Dora Alina Romanescu, prezenţă constantă în dicţionarul „Personalităţi române şi faptele lor”

0
321

Ilus­tra lucra­re a scri­i­to­ru­lui Con­stan­tin Toni Dîrţu, „Per­so­na­li­tă­ţi româ­ne şi fap­te­le lor”, întoc­mi­tă cu spri­ji­nul Aca­de­mi­ei Româ­ne, aşea­ză la loc de cin­ste oameni care, prin dăru­i­re, sacri­fi­cii, inte­li­genţă, pro­fe­sio­na­lism şi talent, au lăsat în urma lor sem­ne pal­pa­bi­le de pro­gres, ope­re nemu­ri­toa­re, con­stru­cţii monumentale.

Cele mai mul­te pre­zenţe în aceas­tă serie, din judeţul nos­tru, are scri­i­toa­rea Dora Ali­na Roma­ne­scu, mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia, năs­cu­tă sub nume­le de Save­ta Bachiş, la Rebra, sta­bi­li­tă la Man­ga­lia. În nu mai puţin de 5 volu­me, scri­i­toa­rea este pre­zen­tă cu acti­vi­ta­tea scri­i­tori­ceas­că. Dora impre­sio­nea­ză prin modul în care ştie să-şi apro­pie citi­to­rii, rea­min­tind fap­tul că la malul mării este o libră­rie care‑i poar­tă numele.

Dora Ali­na Roma­ne­scu este inclu­să în dicţio­nar ală­tu­ri de alte per­so­na­li­tă­ţi bis­tri­ţe­ne care au făcut par­te, de‑a lun­gul tim­pu­lui din aces­ta. O bucu­rie pen­tru bis­tri­ţeni care, iată, au oameni care ne onorează.

Pre­lu­a­re: http://www.rasunetul.ro/dora-alina-romanescu-prezenta-constanta-dictionarul-personalitati-romane-si-faptele-lor

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply