Tinerii designeri, îndemnaţi să remodeleze Mangalia

0
101
Booking.com

Tinerii designeri, îndemnaţi să remodeleze Mangalia

Pri­mă­ria Man­ga­lia a lan­sat un pro­iect-pilot pen­tru moder­ni­za­rea pei­sa­gis­ti­că a muni­ci­pi­u­lui şi a sta­ţiu­ni­lor Olimp, Nept­un, Jupi­ter, Cap Auro­ra, Venus şi Saturn.

Pri­mă­ria Man­ga­lia a înche­iat, recent, un acord de par­te­ne­ri­at cu insti­tu­ţii spe­cia­li­za­te în design urban şi pei­sa­gis­tic, Facul­ta­tea de Urba­nism din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii de Arhi­tec­tu­ră şi Urba­nism „Ion Min­cu” — Bucu­reşti şi Aso­ci­a­ţia Absol­venţi­lor Urba­ni­şti şi Pei­sa­gi­şti din Româ­nia, în vede­rea desfă­şu­ră­rii unui pro­iect pri­vind schim­ba­rea în plan arhi­tec­tu­ral a înfă­ţi­şă­rii Man­ga­li­ei şi sta­ţiu­ni­lor Olimp, Nept­un, Jupi­ter, Cap Auro­ra, Venus şi Saturn.

În acest sens, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a pur­tat o serie de dis­cu­ţii cu repre­zen­tanţii fac­to­ri­lor impli­ca­ţi în dezvol­ta­rea aces­tui pro­iect, în cadrul căro­ra a cău­tat cele mai bune solu­ţii de design urban pen­tru relan­sa­rea obiec­ti­ve­lor turis­ti­ce din zona Man­ga­lia.

Acest par­te­ne­ri­at va avea ca fina­li­ta­te dema­ra­rea unor pro­iec­te meni­te a schim­ba total înfă­ţi­şa­rea sta­ţiu­ni­lor. Muni­ci­pa­li­ta­tea va acor­da tot spi­ji­nul tine­ri­lor spe­cia­li­za­ţi în design, pen­tru a reda sta­ţiu­ni­lor stră­lu­ci­rea de altă­da­tă. Vom reu­şi, cu sigu­ranţă, să pri­mim turi­ş­tii într-un alt decor pei­sa­gis­tic decât cel actu­al”, a decla­rat Cris­ti­an Radu.

În urma unei ana­li­ze rigu­roa­se, pri­ma­rul Man­ga­li­ei şi repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei din cadrul depar­ta­men­te­lor de spe­cia­li­ta­te vor dema­ra ample lucrări de moder­ni­za­re a sta­ţiu­ni­lor.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, 01.01.2014.

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele