Licitaţie pentru 11 terenuri în Vama Veche, pe 20 decembrie, la Mangalia

0
192

AJFP orga­ni­zea­ză lici­ta­ţie pen­tru nu mai puţin de 11 loturi de teren ale dator­ni­cu­lui.

Spre sfârşi­tul anu­lui, Fis­cul con­stă­nţean tra­ge tare pen­tru recu­pe­ra­rea dato­ri­i­lor pe care dife­ri­te per­soa­ne, fizi­ce ori juri­di­ce, le au la buge­tul de stat.

Pe 20 decem­brie, la Man­ga­lia, de exem­plu, se va orga­ni­za o lici­ta­ţie pen­tru nu mai puţin de unspre­ze­ce loturi de teren situ­a­te în Vama Veche, comu­na Lima­nu.

Toa­te cele unspre­ze­ce loturi apa­rţin unei per­soa­ne fizi­ce, care a acu­mu­lat dato­rii la stat, i s‑a pus seches­tru pe bunuri, a con­tes­tat măsu­ra fis­cu­lui şi a pier­dut pro­ce­sul în instanţă.

Marin Ris­tea a achi­zi­ţio­nat mai mul­te loturi de teren în Vama Veche, tere­nuri ara­bi­le, situ­a­te în extra­vi­la­nul loca­li­tă­ţii, cu supra­feţe cuprin­se între 808 şi 3.083 mp.

În momen­tul în care nu şi‑a mai achi­tat impo­zi­te­le şi taxe­le pe res­pec­ti­ve­le pro­pri­e­tă­ţi, Admi­nis­tra­ţia Judeţea­nă a Finanţe­lor Publi­ce Con­stanţa l‑a noti­fi­cat, apoi a pus seches­tru pe bunu­ri­le sale. Pen­tru recu­pe­ra­rea dato­ri­i­lor către buge­tul de stat, timi­şo­rea­nul ris­că să rămâ­nă acum fără 11 din­tre lotu­ri­le pe care le deţi­ne, în supra­fa­ţă tota­lă de pes­te 16.000 mp.

Pen­tru că la pri­ma lici­ta­ţie, orga­ni­za­tă la sfârşi­tul lunii noiem­brie, nu s‑a pre­zen­tat nici un ofer­tant, fis­cul a dimi­nu­at preţul de por­ni­re cu 25%, aşa că la lici­ta­ţia din 20 decem­brie, lotu­ri­le se vor vin­de înce­pând de la puţin pes­te 13 lei/mp fără TVA. În total, fis­cul spe­ră să obţi­nă pe cele 11 loturi cel puţin 215.000 lei.

Dacă nici la lici­ta­ţia din 20 decem­brie nu se vor găsi dori­tori, lotu­ri­le de teren care îi apa­rţin lui Marin Ris­tea vor fi scoa­se din nou la vân­za­re, dar preţul de por­ni­re se va mai dimi­nua cu 25%.

Pen­tru a par­ti­ci­pa la lici­ta­ţie, tre­bu­ie să depu­neţi o taxă de par­ti­ci­pa­re în valoa­re de 10% din valoa­rea fie­că­rui bun lici­tat.

http://observator.ro/232623/un-timisorean-latifundiar-in-vama-veche-executat-de-fisc-232623.html

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele