Un polițist care s‑a apucat de făcut murături a dat lovitura!

0
207
Anul acesta a vândut 50 de tone în supermarketuri !

Puiu Badea a fost șai­spre­ze­ce ani poli­țist de cir­cu­la­ție după care, în urmă cu trei ani, a decis să se apu­ce de făcut mură­turi în mod pro­fe­si­o­nist în Călă­rași.

”Înce­tul cu înce­tul am dobân­dit secre­te­le mură­tu­rii per­fec­te. În sare e toa­tă șme­che­ria, dar nu vă spun mai mult. Știți că de exem­plu la var­ză, tot ce găsiți în comerț, fie că e vor­ba de pie­țe sau de maga­zi­ne, este murat în pământ. Da, în pământ. Se sapă o groa­pă, se pune o folie, se arun­că var­za, apă și sare. Și Dum­ne­zeu cu mila! De asta mul­tă lume se plân­ge că var­za mura­tă este foar­tă săra­tă și are miro­sul ace­la neplă­cut. La mine, var­za e pusă în butoi la murat. Totul este făcut cu aten­ție și gri­jă”, spu­ne Puiu Badea pen­tru agrointel.ro.

Fos­tul poli­țist este mân­dru că a reu­șit în acest an să dis­tri­bu­ie 50 de tone de mură­turi în rețea­ua Car­re­fo­ur. I‑au mai cerut dar nu mai are de unde, anul aces­ta. ”La anul aș pune mai mult dar tre­bu­ie să mă gân­desc la o for­mu­lă de finan­ța­re. Eu alerg după fur­ni­zori prin Pra­ho­va. Cum­păr 100 de kilo­gra­me de cas­tra­veți de aici, 100 de kilo­gra­me de gogo­ne­le de aco­lo. Cu cât omul e mai sărac și pro­duc­ția lui e mai mică cu atât sunt sigur că nu s‑au folo­sit chi­mi­ca­le mul­te. Și în felul aces­ta îi ajut pe ei, că le iau mar­fa”, expli­că pen­tru agrointel.ro Rege­le Mură­tu­ri­lor.

I se spu­ne așa, și nu doar în sudul țării. Expor­tă către toa­te comu­ni­tă­ți­le de români își pro­pu­ne să ofe­re câtor mai mulți con­ce­tă­țeni ”minu­nă­ți­i­le” sale:

”Sun­tem extrem de bucu­roşi că mură­tu­ri­le noas­tre asor­ta­te au reu­şit să intre în case­le oame­ni­lor, sa le facă mese­le mai fru­moa­se, amin­tin­du-le de gus­tul magic al mură­tu­ri­lor în sara­mu­ră pre­pa­ra­te de părinţi sau bunici. Entu­zi­as­mul, apre­ci­e­rea şi fide­li­ta­tea cli­enţi­lor noş­tri, ară­ta­te într-un timp atât de scurt, ne deter­mi­nă să con­ti­nu­ăm acest vis.

În acest an vom fi pre­zenţi în cât mai mul­te târ­guri de pro­du­se tra­di­ţio­na­le, lanţuri de maga­zi­ne cu pro­du­se tra­di­ţio­na­le şi eco­lo­gi­ce, mer­gând în con­ti­nu­a­re pe ide­ea de afa­ce­re de fami­lie, de pro­du­cţie în gos­po­dă­ria noas­tră, atât pen­tru noi şi pri­e­te­nii noş­trii, pen­tru cli­enţii care ne cunosc pro­du­se­le, cât şi pen­tru toţi cei care doresc să încer­ce mură­tu­ri­le noas­tre asor­ta­te : cas­tra­ve­ciori, pepe­na­şi, gogo­ne­le, mere, cono­pi­dă , morcov, cu un gust rafi­nat, plin de tra­di­ţie şi dăru­i­re”.

muraturi puiucu

Puiu Badea este un om modern: afa­ce­rea este pre­zen­ta­tă onli­ne, pe site-ul pro­priu, și de la bun înce­put și‑a făcut pro­pri­ul brand de mură­turi: ”Puiu­cu”.

Sur­sa: http://agrointel.ro/16061/un-politist-care-s-a-apucat-de-facut-muraturi-a-dat-lovitura-anul-acesta-a-vandut-50-de-tone-in-supermarketuri/

Foto: Face­bo­ok.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele