Fondurile Europene în Agricultură 2014–2020 — Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

0
248

Pro­gra­mul Naţio­nal de Dezvol­ta­re Rura­lă 2014–2020

Inter­venţi­i­le pen­tru peri­oa­da 2014–2020 vor con­tri­bui la con­so­li­da­rea dezvol­ta­rii pe ter­men mediu şi lung a sec­to­ru­lui agri­col şi de dezvol­ta­re rura­lă.

Pri­o­ri­ta­tea 1
Încu­ra­ja­rea trans­fe­ru­lui de cunoş­tinţe şi a ino­vă­rii în agri­cul­tu­ră, în sil­vi­cul­tu­ră şi în zone­le rura­le

1A. Încu­ra­ja­rea ino­vă­rii, a coo­pe­ră­rii şi a creă­rii unei baze de cunoş­tinţe în zone­le rura­le
1B. Con­so­li­da­rea legă­tu­ri­lor din­tre agri­cul­tu­ră, pro­du­cţia ali­men­ta­ră şi sil­vi­cul­tu­ră, pe de o par­te, şi cer­ce­ta­re şi ino­va­re, pe de altă par­te, inclu­siv în sco­pul unei ges­tio­nări mai bune a mediu­lui şi al unei per­for­manţe de mediu îmbu­nă­tă­ţi­te
1C. Încu­ra­ja­rea învă­ţă­rii pe tot par­cur­sul vieţii şi a for­mă­rii pro­fe­sio­na­le în sec­toa­re­le agri­col şi fores­ti­er

Pachet legi­sla­tiv UE .…

Docu­men­te de pro­gra­ma­re

DOCUMENTE IN DEZBATERE

- Stra­te­gia de dezvol­ta­re rura­lă a Româ­ni­ei 2014–2020 v.1 — 22.11.2013

- PNDR 2014–2020 — ana­li­za SWOT Gene­ra­lă v.2 August 2013

- PNDR 2014–2020 — ana­li­za SWOT Pri­o­ri­tă­ţi v.2 August 2013

- PNDR 2014–2020 – ana­li­za SWOT

 

DOCUMENTE AGREATE

- ANALIZA SWOT PNDR 2014 — 2020 upda­te 04.11.2013

- Iden­ti­fi­ca­rea nevo­i­lor PNDR 2014 — 2020 upda­te 04.11.2013

- Des­cri­e­rea gene­ra­la a situ­a­ti­ei eco­no­mi­ce actu­a­le upda­te 04.11.2013

- ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ ÎN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII RURALE 2014–2020

Pri­o­ri­ta­tea 2
Cre­ş­te­rea via­bi­li­tă­ţii exploa­ta­ţi­i­lor şi a com­pe­ti­ti­vi­tă­ţii tutu­ror tipu­ri­lor de agri­cul­tu­ră întoa­te regiu­ni­le şi pro­mo­va­rea teh­no­lo­gi­i­lor agri­co­le ino­va­toa­re şi a ges­tio­nă­rii dura­bi­le a pădu­ri­lor

2A. Îmbu­nă­tă­ţi­rea per­for­manţei eco­no­mi­ce a tutu­ror fer­me­lor şi faci­li­ta­rea res­truc­tu­ră­rii şi moder­ni­za­rii fer­me­lor, în spe­cial în vede­rea cre­ş­te­rii par­ti­ci­pă­rii şi orien­tă­rii către pia­ţa, cât şi a diver­si­fi­că­rii agri­co­le

2B. Faci­li­ta­rea intră­rii în sec­to­rul agri­col a unor fer­mi­eri cali­fi­ca­ţi cores­pun­ză­tor şi, în spe­cial, a reîn­no­irii gene­ra­ţi­i­lor

Pri­o­ri­ta­tea 3
Pro­mo­va­rea orga­ni­ză­rii lanţu­lui ali­men­tar, inclu­siv pro­ce­sa­rea şi comer­ci­a­li­za­rea pro­du­se­lor agri­co­le, a bunăs­tă­rii ani­ma­le şi ges­tio­nă­rii ris­cu­ri­lor în agri­cul­tu­ră

3A Îmbu­na­tă­ţi­rea com­pe­ti­ti­vi­tă­ţii pro­du­că­to­ri­lor pri­mari printr‑o mai bună inte­gra­re a aces­to­ra în lanţul agroa­li­men­tar prin inter­me­di­ul sche­me­lor de cali­ta­te, al cre­ş­te­rii valo­rii adă­u­ga­te a pro­du­se­lor agri­co­le, al pro­mo­vă­rii pe pieţe­le loca­le şi în cadrul cir­cu­i­te­lor scur­te de apro­vi­zio­na­re, al gru­pu­ri­lor şi orga­ni­za­ţi­i­lor de pro­du­că­tori şi al orga­ni­za­ţi­i­lor inter­pro­fe­sio­na­le.

Pri­o­ri­ta­tea 4
Refa­ce­rea, con­ser­va­rea şi con­so­li­da­rea eco­sis­te­me­lor care sunt lega­te de agri­cul­tu­ră şi
sil­vi­cul­tu­ră

4A Refa­ce­rea, con­ser­va­rea şi dezvol­ta­rea bio­di­ver­si­tă­ţii, inclu­siv în zone­le Natu­ra 2000, în zone­le care se con­frun­tă cu con­strân­geri natu­ra­le sau cu alte con­strân­geri spe­ci­fi­ce şi
în cadrul acti­vi­tă­ţi­lor agri­co­le de mare valoa­re natu­ra­lă, pre­cum şi a stă­rii pei­sa­je­lor euro­pe­ne

4B Ame­li­o­ra­rea ges­tio­nă­rii ape­lor, inclu­siv ges­tio­na­rea îngră­şă­min­te­lor şi a pes­ti­ci­de­lor

4C Pre­ve­ni­rea ero­ziu­nii solu­lui şi ame­li­o­ra­rea ges­tio­nă­rii solu­lui Româ­nia dis­pu­ne de soluri de bună cali­ta­te, însă o bună par­te din­tre aces­tea sunt afec­ta­te de diver­se feno­me­ne de degra­da­re.

Pri­o­ri­ta­tea 5
Pro­mo­va­rea uti­li­ză­rii efi­cien­te a resur­se­lor şi spri­ji­ni­rea tranzi­ţi­ei către o eco­no­mie cu emi­sii redu­se de car­bon şi rezis­tenţă la schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce în sec­toa­re­le agri­col,
ali­men­tar şi sil­vic

5A Efi­cien­ti­za­rea uti­li­ză­rii apei în agri­cul­tu­ră

5B Efi­cien­ti­za­rea uti­li­ză­rii ener­gi­ei în sec­to­rul agroa­li­men­tar

5C Faci­li­ta­rea fur­ni­ză­rii şi uti­li­ză­rii sur­se­lor rege­ne­ra­bi­le de ener­gie, a sub­pro­du­se­lor, a deşe­u­ri­lor, a rezi­duu­ri­lor şi altor mate­rii pri­me nea­li­men­ta­re, în sco­pul bio­e­co­no­mi­ei

5D Redu­ce­rea emi­si­i­lor de gaze cu efect de seră şi de amo­niac din agri­cul­tu­ră

5E Pro­mo­va­rea con­ser­vă­rii şi seches­tră­rii car­bo­nu­lui în agri­cul­tu­ră şi sil­vi­cul­tu­ră

Pri­o­ri­ta­tea 6
Pro­mo­va­rea inclu­ziu­nii soci­a­le, a redu­ce­rii sără­ci­ei şi a dezvol­tă­rii eco­no­mi­ce în zone­le rura­le

6A Faci­li­ta­rea diver­si­fi­că­rii, a înfi­inţă­rii şi a dezvol­tă­rii de între­prin­deri mici şi a creă­rii
de locuri de mun­că

6B Încu­ra­ja­rea dezvol­tă­rii loca­le în zone­le rura­le.

Citiți mai mult, aici: http://www.eufinantare.info/agricultura.html

Vezi și: http://www.recolta.eu/financiar/fonduri-europene/vezi-cum-arata-pndr-2014–2020-modificari-importante-pentru-fermieri-20184.html

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele