Brașov, primul oraș mare din țară care anunță că nu eutanasiază maidanezii

0
156

Câteva orașe au anunțat că vor eutanasia câinii maidanezi

Auto­ri­tă­ți­le bra­șo­ve­ne anun­ță că nu vor lua măsu­ra euta­na­si­e­rii câi­ni­lor fără stă­pân.

Euta­na­si­e­rea este o solu­ţie extre­mă, iar noi nici nu vrem să dis­cu­tăm des­pre posi­bi­li­ta­tea de a fi apli­ca­tă la Bra­şov. Atî­ta timp cît la adă­pos­tul de la Stu­pini încă sînt des­tu­le locuri libe­re, iar Aso­ci­a­ţia «Mili­oa­ne de Pri­e­te­ni» ne spri­ji­nă în acti­vi­ta­tea noas­tră, nu vom dis­cu­ta des­pre euta­na­si­e­re”, a decla­rat șeful Ser­vi­ci­u­lui pen­tru Ges­tio­na­rea Ani­ma­le­lor, Fla­vi­us Băr­bu­les­cu, citat de monitorulexpres.ro.

Și în Târ­gu Ocna, pri­ma­rul Ște­fan Silochi spu­ne că se va con­strui un adă­post, iar câi­nii nu vor fi euta­na­si­ați. „Auto­ri­tă­ți­le se îngri­jesc de soar­ta patru­pe­de­lor și vom con­strui un adă­post pe locul fos­tei gropi de gunoi. Am ter­mi­nat un țarc de 2.000 de metri pătrați la ieși­rea din oraș și urmea­ză să ampla­săm boxe­le. Vom înce­pe ste­ri­li­za­rea câi­ni­lor cu spri­ji­nul orga­ni­za­ți­ei Vier Pfo­ten Româ­nia, care acti­vea­ză în Comă­nești”, decla­ra pri­ma­rul Silochi, în toam­na anu­lui tre­cut.

E nevo­ie de o altă lege

Un depu­tat libe­ral de Cluj cre­de că legea euta­na­si­e­rii mai­da­ne­zi­lor nu va rezol­va pro­ble­ma și e nevo­ie de adop­ta­rea unor reguli supli­men­ta­re. Depu­ta­tul Adri­an Oros pro­pu­ne „înfi­in­ța­rea, orga­ni­za­rea și func­țio­na­rea, la nivel națio­nal, a Regis­tru­lui de Evi­den­ță a Câi­ni­lor cu Stă­pân, con­tro­lul repro­duc­ți­ei cani­ne, pre­cum și impor­tul și comer­ci­a­li­za­rea câi­ni­lor”. Regis­trul ar urma să‑l admi­nis­tre­ze Cole­gi­ul Medi­ci­lor Vete­ri­nari  în urma con­sul­tă­rii cu aso­ci­a­ți­i­le de pro­tec­ția ani­ma­le­lor și Aso­ci­a­ția Chi­no­lo­gi­că Româ­nă.

Pro­iec­tul mai spu­ne că în cazul dis­pa­ri­ți­ei unui câi­ne, stă­pâ­nul tre­bu­ie să anun­țe Regis­trul de Evi­den­ță a Câi­ni­lor cu Stă­pân în maxim 72 de ore sau în trei zile în cazul mor­ții. Dacă nu face aceas­tă noti­fi­ca­re, stă­pâ­nul nu mai are voie să aibă un câi­ne în urmă­to­rii doi ani. De ase­me­nea, toți câi­nii fătați tre­bu­ie decla­rați de stă­pân și micro­ci­pați în ter­men de 30 de zile.

Dacă legea va fi apro­ba­tă, cei care aban­do­nea­ză câi­nii, „sur­sa” de înmul­ți­re a mai­da­ne­zi­lor, ar putea fi amen­dați. De ase­me­nea, cei care nu-și înre­gis­trea­ză și micro­ci­pea­ză câi­nii ar putea pri­mi o amen­dă de până la 1.000 de lei.

Sur­sa: ro.stiri.yahoo.com/, 16 ian.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele