Un alt TOP 10 “Cele mai FRUMOASE LOCURI” din ROMÂNIAFOTO

0
324

Cas­ca­de spec­ta­cu­loa­se, cas­te­le impu­nă­toa­re, lacuri de legen­dă, peş­teri neum­bla­te şi bise­rici mult prea încer­ca­te de timp — într-un cuvânt, ROMÂNIA. “Rea­li­ta­tea la raport” a făcut un top al celor mai fru­moa­se 10 locuri din ţara noas­tră.

Cazanele Dunării

Foto: Caza­ne­le Dună­rii.

10 — SIBIU

Sibi­ul s‑a cla­sat pe locul 8 în topul celor mai fru­moa­se loca­ţii din Euro­pa, într-un top rea­li­zat de revis­ta ame­ri­ca­nă FORBES. Des­cris pre­cum un oraş mic, situ­at în ini­ma Transil­va­niei, cunos­cut dato­ri­tă fru­mu­seţi­lor natu­ra­le, a pei­sa­je­lor şi a isto­ri­ei boga­te, Sibi­ul a depă­şit chiar şi Roma, capi­ta­la Ita­li­ei, dar şi ora­şul spa­ni­ol Deiam în cla­sa­men­tul ame­ri­can. În 2007, Sibi­ul a fost numit capi­ta­la euro­pea­nă a cul­tu­rii. Apar­ta­men­te­le situ­a­te pe stră­zi­le pie­tru­i­te, încon­ju­ra­te de clă­di­ri­le în culori pas­te­la­te, sunt cota­te la puţin sub 50.000 de euro, scriu jur­na­li­ş­tii ame­ri­cani în For­bes des­pre ora­şul româ­nesc.

9 — LITORALUL ROMANESC

Pe lân­gă pla­je­le tra­di­ţio­na­le din Mama­ia, Cos­ti­neşti, Nept­un sau Vama Veche, exis­tă şi pla­je săl­ba­ti­ce ca cea de la Cor­bu sau de la grin­dul Chi­ţuc. Aces­ta se întin­de între Gura Por­tiței și capul Midia; are o lun­gi­me de cir­ca 27 de kilo­me­tri și face par­te din Rezer­va­ția Biosfe­rei Del­ta Dună­rii. Dacă însă sun­teţi pasio­na­ţi de isto­rie, puteţi vizi­ta nor­dul comu­nei Adam­cli­si, unde se află Monu­men­tul tri­um­fal Tro­pa­e­um Tra­iani.

Iar la nord de Mama­ia, la cir­ca 40 de kilo­me­tri, puteti vizi­ta ceta­tea His­tria, o ceta­te înte­me­ia­tă de colo­niști greci din Milet în jurul anu­lui 657 îna­in­te de Hris­tos. Iar, pen­tru pasio­na­tii de vinuri, lito­ra­lul atra­ge la Mur­fa­tlar 6–7.000 de turi­şti anu­al pen­tru a vizi­ta cra­ma şi pen­tru a degus­ta din vinu­ri­le pro­du­că­to­ru­lui autoh­ton.

 

8 — BISERICA DE SUB LAC

Bise­ri­ca de sub lac nu este doar un mit, ace­sa­ta chiar exis­ta la Beliş, în judeţul Cluj şi se ara­tă doar în peri­oa­de­le de sece­tă din tim­pul veri­lor tori­de. În zile­le cele mai sece­toa­se de vară, ies la supra­fa­ţă rui­ne­le unei bise­rici vechi din pia­tră, care se pare că datea­za chiar din seco­lul al pai­spre­ze­ce­lea. Deşi apa poa­te dis­tru­ge de‑a lun­gul tim­pu­lui ori­ce urmă de pic­tu­ră, pe zidu­ri­le aces­tei bise­rici se mai pot obser­va pic­tu­ri­le care împo­do­beau pereţii bise­ri­cii şi intru­chi­pau îngeri şi sce­ne bibli­ce cunos­cu­te.

7 — PEŞTERA URŞILOR ŞI PEŞTERA MOVILEI

Peş­te­ra Urşi­lor este unul din­tre prin­ci­pa­le­le obiec­ti­ve turis­ti­ce ale Munţi­lor Apu­seni, ea aflân­du-se în judeţul Bihor, în comu­na Pie­troa­sa, la o alti­tu­di­ne de 482 de metri.

Inte­ri­o­rul se dis­tin­ge prin diver­si­ta­tea for­ma­ţiu­ni­lor de sta­lac­ti­te şi sta­lag­mi­te, ca şi prin can­ti­ta­tea impre­sio­nan­tă de urme şi fosi­le ale ursu­lui de caver­nă.

Peş­te­ra Movi­lei a fost des­co­pe­ri­tă în 1986 lân­gă Man­ga­lia şi este uni­că în lume pen­tru eco­sis­te­mul din inte­ri­o­rul ei. Aces­ta fun­cţio­nea­ză pe baza che­mo­sin­te­zei şi a fost sepa­rat com­plet de medi­ul exte­ri­or timp de cir­ca 5,5 mili­oa­ne de ani.

6 — LACUL FĂRĂ FUND

Lacul Vul­tu­ri­lor sau Lacul fără Fund sunt două nume ale ace­lu­a­şi lac situ­at în Munţii Siri­u­lui, mai exact pe ver­san­tul Mala­ia, la o alti­tu­di­ne de 1.420 metri. Este o zonă săl­ba­ti­că, puţin cunos­cu­ta de turi­şti.

Una din­tre legen­de spu­ne că aici veneau pri­ma­va­ra vul­tu­rii pen­tru a bea apa ca să înti­ne­reas­că şi tot aici îşi învă­ţau puii sa zbo­a­re. A doua legen­dă spu­ne ca un cio­ban şi‑a arun­cat bâta în apa lacu­lui şi a ple­cat. După un an de pere­gri­nări, îşi regă­seş­te bâta în Dună­re şi, mis­tu­it de dorul mioa­re­lor şi al locu­ri­lor nata­le, se întoar­ce aca­să.

5 — LACUL ALBASTRU

Lacul Albas­tru, monu­ment al natu­rii, este o arie pro­te­ja­tă de inte­res naţio­nal este situ­at în judeţul Mara­mu­reş, pe teri­to­ri­ul admi­nis­tra­tiv al ora­şu­lui Baia Sprie. Rezer­va­ţia natu­ra­lă repre­zin­tă o întin­de­re de apă de for­mă elip­ti­că, având o adân­ci­me de până la 4 metri. Apa pro­vi­ne din pre­ci­pi­ta­ţi­i­le infil­tra­te în lucră­ri­le unei vechi exca­va­ţii mini­e­re.

În nicio altă ţară din lume nu mai exis­tă un lac care să îşi schim­be culoa­rea în fun­cţie de lumi­na care bate în el sau de oame­nii care înoa­tă aici.

 

4 — CAZANELE DUNĂRII

Caza­ne­le Dună­rii sunt un impor­tant obiec­tiv turis­tic din Par­cul Natu­ral Porţi­le de Fier şi repre­zin­tă un sec­tor din Defi­e­lul Dună­rii, la tre­ce­rea flu­vi­u­lui prin­tre Munţii Car­pa­ţi.

Unul din­tre cele mai atrac­ti­ve şi mai admi­ra­te punc­te de pe tra­se­ul Caza­ne­lor Dună­rii îl repre­zin­tă chi­pul lui Dece­bal sculp­tat în stân­că. 12 sculp­tori au lucrat la ceea ce avea să fie cea mai mare sculp­tu­ră în pia­tră din Euro­pa, îna­l­ta de 55 de metri şi lată de 25 de metri.

 

3 — INSULA OVIDIU

Insu­la Ovi­diu este sin­gu­rul obiec­tiv turis­tic de la noi din ţară care se află pe o insu­lă natu­ra­lă. Ampla­sa­tă pe lacul Siu­tghi­ol la 5000 de metri de malul sta­ţiu­nii Mama­ia şi la 500 de metri de cel al ora­şu­lui Ovi­diu, este un loc ine­dit al lito­ra­lu­lui româ­nesc.

Poe­tul latin Ovi­diu, exi­lat de împă­ra­tul Cezar, se pare că a locu­it pe insu­la care îi poar­tă nume­le, unde a şi scris, de alt­fel, „Tris­te­le” şi „Pon­ti­ce­le”, inspi­ra­te de atmosfe­ra mohorâ­tă a ier­ni­lor la malul mării.

2 — CASTELUL PELEŞ ŞI CASTELUL HUNIAZILOR

Jur­na­li­ş­tii stră­ini de la “Off to Euro­pe” spun că în Româ­nia se află două din cele mai fru­moa­se zece cas­te­le din lume, și anu­me Pele­șul și Cas­te­lul Huni­a­zi­lor.

Cas­te­lul Peleş are 170 de inca­peri, din care doar 10 sunt acce­si­bi­le turis­ti­lor si ada­pos­tes­te mai mul­te colec­tii valo­roa­se de pic­turi, sculp­turi, armuri, covoa­re, mobi­la, tapi­se­rii, sta­tu­e­te, obiec­te de cera­mi­ca, ele­men­te de vese­la din aur, argint si por­te­lan, vitra­lii.

Mag­ni­fi­ca struc­tu­ră”, dupa cum numesc jur­na­lis­tii straini Cas­te­lul Huni­a­zi­lor, a fost con­stru­i­ta in seco­lul al XIV-lea, in stil gotic, fiind cunos­cu­ta si sub nume­le de Cas­te­lul Hune­doa­ra. Ridi­cat de Ian­cu de Hune­doa­ra, cas­te­lul este una din­tre cele mai impor­tan­te con­struc­tii goti­ce nu numai din Transil­va­nia, ci din intrea­ga tara.

1 — CASCADA BIGĂR

Chiar dacă la nivel națio­nal este cunos­cu­tă doar de cără­șeni, spec­ta­cu­loa­sa cas­ca­dă Bigăr a reu­șit să devi­nă renu­mi­tă în afa­ra gra­ni­țe­lor țării. Din cele opt cas­ca­de men­țio­na­te în topul celor de la The World Geo­gra­phy, cas­ca­da cără­șea­nă uimeș­te prin spec­ta­co­lul ofe­rit de fire­le de apă ce se revar­să pes­te stân­ca aco­pe­ri­tă de mușchi, ceea ce o face să urce pe pri­mul loc al topu­lui.

De ce a fost aban­do­na­tă timp de 20 de ani? Site-ul “The World Geo­gra­phy” a pla­sat minu­na­ta căde­re de apă pe pozi­ţia frun­ta­şă într-un top, ală­tu­ri de des­ti­na­ţii con­sa­cra­te din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, Fili­pi­ne sau Aus­tra­lia. Dar, aşa cum era de aştep­tat locul de o rară fru­mu­seţe este lăsat de izbe­li­ş­te.

Cites­te mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/top-10-cele-mai-frumoase-locuri-din-romania_1238387.html#ixzz2oruTIjcC

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele