Conferinţă la Mangalia, pe tema “pericolelor ce decurg din exploatarea gazelor de şist prin metoda fracturării hidraulice”

0
386

Dumi­ni­că, 23 febru­a­rie 2014, de la ore­le 14.00, va avea loc o con­fe­rinţă cu public la Casa de cul­tu­ră din Man­ga­lia, Pia­ţa Repu­bli­cii nr.1, (lân­gă monu­men­tul ero­i­lor), pen­tru infor­ma­rea asu­pra peri­co­le­lor pe ter­men lung ce rezul­tă din exploa­ta­rea gaze­lor de şist prin meto­da frac­tu­ră­rii hidra­uli­ce în sudul Dobro­gei, se ara­tă într-un comu­ni­cat de pre­să al gru­pu­lui infor­mal ”Dobro­Ge­ea”.

Invi­ta­ţi: Mir­cea Vin­ti­les­cu — pro­fe­sor uni­ver­si­tar doc­tor; Doru Apos­tol — ingi­ner; Mari­na tefan — ingi­ner ener­ge­ti­cian; mas­ter in mana­ge­men­tul sis­te­me­lor ener­ge­ti­ce; Paul Iurea — acti­vist de mediu; Hetti Bene­dek — acti­vist de mediu.

Pe lân­gă infor­ma­re, con­fe­rinţa are ca scop şi pro­pu­ne­rea de acţiuni comu­ne ale locu­i­to­ri­lor judeţu­lui, pen­tru a con­vin­ge par­la­men­ta­rii să adop­te o lege de inter­zi­ce­re a exploa­tă­rii gaze­lor de şist în Româ­nia prin meto­da frac­tu­ră­rii hidra­uli­ce, aşa cum s‑a inter­zis şi în Bul­ga­ria, Franţa, Ger­ma­nia şi în alte 15 sta­te ame­ri­ca­ne, se mai ara­tă în comunicat.

Aceas­tă con­fe­rin­ță este apo­li­ti­că! Intra­rea este liberă.

replicaonline.ro/, 20.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply