Conferinta de la MANGALIAIUBIM PĂMÂNTUL — 23.02.2014 (FOTO)

0
371

ROMÂNIA, Man­ga­lia, 23 febru­a­rie 2014.

DECLARAȚIE

     Urma­rea fap­tu­lui că, la sedi­i­le a nume­roa­se orga­ni­za­ții non­gu­ver­na­men­ta­le și a gru­pu­ri­lor de acti­viști în dome­ni­ul pro­tec­ți­ei mediu­lui, s‑au pre­zen­tat, fie în sis­tem indi­vi­du­al, fie în nume­le unor comu­ni­tăți uma­ne, nume­roa­se per­soa­ne care au soli­ci­tat expli­ca­ții pri­vind poten­ți­a­le­le ris­curi la care aceștia pot fi expuși în urma pro­mo­vă­rii acti­vi­tă­ți­lor în dome­ni­ul exploa­tă­rii gaze­lor de șist,

- în baza pre­ve­de­ri­lor art 5. lit. d) din Legea pro­tec­ți­ei mediu­lui nr. 265/2006 cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, res­pec­tiv „Drep­tul de a se adre­sa direct sau prin inter­me­di­ul orga­ni­za­ți­i­lor pen­tru pro­tec­ția mediu­lui, auto­ri­tă­ți­lor admi­nis­tra­ti­ve și/sau jude­că­to­rești, după caz, în pro­ble­me de mediu indi­fe­rent dacă s‑a pro­dus sau nu un prejudiciu”,

- în urma întru­ni­rii la Man­ga­lia din data de 22–23 febru­a­rie 2014 a mai mul­tor orga­ni­za­ții non­gu­ver­na­men­ta­le, gru­puri de acti­viști și volun­tari, per­soa­ne fizi­ce și juri­di­ce care au ana­li­zat modul de impli­ca­re al auto­ri­tă­ți­lor publi­ce cen­tra­le pen­tru pro­tec­ția mediu­lui, cât și al auto­ri­tă­ți­lor loca­le în pro­ce­sul de coor­do­na­re pen­tru regle­men­ta­rea și pro­mo­va­rea aces­tor noi tipuri de acti­vi­tăți, s‑au des­prins urmă­toa­re­le dis­func­țiuni mani­fes­ta­te de către aces­te auto­ri­tăți pri­vind înde­pli­ni­rea atri­bu­ți­i­lor pre­vă­zu­te de lege, respectiv:

1. În con­tra­dic­ție cu pre­ve­de­ri­le art. 66 alin. 2 din Legea 265/2006, auto­ri­ta­tea publi­că cen­tra­lă pen­tru pro­tec­ția mediu­lui nu a rea­li­zat și pus în func­țiu­ne sis­te­mul de moni­to­ri­za­re a cali­tă­ții mediu­lui geo­lo­gic în sco­pul eva­luă­rii stă­rii lui actu­a­le și a ten­din­țe­lor de evo­lu­ție a aces­tu­ia, încu­ra­jând fără nici un suport teh­nic, sis­te­mul de regle­men­ta­re al acti­vi­tă­ți­lor de explo­ra­re-exploa­ta­re al gaze­lor de șist.

2. Auto­ri­ta­tea publi­că cen­tra­lă pen­tru pro­tec­ția mediu­lui, împre­u­nă cu auto­ri­tă­ți­le loca­le nu s‑au impli­cat în duce­rea la înde­pli­ni­re și res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor art. 70 pri­vind „infor­ma­rea publi­cu­lui asu­pra ris­cu­ri­lor gene­ra­te de func­țio­na­rea sau exis­ten­ța obiec­ti­ve­lor cu risc pen­tru sănă­ta­tea popu­la­ți­ei și a mediului.”

3. Auto­ri­ta­tea publi­că cen­tra­lă pen­tru pro­tec­ția mediu­lui nu s‑a impli­cat pen­tru a impu­ne res­pec­ta­rea de către auto­ri­tă­ți­le teri­to­ri­a­le a prin­ci­pi­i­lor care stau la baza legii pro­tec­ți­ei mediu­lui, res­pec­tiv „prin­ci­pi­ul pre­ca­u­ți­ei în lua­rea deci­zi­ei” și „prin­ci­pi­ul acțiu­nii pre­ven­ti­ve” în modul de regle­men­ta­re al aces­tor noi tipuri de acti­vi­tăți, refe­ri­toa­re la exploa­ta­rea gaze­lor de șist în România.

4. Auto­ri­ta­tea publi­că cen­tra­lă pen­tru pro­tec­ția mediu­lui a mani­fes­tat dez­in­te­res total în pune­rea efec­ti­vă în apli­ca­re a pre­ve­de­ri­lor art. 75 din pre­zen­ta lege ”în situ­a­ți­i­le sau în cazul pro­du­ce­rii unor dez­as­tre natu­ra­le în anu­mi­te zone ale țării (ex. loca­li­ta­tea Izvoa­re­le, jud. Galați și nu numai), pri­vind „pro­pu­ne­rea, în situ­a­ții spe­ci­a­le con­sta­ta­te pe baza date­lor obți­nu­te din supra­ve­ghe­rea mediu­lui, decla­ra­rea prin hotă­râre a Guver­nu­lui de zone de risc îna­lt de polu­a­re în anu­mi­te regiuni ale țării și ela­bo­rea­ză, împre­u­nă cu alte auto­ri­tăți cen­tra­le și loca­le, pro­gra­me spe­ci­a­le pen­tru înlă­tu­ra­rea ris­cu­lui sur­ve­nit în aces­te zone, care se apro­bă prin hotă­râre a Guver­nu­lui. După eli­mi­na­rea fac­to­ri­lor de risc îna­lt de polu­a­re, pe baza noi­lor date rezul­ta­te din supra­ve­ghe­rea evo­lu­ți­ei stă­rii mediu­lui, zona res­pec­ti­vă este decla­ra­tă rein­tra­tă în normalitate;”

5. Prin inac­țiu­ni­le mani­fes­ta­te de auto­ri­ta­tea publi­că cen­tra­lă pen­tru pro­tec­ția mediu­lui se ajun­ge în situ­a­ția nedo­ri­tă de a expu­ne la încăl­ca­rea legii con­form pre­ve­de­ri­lor art. 68 lit. a) „deți­nă­to­rii de tere­nuri, cu ori­ce titlu, pre­cum și ori­ce per­soa­nă fizi­că sau juri­di­că care des­fă­șoa­ră o acti­vi­ta­te pe un teren, fără a avea un titlu juri­dic, au obli­ga­ția să pre­vi­nă, pe baza regle­men­tă­ri­lor în dome­niu, dete­ri­o­ra­rea cali­tă­ții mediu­lui geologic”.

Față de aces­te suma­re con­sta­tări, la care se mai pot adă­u­ga și mul­te alte defi­cien­țe de natu­ră a adu­ce atin­geri drep­tu­ri­lor fun­damen­ta­le ale omu­lui, refe­rin­du-ne la drep­tul la via­ță, sănă­ta­te, liber­ta­te, drep­tul la pro­pri­e­ta­te și pros­pe­ri­ta­te, rezul­tat prin încăl­că­ri­le repe­ta­te a pre­ve­de­ri­lor din Legea mediu­lui nr. 265/2006 și din Legea ape­lor nr. 107/1996,

soli­ci­tăm demi­te­rea din func­ție a doam­nei minis­tru Rova­na Plumb și a doam­nei minis­tru Lucia Var­ga, dem­ni­tari care au mani­fes­tat pe tot par­cur­sul deru­lă­rii man­da­tu­lui lor, nume­roa­se ati­tu­dini sfi­dă­toa­re la pre­ve­de­ri­le atri­bu­ți­i­lor care le revin din cele două legi menționate.

În sus­ți­ne­rea cere­rii de demi­te­re a celor doi dem­ni­tari, men­țio­năm și mani­fes­ta­rea con­ti­nuă din par­tea aces­to­ra a unor ati­tu­dini de dez­in­for­ma­re a publi­cu­lui și de înșe­la­re a aștep­tă­ri­lor aces­tu­ia prin nume­roa­se­le afir­ma­ții publi­ce făcu­te îna­in­tea actu­lui de inves­ti­re a aces­to­ra ca miniș­tri, prin care au spe­ci­fi­cat clar: ”în Româ­nia nu se va accep­ta des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ți­lor de exploa­ta­re a gaze­lor de șist, cât și pro­mo­va­rea pro­iec­te­lor de exploa­ta­re a resur­se­lor auro-argin­ti­fe­re prin uti­li­za­rea cia­nu­ri­lor din peri­me­trul Roșia Montană”.

Aceas­tă Decla­ra­ție a fost redac­ta­tă și pre­zen­ta­tă la Man­ga­lia la inițiativa:

Aso­ci­a­ți­ei Pro­fe­si­o­niș­ti­lor în Pro­tec­ția Mediu­lui – Decan, dr. Mir­cea Vintilescu,

Miș­ca­rea Euro-Civi­că Roma­nă și Orga­ni­za­ția DobroGeea,

la care au ade­rat toți cei pes­te 300 de par­ti­ci­panți la Con­fe­rin­ța des­fă­șu­ra­tă la Man­ga­lia, aceștia fiind repre­zen­tați prin per­soa­ne fizi­ce, nume­roa­se gru­puri de volun­tari și acti­viști în dome­ni­ul pro­tec­ți­ei mediu­lui încon­ju­ră­tor, orga­ni­za­ții negu­ver­na­men­ta­le, cât și une­le for­ma­țiuni poli­ti­ce neparlamentare.

Lis­ta pen­tru sem­nă­tu­ri­le de ade­ziu­ne pen­tru sus­ți­ne­rea aces­tei Decla­ra­ții rămâ­ne deschisă.

Gale­rie FOTO:

Sur­sa text: facebook.com/marina.stefan/

Sur­se FOTO: facebook.com/marina.stefan/si https://www.facebook.com/mangalia.constanta

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.