Expoziţie de mărţişoare la Şcoala Gimnazială Nr.3 din Mangalia (FOTO)

0
490

Aso­ci­a­ţia de părinţi “Alba­tros”, împre­u­nă cu ele­vii Şco­lii Gim­na­zi­a­le nr.3 din Man­ga­lia a orga­ni­zat, vineri, 21 febru­a­rie, o expo­zi­ţie de mărţi­şoa­re con­fe­cţio­na­te de copii, în sco­pul comercializării. 

La eve­ni­ment, a fost invi­tat pri­ma­rul ora­şu­lui, Radu Cris­ti­an, care a admi­rat expo­na­te­le şi a încu­ra­jat ele­vii să îşi dezvol­te latu­ra cre­a­ti­vă. Ulte­ri­or, el a achi­zi­ţio­nat un panou cu mărţi­şoa­re pe care îl va expu­ne în incin­ta Primăriei.

Fie­ca­re din­tre mărţi­şoa­re­le expu­se în foa­ie­rul şco­lii au fost rea­li­za­te cu talent şi pri­ce­pe­re de ele­vii cla­se­lor pre­gă­ti­toa­re, dar şi de cei din ciclul pri­mar şi gim­na­zi­al. Sub aten­ta îndru­ma­re a cadre­lor didac­ti­ce, copi­ii au debor­dat de ima­gi­na­ţie, con­fe­cţionând mărţi­şoa­re uni­cat. Talen­tul şi ori­gi­na­li­ta­tea cu care au fost rea­li­za­te cre­a­ţi­i­le au fost recu­nos­cu­te de cei pre­zenţi, care au achi­zi­ţio­nat mai mul­te mărţi­şoa­re. Cu banii strânşi din vân­za­rea aces­to­ra, con­du­ce­rea şco­lii a pre­ci­zat că va achi­zi­ţio­na două vide­o­pro­iec­toa­re, nece­sa­re elevilor. 

În cazul în care banii nu vor fi sufi­cienţi pen­tru acest scop, edi­lul ora­şu­lui a menţio­nat că suma va fi com­ple­ta­tă cu bani de la buge­tul local. Tot­o­da­tă, eve­ni­men­tul a urmă­rit să pună în valoa­re capa­ci­ta­tea cre­a­ti­vă a ele­vi­lor din cadrul insti­tu­ţi­ei de învă­ţământ şi să pro­mo­veze ati­tu­di­nea res­pon­sa­bi­lă faţă de medi­ul încon­ju­ră­tor, majo­ri­ta­tea mărţi­şoa­re­lor fiind rea­li­za­te din mate­ri­a­le reciclabile. 

Gale­rie FOTO:

Vineri, 21 febru­a­rie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply