De ce lansează SUA un avertisment cu privire la paracetamol şi cum reacţionează autorităţile din România?

0
216

Agenţia Ame­ri­ca­nă pen­tru Ali­men­te şi Medi­ca­men­te (FDA) a decis să ia măsuri în ceea ce pri­veş­te para­ce­ta­mo­lul, lansând un aver­tis­ment ofi­ci­al că doze­le mai mari de 325 de mili­gra­me pot dău­na fica­tu­lui.

FDA soli­ci­tă doc­to­ri­lor să nu mai pre­scrie medi­ca­men­te de tip „com­bi­na­ţie” care conţin mai mult de 325 de mili­gra­me de para­ce­ta­mol per doză. Anu­mi­te medi­ca­men­te con­tra dure­rii, pre­cum Per­co­cet, Vico­din sau code­i­na, conţin de mul­te ori para­ce­ta­mol, iar pacienţii căro­ra le-au fost pre­scri­se aces­te medi­ca­men­te de mul­te ori nu rea­li­zea­ză acest lucru. Din acest motiv, pacien­tul poa­te duce la situ­a­şţii peri­cu­loa­se, con­su­mând în mod sepa­rat para­ce­ta­mol şi ajun­gând la un nivel peri­cu­los al aces­tui medi­ca­ment în orga­nism.

Apro­xi­ma­tiv jumă­ta­te din cazu­ri­le de supra­do­ză de para­ce­ta­mol din SUA ce duc la insu­fi­cienţă a fica­tu­lui sunt pro­vo­ca­te acci­den­tal. Totu­şi, aver­tis­men­tul FDA nu se refe­ră la medi­ca­men­te­le pre­scri­se fără reţe­tă, urmând ca regu­li­le pen­tru aces­tea să fie actu­a­li­za­te ulte­ri­or. Până atunci, FDA plă­nu­ieş­te să retra­gă auto­ri­za­ţi­i­le de comer­ci­a­li­za­re tutu­ror medi­ca­men­te­lor care nu res­pec­tă limi­ta de 325 de mili­gra­me.

Agenţia Ame­ri­ca­nă pen­tru Ali­men­te şi Medi­ca­men­te a cerut pen­tru pri­ma dată aceas­tă limi­tă în 2011, cerând pro­du­că­to­ri­lor să se con­for­meze luna aceas­ta, însă nu toa­te com­pa­ni­i­le au fost de acord, ast­fel că încă se găsesc pe pia­ţă medi­ca­men­te care conţin doze mai mari de 325 de mili­gra­me.

Para­ce­ta­mo­lul este mai peri­cu­los decât ar putea părea la pri­ma vede­re, uci­gând anu­al 150 de per­soa­ne în SUA şi pro­vo­când une­ori boli de pie­le rare.

Cum răs­pund auto­ri­tă­ţi­le din Româ­nia?

Citi­ti con­ti­nu­a­rea pe descopera.ro, 18.01.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply