Fără cianuri şi gaze de şist”. Protestele ecologiste au reînceput la Mangalia, Câmpeni şi Sântana

0
212

Mani­fes­ta­ţi­i­le împo­tri­va pro­iec­tu­lui de exploa­ta­re auri­fe­ră de la Roşia Monta­nă şi faţă de explo­ra­rea şi exploa­ta­rea gaze­lor de şist s‑au relu­at în mai mul­te ora­şe din ţară. Dumi­ni­că, câte­va sute de oameni au ieşit în stra­dă pen­tru a spu­ne NU aces­tor demersuri.

Mulţi români se opun extra­ge­rii auru­lui, a gaze­lor de şist şi chiar a gaze­lor naturale.

La Câm­peni, pro­tes­ta­ta­rii nemulţu­mi­ţi de pro­iec­tul de la Roşia Monta­nă spun că vor ieşi în stra­dă şi în con­ti­nu­a­re: „Atât timp cât Par­la­men­tul Româ­ni­ei nu adop­tă o lege care să inter­zi­că mine­ri­tul cu cia­nuri şi atât timp cât Guver­nul nu duce o poli­ti­că în inte­re­sul naţio­nal, vom fi aici”, spu­ne unul din­tre aceş­tia. „Sunt con­vins că numai aşa putem vom putea opri de la înfăp­tu­i­re un pro­iect care este un dez­as­tru”, ada­u­gă el.

Apro­xi­ma­tiv 300 de per­soa­ne au pro­tes­tat si în ora­şul Sân­ta­na din judeţul Arad, de aceas­tă dată faţă de explo­ra­rea gaze­lor de şist. „O să încer­căm să facem o aso­ci­e­re a pri­ma­ri­lor şi a fac­to­ri­lor de deci­zie din zonă şi să facem tot posi­bi­lul pen­tru a opri aceas­tă intenţie de a face pros­pe­cţiuni, explo­ra­re şi chiar dezvol­ta­re de son­de pen­tru diver­se tipuri de hidro­car­buri”, afir­mă pri­ma­rul ora­şu­lui, Daniel Tomuţa.

La Man­ga­lia, în schimb, o altă zonă viza­tă pen­tru explo­ra­rea gaze­lor de şist, un pro­fe­sor uni­ver­si­tar, câţi­va ingi­neri şi mai mulţi acti­vi­şti de mediu au venit să le expli­ce locu­i­to­ri­lor ce pre­su­pu­ne un ast­fel de pro­iect. „Ide­ea e ca omul să înţe­lea­gă efec­tiv peri­co­lul: via­ţa e ame­ninţa­tă şi tre­bu­ie ca auto­ri­tă­ţi­le să ia măsuri”, susţi­ne ingi­ne­rul Doru Apostol.

În ulti­me­le luni, şi repre­zen­tanţii Che­vron au avut întâl­niri cu locu­i­to­rii din Man­ga­lia, pen­tru a‑i con­vin­ge de bene­fi­ci­i­le explorării.

Sur­sa: ro.stiri.yahoo.com/, Luni, 24.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply