Simona Halep va fi desemnată Sportiva Anului 2013

0
165

Con­stă­nţean­ca Simo­na Halep va pri­mi dis­tin­cţia de Spor­ti­va Anu­lui 2013, într‑o cere­mo­n­ie care va avea loc la 11 decem­brie, la Ate­ne­ul Român din Bucu­reşti.

Jucă­toa­rea de tenis Simo­na Halep s‑a aflat pen­tru câte­va zile aca­să, la Con­stanţa, îna­in­te de a ple­ca să se pre­gă­teas­că pen­tru Aus­tra­li­an Open. Com­pe­ti­ţia este unul din­tre cele 4 tur­nee con­tând pen­tru Mare­le Slam, iar la 30 decem­brie, jucă­to­rii tre­bu­ie să fie deja la Mel­bo­ur­ne. Până atunci, Simo­na va fi desem­na­tă Spor­ti­vul Anu­lui în fes­ti­vi­ta­tea din 11 decem­brie de la Ate­ne­ul Român.

Aca­să mai vine doar de Cră­ciun, o zi. Are pro­gra­mul foar­te încăr­cat, încep tur­ne­e­le“, expli­că tatăl cam­pi­oa­nei. Ste­re Halep este pri­mul om pe care Simo­na îl sună după meci, indi­fe­rent de rezul­tat. „Eu sunt cel care o încu­ra­jez întot­dea­u­na, o moti­vez. Nu o cert nici­o­da­tă, nici când pier­de. Îi zic: «N‑are nimic, mergi mai depar­te!». Mai­că-sa o mai cică­leş­te: «Aco­lo ai greşit, aco­lo n‑ai făcut bine».

Eu am cre­zut în ea din­tot­dea­u­na. Am şti­ut că o să iasă cam­pi­oa­nă. În schimb, cu băi­a­tul n‑am avut spor. Nu i‑a plă­cut nici fotba­lul, nici teni­sul. Nu s‑a lipit de el. Ea a fost bună de mică, de cum am adus‑o la tenis. E fata lui tata. Sea­mă­nă cu mine, am prac­ti­cat şi eu sport, am făcut fotbal. Dar nimeni din neam nu a fost cam­pi­on. Poa­te de acu­ma…“, spe­ră Ste­re Halep.

El şi‑a supra­ve­ghe­at fii­ca din tri­bu­ne­le Are­nei Idu, bucu­rân­du-se de entu­zi­as­mul stâr­nit de pre­zenţa ei şi a cole­gi­lor ei. Pen­tru fie­ca­re copil de pe teren a fost pre­zent cel puţin un părin­te. „Mă uit la ei… Aşa eram şi eu îna­in­te. Nu ştiu dacă aş mai avea pute­rea s‑o iau de la capăt. Doar când or veni nepoţii. Mă refac eu până atunci“, râde Ste­re Halep.

Simo­na, cetă­ţean de onoa­re al Buş­te­ni­u­lui

Tatăl se bucu­ră din plin de momen­tul de glo­rie al Simo­nei: „Este foar­te mult efort, iar din par­tea copi­i­lor este foar­te mul­tă mun­că. Suc­ce­sul vine cu mul­tă tru­dă. Acum mă hră­nesc cu bucu­ria de a o vedea cam­pi­oa­nă. E o bucu­rie care îmi inun­dă tot sufle­tul, tot tru­pul. Nu se com­pa­ră cu nimic satis­fa­cţia asta, pe care nu ţi‑o ofe­ră nimic alt­ce­va, nici banii, nimic. Este o mân­drie… fără mar­gini! Cel mai fru­mos sen­ti­ment din lume“

Simo­na Halep va pri­mi titlul de cetă­ţean de onoa­re al ora­şu­lui Buş­te­ni din Pra­ho­va. Jucă­toa­rea de tenis din Con­stanţa va deve­ni, cu acest pri­lej, pose­soa­rea unui teren în supra­fa­ţă de 500 metri pătra­ţi. „Păcat că nu sunt şi con­du­că­to­rii noş­tri mân­dri de per­for­manţa Simo­nei. S‑au gân­dit toc­mai cei de la Buş­te­ni la ea, să o facă cetă­ţean de onoa­re, vă daţi sea­ma…“, spu­ne Ste­re Halep, tatăl celei mai bune tenis­ma­ne român­ce a momen­tu­lui. Cole­gul Simo­nei, Horia Tecău, este cetă­ţean de onoa­re al Con­stanţei din 2012.

Dar de Moş Nico­lae

Sute de copii au schim­bat câte­va pase în wee­kend, cu trio-ul de aur din teni­sul româ­nesc: Simo­na Halep — Sora­na Cîr­stea — Horia Tecău. Eve­ni­men­tul Kids‘ Day s‑a desfă­şu­rat sâm­bă­tă, 7 decem­brie, la Are­na Idu din Mama­ia.

Aşii teni­su­lui au reme­mo­rat ce au pri­mit ei în copi­lă­rie de la Moş Nico­lae. „În ghe­tu­ţe aveam întot­dea­u­na pute­re de mun­că. Ceea ce vă doresc şi vouă“, a spus Simo­na Halep. „Aici este locul în care mă încarc cu ener­gie şi moti­va­ţie. V‑am dăru­it o zi din via­ţa noas­tră, pen­tru tenis. V‑aţi simţit bine?“, a spus Horia Tecău, apro­bat de toa­tă asis­tenţa în cor. „Am vrut să vă adu­cem ceea ce noi doar am visat atunci când eram ca voi: câte­va pase cu cam­pi­o­nii teni­su­lui româ­nesc“, a spus Sora­na Cîr­stea.

Sur­sa: http://adevarul.ro/locale/constanta/simona-halep-desemnata-sportiva-anului-2013–1_52a4ad3dc7b855ff568d3a1e/index.html

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply