Elev în clasa I“ – un proiect educațional pentru copiii cu nevoi speciale

0
263

Pes­te 30 de cadre didac­ti­ce din mai mul­te școli bucu­reș­te­ne în care sunt înscriși copii cu diza­bi­li­tăți au luat par­te la sesiu­nea de infor­ma­re orga­ni­za­tă de echi­pa Cen­tru­lui Euro­pean pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­i­lor cu Diza­bi­li­tăți și Dra­vet România.

Das­că­lii au avut oca­zia să afle cum pot înde­păr­ta teme­ri­le în accep­ta­rea la cla­să a ele­vi­lor cu pro­ble­me de sănă­ta­te, dar și care sunt legi­le ce îi pro­te­jea­ză pe copii.

Nimeni nu cunoaș­te legea, nimeni nu înțe­le­ge că acești copii cu diza­bi­li­tăți au drep­turi, și în momen­tul în care refuzi un copil în învă­țămân­tul de masă, te joci cu legea, iar acel părin­te are drep­tul să te dea în jude­ca­tă pen­tru dis­cri­mi­na­re. Eu am făcut ches­tia asta și am câști­gat. Nu este o lup­tă ușoa­ră, dar meri­tă fie­ca­re lacri­mă și fie­ca­re minut petre­cut în sala de instan­ță“, a afir­mat Ade­la Chi­ri­că, Pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei pen­tru Dra­vet și alte Epi­lep­sii Rare.

Noi am făcut un mic și prim pas prin acest pro­iect prin care venim cu niș­te infor­ma­ții de bază. Din­co­lo de asta, Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei tre­bu­ie să pună la dis­po­zi­ția aces­tor oameni pro­gra­me de pre­gă­ti­re spe­cia­li­za­te pen­tru a ști să ges­tio­ne­ze un ast­fel de copil“, a spus Mădă­li­na Turza, pre­șe­din­te­le Cen­tru­lui Euro­pean pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­i­lor cu Dizabilități.

În Româ­nia tră­iesc apro­xi­ma­tiv 72.000 de copii cu diza­bi­li­tăți, iar pes­te 23 de mii au epi­lep­sie. Mulți părinți se tem de felul în care expu­ne­rea la o ast­fel de situ­a­ție i‑ar putea afec­ta pe elevi, iar cadre­le didac­ti­ce nu știu cum să reac­țio­ne­ze la o even­tu­a­lă criză.

Citi­ti mai mult pe Nept­un TV, 25.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply