­va exploa­ta­rii gaze­lor de sist in Euro­pa se inten­si­fi­că, pe măsu­ră ce se apro­pie ter­me­nul adop­ta­rii unei legi­sla­tii in acest sens in cadrul Comi­si­ei Euro­pe­ne si a Par­la­men­tu­lui Euro­pean.

Comi­sia și Par­la­men­tul Euro­pean, lai­s­sez-fai­re pen­tru gaze­le de șist

Pe 22 ianu­a­rie, Comi­sia Euro­pea­na a pre­zen­tat un cadru legi­sla­tiv pen­tru exploa­ta­rea gaze­lor de sist si, in ace­ea­si zi, Par­la­men­tul Euro­pean a apro­bat revi­zu­i­rea unei direc­ti­ve pri­vind stu­di­i­le de impact supra mediu­lui si popu­la­ti­ei in favoa­rea exploa­ta­rii gaze­lor de sist. Potri­vit noi­lor modi­fi­cari, aces­te stu­dii de impact nu mai sunt obli­ga­to­rii, rama­nand la deci­zia guver­ne­lor din tari­le mem­bre daca ele se vor efec­tua sau nu.

”Este inac­cep­ta­bil. Euro­pa nu este Ves­tul sal­ba­tic. Deter­mi­na­rea Con­si­li­u­lui de a‑i exclu­de pe ceta­te­ni si auto­ri­ta­ti­le loca­le de la pro­ce­sul de lua­rea a deci­zi­i­lor nu va face decat sa spo­reas­ca nein­cre­de­rea in aceas­ta sur­sa de ener­gie”, a spus euro­de­pu­ta­tul ita­li­an Andrea Zanoni.

Mai mult, în cotidianul.ro/gazele-de-sist-in-europa, Dumi­ni­că, 16 febr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply