Faleza, în extindere; Mangalia se întoarce cu faţa la mare

0
258

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu: „Pri­mă­ria doreş­te să ame­na­je­ze o fale­ză care să lege muni­ci­pi­ul Man­ga­lia de toa­te cele şase sta­ţiuni ale sale: Saturn, Venus, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Nept­un şi Olimp”

CONCEPT Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, este con­vins că ori­ce oraş care are des­chi­de­re la mare tre­bu­ie să aibă şi o fale­ză moder­nă. În aceas­tă idee, edi­lul a afir­mat că, după moder­ni­za­rea Por­tu­lui Turis­tic, doreş­te să ame­na­je­ze o fale­ză care să lege muni­ci­pi­ul Man­ga­lia de toa­te cele şase sta­ţiuni ale sale: Saturn, Venus, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Nept­un şi Olimp. “Prin ame­na­ja­rea aces­tei fale­ze, ora­şul şi cele şase sta­ţiuni se vor întoar­ce cu faţa la mare. Aşa şi tre­bu­ie să fie, pen­tru că, dacă vrem să atra­gem turi­şti, tre­bu­ie să avem şi ce le oferi. Este un pro­iect gran­di­os, pe care îl vom deru­la cu fon­duri euro­pe­ne”, a spus Cris­ti­an Radu. Pen­tru că lun­gi­mea tota­lă a fale­zei va măsu­ra apro­xi­ma­tiv nouă kilo­me­tri, edi­lul a pre­ci­zat că pro­iec­tul va fi rea­li­zat pe bucă­ţi. În acest sens, pri­mul tron­son care va fi ame­na­jat este porţiu­nea din­tre Man­ga­lia şi sta­ţiu­nea Saturn. Pen­tru a rea­li­za acest lucru, admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă a depus la Guvern un pro­iect cu o valoa­re tota­lă de 6,6 mili­oa­ne de euro. „Lucră­ri­le vor înce­pe în acest an, iar fale­za va fi dota­tă cu mobi­li­er urban, dar şi cu spa­ţii de recre­e­re. Cred că vom avea cea mai moder­nă fale­ză din estul Euro­pei. Va fi o inves­ti­ţie imen­să, făcu­tă cu bani euro­peni”, a spus edilul.

PROIECT UNITAR

Cel de-al doi­lea tron­son al fale­zei, pen­tru care Pri­mă­ria Man­ga­lia a rea­li­zat un pro­iect, cuprin­de porţiu­nea din­tre sta­ţiu­ni­le Nept­un şi Jupi­ter. Potri­vit decla­ra­ţi­i­lor edi­lu­lui, şi acest pro­iect va fi rea­li­zat cu fon­duri euro­pe­ne şi inclu­de rea­me­na­ja­rea zonei cuprin­se între limi­ta pla­jei şi lacu­ri­le din Nept­un şi Jupi­ter. Con­form pro­iec­tu­lui întoc­mit de Pri­mă­rie, în acest peri­me­tru va exis­ta un con­cept urba­nis­tic uni­tar. Pen­tru moder­ni­za­rea zonei se vor folo­si mate­ri­a­le spe­ci­a­le pen­tru pavaj, iar faţa­de­le clă­di­ri­lor vor fi refă­cu­te. De ase­me­nea, se vor insta­la băn­cu­ţe şi mobi­li­er urban, care vor da o notă de moder­nism zonei. În plus, a afir­mat pri­ma­rul, ampla­sa­rea tara­be­lor şi chi­oş­cu­ri­lor pe vii­toa­rea fale­ză va fi inter­zi­să, iar ale­i­le pie­to­na­le din apro­pi­e­rea lacu­ri­lor vor fi aco­pe­ri­te cu lemn. De ase­me­nea, se vor con­strui pon­toa­ne pen­tru acce­sul turi­ş­ti­lor şi se va insti­tui o zonă de pro­te­cţie în jurul lacu­ri­lor. Cris­ti­an Radu a spus că între lacuri şi pla­jă se pot rea­li­za doar con­stru­cţii fără etaj, iar apro­vi­zio­na­rea uni­tă­ţi­lor de ali­men­ta­ţie publi­că se va face în baza unui pro­gram prestabilit.

Pen­tru a crea un aspect plă­cut în peri­me­trul din­tre lacuri şi mare, se pot aran­ja insta­la­ţii de lumini şi fân­tâni arte­zie­ne, spa­ţii pen­tru copii sau ele­men­te de atra­cţie turis­ti­că, potri­vit con­cep­tu­lui urba­nis­tic uni­tar”, a menţio­nat pri­ma­rul. Pe de altă par­te, susţi­ne Cris­ti­an Radu, ceva mai difi­ci­le vor fi lucră­ri­le din drep­tul sta­ţiu­ni­lor Venus şi Nept­un, unde fale­za va fi ame­na­ja­tă pe mare. “Spre exem­plu, în drep­tul lui Venus nu avem teren sufi­cient pen­tru a ame­na­ja fale­za, o situ­a­ţie ase­mă­nă­toa­re regăsind‑o şi în drep­tul vile­lor de pro­to­col din sta­ţiu­nea Nept­un”, a afir­mat primarul.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro/, luni, 24 febr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply