Banias: “Sunt dezamăgit de ce se întâmplă în USL. Se pare că fiecare are o agendă proprie”

0
274

Lide­rul for­ma­ţiu­nii loca­le a Par­ti­du­lui Con­ser­va­tor, sena­to­rul Mir­cea Bani­as, deplân­ge situ­a­ţia care s‑a ivit în inte­ri­o­rul for­ma­ţiu­nii de guver­nământ. Dacă scan­da­lu­ri­le din USL fac oco­lul pre­sei naţio­na­le, cu decla­ra­ţii care mai de care mai intri­gan­te, din par­tea ambe­lor par­ti­de impli­ca­te, PNL şi PSD, par­te­ne­rul juni­or pri­veş­te cu stu­pe­fa­cţie cum ali­anţa se des­tra­mă vizi­bil, încet şi sigur. La rân­dul său, Bani­as devi­ne din ce în ce mai resem­nat şi este tot mai con­vins că şanse­le de menţi­ne­re a USL, în for­ma de până zile­le tre­cu­te, sunt minime.

Eu sunt dez­a­mă­git şi îmi pare rău că se întâm­plă ce se întâm­plă. Am spus‑o de atâ­tea ori, USL era o con­stru­cţie poli­ti­că meni­tă să rezis­te până în 2016, să dea preşe­din­te­le Româ­ni­ei. Din păca­te, aces­te scan­da­luri esto­m­pea­ză rea­li­ză­ri­le pe care Guver­nul le are, nimeni nu vor­beş­te des­pre ele. Lucru­ri­le s‑au sta­bi­li­zat, e cre­ş­te­re eco­no­mi­că, dar, în sfârşit, se pare că fie­ca­re are o agen­dă pro­prie şi e păcat să USL tre­ce prin ase­me­nea momen­te, a decla­rat Bani­as, pen­tru Repli­ca de Constanţa.

Citi­ti mai depar­te in replicaonline.ro/, 25.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.