Ziua Culturii Naţionale, celebrată în întreaga lume

0
194

Ziua de naş­te­re a mare­lui poet român Mihai Emi­ne­scu a fost decla­ra­tă în 2010 „Ziua Cul­tu­rii Naţio­na­le”.

Lucea­fă­rul, în viziu­nea pic­to­ru­lui Sabin Băla­șa.

Cu nume­le lui magic des­chi­dem toa­te porţi­le spi­ri­tu­lui. Dar nu e vor­ba de ope­re­le lui Emi­ne­scu, de cul­tu­ra lui, de pro­iec­te­le lui, de vari­an­te­le lui, de como­ri­le pluto­ni­ce reţi­nu­te sau sis­te­me­le de filo­zo­fie posi­bi­le e vor­ba de tot; de spec­ta­co­lul aces­ta extra­or­di­nar pe care ţi‑l dă o conş­ti­inţă de cul­tu­ră des­chi­să către tot”, scria Con­stan­tin Noica des­pre Mihai Emi­ne­scu.

Ori­ce lec­tu­ră nouă din Emi­ne­scu ne pune în faţa ace­le­ia­şi dile­me: ce ne pla­ce din Emi­ne­scu, ce pri­meş­te, azi, sen­si­bi­li­ta­tea noas­tră post­mo­der­nă din acest mare liric apă­rut într‑o epo­că în care roman­tis­mul euro­pean abia se înche­ia­se şi sim­bo­lis­mul îşi anu­nţa­se deja prin Bau­de­lai­re pri­me­le acor­duri…

Poe­zia româ­neas­că a por­nit, într-un chip sau altul, de la Emi­ne­scu, chiar şi atunci când s‑a înde­păr­tat de el (cazul sim­bo­lis­mu­lui, cazul Bla­ga, cazul — mai com­plex — al incla­sa­bi­lu­lui Arghezi). Emi­ne­scu a deve­nit un model şi, cu tim­pul, un mit al spi­ri­tu­a­li­tă­ţii noas­tre”, scria acad. Eugen Simion.

Con­ti­nu­a­rea, aici: cotidianul.ro/ziua-culturii-nationale-celebrata-in-intreaga-lume

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele