Interviu cu Inna: „Dintr‑o fată simplă din Neptun poţi ajunge pe buzele tuturor” (I)

0
391

Cân­tă­rea­ţa năs­cu­tă la malul mării, în Nept­un, care a cuce­rit lumea în ulti­mii cinci ani, Ele­na Ale­xan­dra Apos­to­lea­nu, ali­as Inna, a susţi­nut, în wee­kend, pri­mul ei con­cert la Con­stanţa, în Mari­ti­mo Sho­pping Cen­ter. Spre bucu­ria a mii de fani con­stă­nţeni, solis­ta şi‑a pro­gra­mat pri­mul con­cert din 2014 la ea aca­să.

Cu aceas­tă oca­zie, ea a ofe­rit un inter­viu în exclu­si­vi­ta­te pen­tru „Tele­graf”, în care a vor­bit, cu modes­tie şi sin­ce­ri­ta­te, des­pre rela­ţia sa cu fanii de pre­tu­tin­deni, plă­ce­rea de a con­cer­ta, pro­vo­că­ri­le şi mai ales satis­fa­cţi­i­le artis­ti­ce, dar şi des­pre vii­toa­re­le sale pro­iec­te. Din amplul inter­viu vom publi­ca, mâi­ne, cea de‑a doua par­te.

Repor­ter (R.): Ce ai simţit la pri­mul mare con­cert în faţa publi­cu­lui con­stă­nţean?

Inna (I.): M‑am simţit minu­nat la pri­mul meu con­cert aici şi mă bucur că am reu­şit să mă văd cu fanii şi pri­e­te­nii mei de aca­să, chiar la pri­mul con­cert din an. Au venit mulţi colegi de-ai mei, mulţi cunos­cu­ţi, din Con­stanţa, Man­ga­lia şi Nept­un. Nici nu m‑am îndo­it că nu va fi minu­nat şi aşa a fost.

R.: Ce dife­renţe exis­tă între fanii Innei din ţară şi cei din afa­ră?

I.: Eu nu simt nicio dife­renţă între fanii din Româ­nia şi cei din Occi­dent. Poa­te nu vreau să o simt, poa­te nu mă inte­re­sea­ză indi­fe­renţa unor oameni din public, eu mă simt bine faţă de cei care zâm­besc, cân­tă şi dansea­ză pe pie­se­le mele. Sunt unii colegi care spun că publi­cul din afa­ră este alt­fel decât cel de aici, dar eu nu fac dife­renţe. Oame­nii care ascul­tă muzi­că sunt oameni feri­ci­ţi, cei care inter­pre­tea­ză şi jude­că per­soa­na de pe sce­nă sunt oameni nefe­ri­ci­ţi, pen­tru că îi inte­re­sea­ză alte aspec­te decât cele impor­tan­te.

R.: Prin ce ţări ai con­cer­tat până acum şi unde te-ai simţit cel mai bine?

I.: Aş putea mai degra­bă să zic pe unde nu am fost: Chi­na, Aus­tra­lia, Noua Zee­lan­dă şi alte câte­va ţări. Pes­te tot pe unde am fost m‑am simţit exce­lent, fie­ca­re ţară are far­me­cul ei, însă cel mai mult m‑a impre­sio­nat Japo­nia. Aco­lo oame­nii tră­iesc cu ade­vă­rat alt­fel. Sunt un exem­plu pen­tru toţi cei­la­lţi şi mi-aş dori să văd pes­te tot un mod de via­ţă simi­lar.

R.: Mul­te vede­te, mai ales inter­na­ţio­na­le, se plâng des de două mari pro­ble­me: pro­gra­mul infer­nal şi inti­mi­ta­tea. Cum le ges­tio­nea­ză Inna pe cele două?

I.: Deo­cam­da­tă, nu pot spu­ne că am ast­fel de pro­ble­me. Dacă mi-aş dori să am mai mult timp liber, l‑aş umple tot cu acti­vi­tă­ţi pen­tru pro­iec­tul Inna. Deci nu am o pro­ble­mă efec­ti­vă cu pro­gra­mul. În ceea ce pri­veş­te inti­mi­ta­tea, ori­ce om din lumea asta, dacă vrea să aibă inti­mi­ta­te, o poa­te avea. Dacă vrei să mergi într‑o vacanţă, poţi să mergi într-un loc unde să nu fii pozat. Des­pre cei care nu reu­şesc nu ştiu ce să zic, eu pot să am inti­mi­ta­tea mea. (va urma).

Cris­ti­an STANCU, telegrafonline.ro/, Joi, 23 ianu­a­rie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele