Primăria Mangalia nu glumeşte! Anunţă încă o executare silită a unor imobile — vezi documente

0
165

Primăria Mangalia nu glumeşte! Anunţă încă o executare silită a unor imobile - vezi documente

Pri­ma­ria Man­ga­lia anu­nţa, în luna octom­brie, că, pen­tru recu­pe­ra­rea unor debi­te, exe­cu­tă silit un teren în supra­fa­ţă de 1.050 metri pătra­ţi şi două blo­curi nefi­na­li­za­te (un bloc în regim D+P+4E, şi al doi­lea bloc, în regim D+P+10E, ambe­le în sta­ţiu­nea Nept­un).

Pri­mă­ria încer­ca, ast­fel, să recu­pe­re­ze banii pe care pro­pri­e­ta­rul tere­nu­lui şi blo­cu­ri­lor, SC Imo­bi­li­a­ra SRL, le are către buge­tul local. După două lici­ta­ţii la care nu s‑a pre­zen­tat nimeni, Pri­mă­ria Man­ga­lia revi­ne cu un alt anu­nţ, de aceas­tă dată pri­vind un alt dator­nic la buge­tul local.

Con­form anu­nţu­lui de vân­za­re bunuri imo­bi­le, Pri­mă­ria Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, în data de 20 decem­brie, ora 10.00, scoa­te la lici­ta­ţie un teren situ­a­te pe stra­da Negru Vodă nr.13, în supra­fa­ţă de 3.992 mp, res­pec­ti­ve o clă­di­re denu­mi­tă Can­ti­nă Pod, situ­a­tă la ace­ea­şi adre­să, în supra­fa­ţă de 2.292 mp, cu fun­da­ţie din beton armat, struc­tu­ră for­ma­tă din stâlpi şi grinzi din beton armat, zidă­rie BCA şi cără­mi­dă (des­cri­e­rea com­ple­tă poa­te fi vizu­a­li­za­tă pe site-ul pri­mă­ri­ei — n.r.). Preţul de por­ni­re al lici­ta­ţi­ei va fi de 1.046.278 lei (399.520 lei — tere­nul şi 646.758 lei — clă­di­rea).

Ale­xan­dra ANTON, replicaonline.ro, Luni, 16 dec.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply