Un proiect internațional deosebit: Tineri români din Spania, Italia şi România, au sărbătorit împreună Ziua Națională a României

0
277

Luni, 2 decem­brie 2013, înce­pând cu ora 18.00 (ora Româ­ni­ei), s‑a deru­lat Pro­iec­tul inter­națio­nal Uniți în cuget și‑n sim­țiri!, ini­țiat și coor­do­nat de Anto­ne­la Pohoa­ță, pro­fe­sor la C.P. Ramón Menén­dez Pidal din Gijón – Astu­ria, Spa­nia.

La pro­iect au mai par­ti­ci­pat, tot din Spa­nia, elevi și pro­fe­sori de la urmă­toa­re­le insti­tu­ții de învă­țământ: I.E.S. Ela­dio Caba­ne­ro din Tome­l­lo­so – Ciu­dad Real (prof. Miha­e­la Ange­les­cu), C.P. Vicen­te Alei­xan­dre din Madrid (prof. Miha­e­la Cucu), C.P. Azo­rin din Car­ta­ge­na – Mur­cia (prof. Orne­la Ivan), C.P. San­ti­si­mo Cris­to del Buen Aci­e­to din Alfaz de Pi – Ali­can­te (prof. Dori­na Apos­tol), C.P. Con­cep­ti­ón Are­nal din Car­ta­ya – Huel­va (prof. Miha­e­la Nea­goe).

Din Ita­lia a par­ti­ci­pat școa­la I.C. Sta­ta­le, Fol­go­re da San Gimig­na­no din San Gimig­na­no – Sie­na – Tos­ca­na (prof. Vivi­a­na Gher­ghel), iar din Româ­nia: Școa­la Gim­na­zi­a­lă Teo­dor V. Ste­fa­neli (prof. Danie­la Cor­ne­lia Zbran­ca) și Școa­la Gim­na­zi­a­lă Geor­ge Voe­vid­ca (prof. Oltea Nis­tor), ambe­le din Câm­pu­lung Mol­do­ve­nesc – Sucea­va.

Acti­vi­ta­tea a durat apro­xi­ma­tiv o oră, timp în care, pe rând, ele­vii insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ men­țio­na­te, după ce au ascul­tat imnul Româ­ni­ei, au reci­tat poe­zii și au inter­pre­tat cân­te­ce patri­o­ti­ce. Ast­fel, toți par­ti­ci­pan­ții la pro­iect au putut urmări, conec­tați la Inter­net, pro­gra­mul pre­gă­tit de cole­gii lor, aflați la mii de kilo­me­tri dis­tan­ță.

Ca urma­re a fap­tu­lui că în ulti­mii ani am orga­ni­zat nume­roa­se eve­ni­men­te la Muze­ul Cal­la­tis din Man­ga­lia, prin care am mar­cat cele mai impor­tan­te zile din isto­ria româ­ni­lor, am fost inclus și eu în acest pro­iect, ca cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic și spe­cia­list în isto­rie.

A fost o acti­vi­ta­te deo­se­bi­tă la care am fost ono­rat sa par­ti­cip și sa pre­zint, tine­ri­lor romani din Spa­nia si Ita­lia, dar si celor din Roma­nia, impor­tan­ța zilei de 1 Decem­brie 1918. Este pen­tru pri­ma dată când par­ti­cip la un ast­fel de pro­iect, unde pot să trans­mit, cu aju­to­rul Inter­ne­tu­lui, în ace­lași timp, ele­vi­lor aflați la mii de kilo­me­tri dis­tan­ță, infor­ma­ții din isto­ria Româ­ni­ei.

Așa­dar, le-am vor­bit tine­ri­lor des­pre momen­te­le isto­ri­ce care au dus la desă­vâr­și­rea uni­tă­ții națio­na­le a româ­ni­lor. Am înce­put cu uni­rea Mol­do­vei și a Țării Româ­nești (1859), am con­ti­nu­at cu uni­rea Dobro­gei cu Româ­nia (1878) și am înche­iat cu uni­ri­le teri­to­ri­i­lor româ­nești cu patria-mamă, din anul 1918. Am deta­li­at eve­ni­men­te­le petre­cu­te în Basa­ra­bia, care au avut ca rezul­tat adop­ta­rea, de către Sfa­tul Țării, a hotă­rârii de uni­re cu Româ­nia, din ziua de 27 mar­tie 1918, după care am des­cris momen­tul de la 28 noiem­brie 1918, când Con­gre­sul Gene­ral al Buco­vi­nei, întru­nit la Cer­nă­uți, a hotă­rât uni­rea cu Româ­nia.

În sfâr­șit, le-am vor­bit tine­ri­lor des­pre uni­rea Transil­va­niei, Bana­tu­lui Cri­șa­nei și Mara­mu­re­șu­lui cu Rega­tul Româ­ni­ei și, mai ales, des­pre Marea Adu­na­re Națio­na­lă de la Alba Iulia, din ziua de 1 Decem­brie 1918, con­vo­ca­tă de Con­si­li­ul Națio­nal Român Cen­tral (Mare­le Sfat Națio­nal). Am sub­li­ni­at fap­tul că la Adu­na­re au par­ti­ci­pat 1228 de dele­gați, dar și pes­te 100.000 de români veniți din toa­te pro­vin­ci­i­le isto­ri­ce româ­nești și că dele­ga­ții la Adu­na­re au adop­tat, în una­ni­mi­ta­te, Rezo­lu­ția de uni­re cu Româ­nia.”

Gale­rie FOTO:

 

 

Comu­ni­cat de pre­să sem­nat de

Cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic doc­tor Sorin Mar­cel COLESNIUC.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele