Preţul gigacaloriei începe să încingă spiritele la Mangalia

0
168

REPLICA: Iată rea­cţia pri­ma­ru­lui la pro­iec­tul “poli­ti­ci­a­nist” al con­si­li­e­ru­lui Folea­nu

Con­si­li­e­rul PDL Paul Folea­nu a anu­nţat că a îna­in­tat, în atenţia pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a secre­ta­ru­lui muni­ci­pi­u­lui, Petri­na Boiţă şi a Con­si­li­u­lui Local, un pro­iect de hotă­râre ce urmea­ză să fie expus pe ordi­nea de zi a pri­mei şedinţe din aceas­tă lună, refe­ri­tor la micşo­ra­rea preţu­lui de fur­ni­za­re a ener­gi­ei ter­mi­ce către popu­la­ţia ora­şu­lui.

Potri­vit pro­iec­tu­lui, preţul giga­ca­lo­ri­ei, care la ora actu­a­lă este de 295 de lei către popu­la­ţie, ar urma să sca­dă până la 195 de lei, înce­pând cu 1 ianu­a­rie 2014.

Pro­iec­tul vine în aju­to­rul popu­la­ţi­ei cu o situ­a­ţie mate­ria­lă pre­ca­ră, dato­ra­tă majo­ră­rii preţu­ri­lor bunu­ri­lor de larg con­sum, a cos­tu­lui com­bus­ti­bi­li­lor, dar şi a taxe­lor şi impo­zi­te­lor pe 2013. Este vor­ba des­pre res­pon­sa­bi­li­ta­tea pe care noi, con­si­li­e­rii, o avem faţă de cetă­ţe­nii care ne-au votat. Sunt sigur că toţi cole­gii mei din Con­si­li­ul Local Man­ga­lia vor achi­e­sa la aceas­tă deci­zie”, afir­mă con­si­li­e­rul local Paul Folea­nu.

În moti­va­rea pro­iec­tu­lui de hotă­râre, Paul Folea­nu ara­tă că, dato­ri­tă fap­tu­lui că Gol­d­term SA a fina­li­zat racor­da­rea cen­tra­le­lor ter­mi­ce la gaz, preţul se va redu­ce con­si­de­ra­bil, iar efor­tul buge­tar pri­vind dife­renţa de preţ nu va fi mai mare pen­tru Man­ga­lia faţă de anii tre­cu­ţi.

În repli­că la pro­iec­tul con­si­li­e­ru­lui PDL, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, spu­ne că “e foar­te bine că se lucrea­ză pe acest subiect”, dar că “vor­bim des­pre o decla­ra­ţie poli­ti­că”.

Atâ­ta timp cât Gol­d­therm este fir­ma Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, iar inclu­siv PDL are un mem­bru în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie, nu poa­te să facă un par­tid poli­tic un pro­iect pri­vind preţul giga­ca­lo­ri­ei. Cei de la Gol­d­term lucrea­ză deja la un preţ, la pre­vi­ziuni, ei ştiu ce se poa­te face. Fun­cţio­năm de 3 zile cu toa­te cen­tra­le­le pe gaz, nu putem din­tr-un birou al unui par­tid poli­tic să sta­bi­lim un preţ. Cum au fost făcu­te cal­cu­le­le? Si eu vreau să redu­cem preţul, dar tre­bu­ie ca Gol­d­term să pre­zin­te o situ­a­ţie, să dez­ba­tem subiec­tul, să vedem ce şi cât se poa­te”, a spus pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu.

Tot refe­ri­tor la pro­iec­tul anu­nţat de Folea­nu, Radu a mai comen­tat că este un gest “poli­ti­ci­a­nist”, moti­vat şi de fap­tul că se apro­pie ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re, iar fie­ca­re par­tid poli­tic vrea să ara­te că “are ini­ţi­a­ti­ve şi face ceva”.

Vom reve­ni.

 A.A., replicaonline.ro, Luni, 9 decem­brie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply