Cum poate fi obţinut certificatul de „Şcoală Europeană”

0
270

Afla­tă la cea de a XI‑a edi­ţie, Com­pe­ti­ţia „Şcoa­lă Euro­pea­nă” este o ini­ţi­a­ti­vă a Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le, care se bucu­ră de recu­noa­ş­te­re din par­tea insti­tu­ţi­i­lor europene. 

Potri­vit unui anu­nţ publi­cat pe site-ul MEN, la cele zece edi­ţii ale com­pe­ti­ţi­ei (2004–2013) au par­ti­ci­pat 1.445 uni­tă­ţi de învă­ţământ, din­tre aces­tea 311 au pri­mit cer­ti­fi­ca­tul şi tro­fe­ul „Şcoa­lă Europeană”.

Com­pe­ti­ţia se adre­sea­ză tutu­ror uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ pre­u­ni­ver­si­tar care au fost şi sunt impli­ca­te în pro­gra­me­le euro­pe­ne din dome­ni­ul edu­ca­ţi­ei şi for­mă­rii profesionale. 

Oda­tă obţi­nut, cer­ti­fi­ca­tul „Şcoa­lă Euro­pea­nă” este vala­bil pen­tru o peri­oa­dă de trei ani, după care şcoa­la tre­bu­ie să can­di­de­ze din nou pen­tru a recon­fir­ma titlul obţinut. 

Com­pe­ti­ţia con­stă în eva­lu­a­rea cali­tă­ţii şi coe­renţei mana­ge­men­tu­lui şco­lii, reflec­tat în docu­men­te­le mana­ge­ri­a­le, pre­cum şi a impac­tu­lui pe care acti­vi­tă­ţi­le deru­la­te în cadrul pro­iec­te­lor euro­pe­ne l‑au avut asu­pra cul­tu­rii orga­ni­za­ţio­na­le şi a etho­su­lui şcolii. 

Ter­me­nul limi­tă pen­tru tri­mi­te­rea can­di­da­tu­ri­lor este 18 mar­tie 2014 (data poş­tei). Între 24–28 mar­tie, se va face eva­lu­a­rea can­di­da­tu­ri­lor, iar în luna mai se vor acor­da certificatele.

Simo­na ANGHEL, cugetliber.ro/, Mier­curi, 26.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply