APIA: Rentierii agricoli îşi pot viza carnetele începând cu 1 martie

0
269

Ren­ti­e­rii agri­coli se pot pre­zen­ta, în peri­oa­da 1 mar­tie — 31 august 2014, la cen­tre­le judeţe­ne ale Agenţi­ei de Plă­ţi şi Inter­venţie pen­tru Agri­cul­tu­ră (APIA) pen­tru viza­rea car­ne­te­lor, aceas­ta fiind o con­di­ţie esenţi­a­lă pen­tru a putea bene­fi­cia de sume­le cuve­ni­te pe anul 2013.

Pen­tru viza­rea car­ne­tu­lui, ren­ti­e­rul agri­col se poa­te pre­zen­ta per­so­nal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei pro­curi autentice/curatelă/hotărâre jude­că­to­reas­că defi­ni­ti­vă şi ire­vo­ca­bi­lă. De ase­me­nea, ren­ti­e­rul agri­col tre­bu­ie să pre­zin­te car­ne­tul de ren­ti­er agri­col, con­trac­tul de aren­da­re, actul de iden­ti­ta­te în ori­gi­nal, docu­ment coor­do­na­te ban­ca­re (opţio­nal), deci­zia de la comi­sia de exper­ti­ză medi­ca­lă actu­a­li­za­tă, pen­tru gra­de­le de inva­li­di­ta­te I şi II (dacă deci­zia nu pre­ve­de că dosa­rul este nere­vi­zui­bil), în ori­gi­nal şi în copie.

Potri­vit legi­sla­ţi­ei în vigoa­re, ren­ta via­ge­ră agri­co­lă înce­tea­ză la data dece­su­lui ren­ti­e­ru­lui. În cazul dece­su­lui ren­ti­e­ru­lui, ren­ta dato­ra­tă aces­tu­ia în anul 2013 poa­te fi înca­sa­tă de moş­te­ni­to­rii săi, doar dacă, până la 31 august 2014, vor depu­ne la ori­ca­re cen­tru judeţean al APIA, res­pec­tiv al muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti, car­ne­tul de ren­ti­er al defunc­tu­lui (obli­ga­to­riu), cer­ti­fi­ca­tul de deces (ori­gi­nal şi copie), actul de suc­ce­siu­ne (cer­ti­fi­cat de moş­te­ni­tor sau cer­ti­fi­cat de cali­ta­te de moş­te­ni­tor, cer­ti­fi­cat de lega­tar, hotă­râre jude­că­to­reas­că de suc­ce­siu­ne inves­ti­tă cu for­mu­la „defi­ni­ti­vă şi ire­vo­ca­bi­lă’ (ori­gi­nal şi copie), B.I/C.I./paşaport al moş­te­ni­to­ru­lui (ori­gi­nal şi copie), împuternicire/declaraţie nota­ri­a­lă din care să reia­să acor­dul celor­la­lţi moş­te­ni­tori pri­vind soli­ci­ta­rea şi înca­sa­rea ren­tei via­ge­re agri­co­le dato­ra­tă ren­ti­e­ru­lui (ori­gi­nal), pre­cum şi un extras de cont pe nume­le solicitantului.

În anul 2012, suma tota­lă alo­ca­tă pen­tru pla­ta ren­tei via­ge­re agri­co­le a fost de apro­xi­ma­tiv 72 mili­oa­ne lei pen­tru un număr de 74.000 de ren­ti­eri agri­coli. Ren­ta via­ge­ră agri­co­lă repre­zin­tă suma de bani plăti­tă ren­ti­e­ru­lui agri­col care înstră­i­nea­ză sau aren­dea­ză tere­nu­ri­le agri­co­le extra­vi­la­ne afla­te în pro­pri­e­ta­tea sa, ori înche­ie acord cu inves­ti­to­rul (se apli­că per­soa­ne­lor care au soli­ci­tat obţi­ne­rea cali­tă­ţii de ren­ti­er până la data de 31 decem­brie 2009 inclusiv).

Citi­ti mai mult in economica.net/, 20.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply