Dragomir: “Tăriceanu ar putea fi competitor serios doar dacă PSD, care nu are candidat, îl susţine”

0
266

Dez­a­mă­gi­re şi tristeţe…

Agi­ta­ţia declanşa­tă de Călin Popes­cu Tări­cea­nu nu a rămas neta­xa­tă de foş­tii colegi. PNL-iştii de la cen­tru şi din teri­to­riu au cri­ti­cat în ter­meni duri pozi­ţia lui Tări­cea­nu, considerând‑o ba pli­nă de ridi­col, ba pli­nă de orgo­lii. În ori­ce caz, con­clu­zia foş­ti­lor colegi poa­te fi sim­plu inter­pre­ta­tă: Tări­cea­nu vrea să se sinu­ci­dă poli­tic şi nu ştie cum.

Pri­mul care a dat tonul a fost lide­rul PNL Bis­tri­ţa, depu­ta­tul Ste­li­an Dolha, care a decla­rat că, prin ple­ca­rea lui Tări­cea­nu, PNL a pier­dut un sim­bol, dar unul îmbră­cat în ridi­col. Din colţul celă­lalt al ţării, lide­rul de la Arad, Ioan Cris­ti­na, a fost la uni­son, spu­nând des­pre Tări­cea­nu că a reu­şit să cadă de la sublim la ridi­col şi anu­nţă o clo­nă peni­bi­lă a PNL. Cri­ti­ci­le au mai venit şi de la Cluj, unde lide­rul Horea Uio­rea­nu a decla­rat că Tări­cea­nu înfi­inţea­ză un UNPR cu papi­on, de la Sibiu sau de la Sucea­va, unde depu­ta­tul Ale­xan­dru Băi­şa­nu a decla­rat că Tări­cea­nu îşi urmea­ză agen­da per­so­na­lă. Se dove­deş­te că PSD îşi face trea­ba bine.

O pozi­ţie ase­mă­nă­toa­re a avut‑o şi preşe­din­te­le PNL Con­stanţa, Ghe­or­ghe Dra­go­mir, care a invo­cat ace­lea­şi inter­venţii ale PSD. Dra­go­mir este con­vins de exis­tenţa unei con­spi­ra­ţii a soci­al-demo­cra­ţi­lor, la care Tări­cea­nu s‑a făcut păr­taş, fiind o vic­ti­mă a mira­ju­lui pro­mi­siu­ni­lor: Este un pro­iect care, pro­ba­bil, a fost pus la cale mai demult, nu de ieri sau de alal­tă­ieri. Fap­tul că aici văd o com­pli­ci­ta­te a PSD şi a lui Vic­tor Pon­ta, nu cred că Tări­cea­nu a ple­cat sin­gur pe acest drum, con­ve­nind une­le punc­te, mă face să mă gân­desc de ce oare au fost făcu­te pro­mi­siu­ni­le ace­lea deşar­te de tipul vrem să facem, vă susţi­nem, îl susţi­nem pe Crin Anto­ne­scu, a decla­rat Dra­go­mir, pen­tru Repli­ca.

Lide­rul PNL Con­stanţa se ara­tă, tot­o­da­tă, dez­a­mă­git de situ­a­ţie, mai ales în con­tex­tul în care for­ma­ţiu­nea de la malul mării a fost un apro­pi­at al lui Tări­cea­nu, inclu­siv în momen­te­le în care aces­ta a pier­dut preşe­dinţia par­ti­du­lui, în faţa lui Crin Anto­ne­scu. Exprim regre­te­le faţă de un om pe care PNL Con­stanţa l‑a res­pec­tat, poa­te câteo­da­tă mai mult decât pe ori­ca­re alt mem­bru PNL, având o rela­ţie mai spe­cia­lă. L‑am susţi­nut şi atunci când a pier­dut preşe­dinţia par­ti­du­lui. Sur­prin­ză­tor din par­tea unui om, care a ajuns pe cele mai îna­l­te fun­cţii în stat, gra­ţie par­ti­du­lui. Nu îmi dau sea­ma, pro­ba­bil că a făcut asta din orgo­li­ul pro­priu sau, mă rog, dorinţa de a fi cine­va ce nu a reu­şit până acum, a menţio­nat Dragomir.

Tot­o­da­tă, Dra­go­mir con­si­de­ră că, prin ple­ca­rea lui Tări­cea­nu, nu se pune pro­ble­ma fisu­ră­rii par­ti­du­lui, uni­ta­tea fiind un ele­ment che­ie în PNL. Au mai ple­cat doi preşe­dinţi deo­da­tă şi nu s‑a zgu­du­it par­ti­dul, foşti preşe­dinţi, Tări­cea­nu şi Sto­ica. Com­pe­ti­tor seri­os ar putea fi doar dacă PSD, nea­vând can­di­dat, îl susţi­ne. PSD nu are can­di­dat şi atunci s‑au gân­dit să‑l inven­te­ze. Dacă va fi susţi­nut de toa­tă ari­pa de stân­ga, Tări­cea­nu devi­ne un com­pe­ti­tor puter­nic. Dacă nu va fi susţi­nut, va tre­bui să renu­nţe, alt­fel ar putea lua scor atât de mic, care i‑ar putea închi­de carie­ra poli­ti­că, a con­clu­zio­nat Dra­go­mir. Un admi­ra­tor al lui Călin Popes­cu Tări­cea­nu, fos­tul sub­se­cre­tar de stat Con­stan­tin Matei a pre­ci­zat, la rân­dul său, că nu va pără­si PNL pen­tru a i se ală­tu­ra fos­tu­lui preşe­din­te al liberalilor.

Citi­ti mai mult in replicaonline.ro/, vineri, 28 febr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply