DMHI, 17 ani de activitate: în şantier au intrat 340 de nave!

0
284

Repli­ca: Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S.A. (DMHI) ani­ver­sea­ză 17 ani de la con­sti­tu­i­re, în urma acor­du­lui fon­da­to­ri­lor Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring Co. Ltd. (Repu­bli­ca Core­ea) şi Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai S.A. Mangalia. 

DMHI, 17 ani de activitate: în şantier au intrat 340 de nave!

În decur­sul isto­ri­ei sale, DMHI a deter­mi­nat, prin dina­mi­ca dezvol­tă­rii sale, prin dis­po­ni­bi­li­ta­te şi trans­pa­renţă teh­no­lo­gi­că per­ma­nen­tă faţă de cele­lal­te şan­ti­e­re nava­le loca­le, o evo­lu­ţie pozi­ti­vă a indus­tri­ei nava­le româ­neşti, în Euro­pa şi în lume. În cei 17 ani de acti­vi­ta­te neîn­tre­rup­tă, şan­ti­e­rul Daewoo Man­ga­lia a livrat un număr de 163 nave noi, din care 108 cor­puri parţi­al arma­te, însu­mând 237,220 tone oţel- corp, gene­rând veni­turi de apro­xi­ma­tiv 485 mili­oa­ne USD. Pen­tru acest tip de nave cli­enţii din Uniu­nea Euro­pea­nă au avut o pon­de­re sub­stanţi­a­lă (101) faţă de cei din afa­ră Uniu­nii (7). În ace­ea­şi peri­oa­dă s‑au livrat 55 nave comer­ci­a­le com­ple­te, petro­li­e­re 69,000 tdw, port con­tai­ne­re 4,800–8,600 TEU, vra­chi­e­re 82,000 ‑180,000 tdw, însu­mând un tonaj brut com­pen­sat de 1.34 mili­oa­ne CGT, gene­rând veni­turi de pes­te 3 mili­ar­de USD

Cele mai mari nave livra­te, cu capa­ci­ta­tea de 180,000 tdw- pen­tru cla­sa vra­chi­e­re şi 8600 TEU pen­tru cla­sa port con­tai­ne­re, repre­zin­tă recor­duri pen­tru bazi­nul Marii Negre şi al Marii Medi­te­ra­ne. Pe lân­gă pro­du­se­le noi mai sus menţio­na­te, soci­e­ta­tea noas­tră a livrat un număr de 354 pro­iec­te de repa­ra­ţii şi con­ver­sii nave, acti­vi­ta­te relu­a­tă la fine­le anu­lui 2011, după o pau­ză de aproa­pe 4 ani în care afa­ce­ri­le s‑au con­cen­trat exclu­siv pen­tru sec­to­rul de con­stru­cţii nave noi, susţin repre­zen­tanţii DMHI.

Ast­fel, de la înfi­inţa­re până în pre­zent, au intrat în şan­ti­er un număr de 279 de nave pro­ve­nind de la cli­enţii Uniu­nii Euro­pe­ne, gene­rând veni­turi tota­le de pes­te 190 mili­oa­ne USD şi 75 nave de la cli­enţi din afa­ră Uniu­nii însu­mând veni­turi de pes­te 70 mili­oa­ne USD.

De la înfi­inţa­re până în pre­zent soci­e­ta­tea şi‑a rede­fi­nit stra­te­gia sa pe ter­men mediu şi lung, depă­şind ast­fel o cifră de afa­ceri cumu­la­tă de 4 mili­ar­de de dolari cu pon­de­re pe export de 99, 78 %, con­fir­mând încă oda­tă că, poli­ti­ca sa de busi­ne­ss a fost corect orientată.

replicaonline.ro/dmhi-17-ani-de-activitate, 21 ian.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply