Măsuri suplimentare de siguranţă publică, în cartierul M.I. Dobrogeanu

0
193

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, s‑a depla­sat în dimi­nea­ţa zilei de joi, în car­ti­e­rul M.I. Dobro­gea­nu, la soli­ci­ta­rea cetă­ţe­ni­lor din zonă, care au recla­mat că au rămas fără pro­vi­zi­i­le de iar­nă, după ce au fost pră­da­ţi de hoţi, în cur­sul nopţii de mier­curi spre joi. La faţa locu­lui, s‑au aflat repre­zen­tanţi ai Poli­ţi­ei Naţio­na­le şi Poli­ţi­ei Loca­le, pre­cum şi cei ai Pri­mă­ri­ei pen­tru a con­sta­ta cele întâm­pla­te şi a dis­pu­ne măsu­ri­le care se impun în acest caz.

În dis­cu­ţi­i­le cu cetă­ţe­nii pre­ju­di­ci­a­ţi, loca­tari ai blo­cu­lui A04, edi­lul Radu Cris­ti­an i‑a asi­gu­rat că aces­te fap­te anti­so­ci­a­le vor înce­ta, ime­di­at ce între­gul oraş va fi moni­to­ri­zat video. Până atunci, pri­ma­rul a dis­pus ca în acest car­ti­er să se afle per­ma­nent o patru­lă for­ma­tă din poli­ţi­şti,   jan­darmi şi fir­mă de pază, care va supra­ve­ghea cu mare atenţie zona.

După cum se ştie, la peri­fe­ria car­ti­e­ru­lui M.I. Dobro­gea­nu exis­tă şase imo­bi­le cunos­cu­te sub denu­mi­rea de “barăci”, cu apro­xi­ma­tiv 100 de locu­inţe soci­a­le, unde au domi­ci­li­ul nume­roşi cetă­ţeni cu ante­ce­den­te pena­le.

Dacă vedeţi că lucru­ri­le nu se miş­că aşa cum tre­bu­ie şi că în zonă nu mai cir­cu­lă vreo patru­lă a Jan­dar­me­ri­ei sau Poli­ţi­ei Loca­le, anu­nţati-mă şi voi lua măsuri urgen­te. Până vom secu­ri­za zona, aici va fun­cţio­na per­ma­nent o patru­lă, care să inter­vi­nă în timp util, atunci când aveţi nevo­ie. Ca şi dum­ne­a­voas­tră, vreau ca în acest car­ti­er să fie lini­ş­te, iar acest lucru se va întâm­pla oda­tă cu dis­pa­ri­ţia bară­ci­lor.

Mulţi din­tre cei care locu­iesc la barăci nu sunt oame­nii Man­ga­li­ei. Ei s‑au sta­bi­lit în oraş cu mai mulţi ani în urmă, dar nu au con­tri­bu­it cu nimic la bunăs­ta­rea loca­li­tă­ţii care i‑a adop­tat, ba dim­po­tri­vă săvârşesc tot felul de fără­de­legi. Vin la Pri­mă­rie să cea­ră casă şi mân­ca­re, dar nu vor să mun­ceas­că atunci când sunt soli­ci­ta­ţi de Ser­vi­ci­ul Soci­al”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an în faţa oame­ni­lor.

Ulte­ri­or, el s‑a depla­sat şi la locu­i­to­rii din zona bară­ci­lor pen­tru a sta de vor­bă cu aceş­tia. La faţa locu­lui, a con­sta­tat că cei de aici folo­sesc insta­la­ţii elec­tri­ce impro­vi­za­te şi lasă apa să cur­gă la robi­ne­tul din cur­te, deşi au dato­rii foar­te mari la uti­li­tă­ţi şi chi­rie.

După fina­li­za­rea recen­sămân­tu­lui locu­i­to­ri­lor de la barăci, vom şti exact cine are drep­tul legal să rămâ­nă şi cine va pără­si aces­te locu­inţe soci­a­le. De ase­me­nea, avem în vede­re sis­te­ma­ti­za­rea zonei şi ame­na­ja­rea unor locu­inţe modu­la­re într‑o altă zonă a ora­şu­lui, unde vor fi muta­ţi doar cei care res­pec­tă legea şi au un loc de mun­că”, a pre­ci­zat edi­lul Man­ga­li­ei.

mangalia.ro, 30 ian.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele