Consilier al lui Ponta, atac la liberalul propus ministru al Culturii

0
131

Depu­ta­tul PSD Radu Popa, con­si­li­er pe linie de par­tid al lui Vic­tor Pon­ta, i‑a tri­mis o scri­soa­re des­chi­să preşe­din­te­lui PNL Crin Anto­ne­scu în legă­tu­ră cu nomi­na­li­za­rea făcu­tă de libe­rali la Minis­te­rul Cul­tu­rii. Popa e nemulţu­mit de aceas­tă nomi­na­li­za­re, pen­tru care Pon­ta nu şi‑a dat încă girul public.

Radu Popa, care face acum par­te din par­ti­dul care l‑a dat pe Mari­an Van­ghe­lie şi pe Vale­riu Zgo­nea, afir­mă des­pre libe­ra­lul Gigel Știr­bu, pro­pus de PNL în frun­tea Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, că  “și‑a plom­bat dru­mul spre minis­ter prin lovi­turi mine­rești în figu­ră gra­ma­ti­cii”. Popa îi suge­rea­ză lui Crin Anto­ne­scu o altă nomi­na­li­za­re la Cul­tu­ră.

Scri­soa­rea inte­gra­lă a depu­ta­tu­lui PSD către Crin Anto­ne­scu:

Sti­ma­te dom­nu­le Pre­șe­din­te Anto­ne­scu,

V‑am urmă­rit cu mare aten­ție, în aces­te zile, în care ima­gi­nea poli­ti­cia­nu­lui roman tre­ce prin momen­te extrem de difi­ci­le. Am asis­tat la fan­da­rea poli­ti­că pe care ați comis‑o, după decla­ra­ția care l‑a făcut cele­bru pe fos­tul minis­tru, Daniel Bar­bu, când ne-ați anun­țat că aștep­tați demi­sia lui. Aveți umor!… Și eu aștep­tam demi­sia lui și nu înțe­le­geam de ce șeful său de par­tid, cel care l‑a încăr­cat cu încre­de­rea sa, nu‑i cere Pre­mi­e­ru­lui Pon­ta să‑l demi­tă! Brusc, mi-am amin­tit de epo­pe­ea miniș­tri­lor libe­rali Fene­chiu și Silaghi. Atunci, ați tăcut cu dem­ni­ta­te. Vă înțe­leg, aveți și zile mai proas­te și nopți mai gre­le.

Recent, am citit cu mare aten­ție ști­rea care ne anun­ță nomi­na­li­za­rea PNL pen­tru foto­li­ul de minis­tru al Cul­tu­rii, în per­soa­nă dlui Gigel Știr­bu. Ime­di­at, am aflat și opi­nia inte­lec­tu­a­li­tă­ții, dega­ja­tă din decla­ra­ția dlui pro­fe­sor Andrei Ple­șu. Apoi, așa cum ne aștep­tam (sic!) a venit și repli­ca sufo­ca­tă de com­pe­ten­țe ling­vis­ti­ce a pre­su­pu­su­lui minis­tru.

Dl. Știr­bu și‑a plom­bat dru­mul spre minis­ter prin lovi­turi mine­rești în figu­ră gra­ma­ti­cii, chiar dacă alon­ja să inte­lec­tu­a­lă, nu părea să ne mai sur­prin­dă cu nimic.

Dar, ca să nu mai pre­lun­gesc mar­ti­ri­ul pudic al gar­die­ni­lor din PNL, vă soli­cit, dle Pre­șe­din­te Anto­ne­scu să vă gân­diți dacă, pe sca­u­nul pe care, ante­ri­or, au stat , prin­tre alții, C.A. Rosetti, Titu Mai­o­res­cu și Nico­lae Ior­ga, iar mai recent, filo­so­ful Andrei Ple­șu și scri­i­to­rul Marin Sores­cu, nu ar tre­bui să vină un om, un libe­ral, pen­tru care uti­li­za­rea Acu­za­ti­vu­lui, a Nomi­na­ti­vu­lui și acor­du­ri­le pro­nu­me­lor per­so­na­le pose­si­ve, nu repre­zin­tă marea dile­mă pro­fe­sio­na­lă a cari­e­rei”.

Cine este depu­ta­tul Radu Popa

Radu Popa a fost exclus anul aces­ta din par­ti­dul lui Dan Dia­co­ne­scu. Ulte­ri­or s‑a aci­u­at în PSD.

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta anu­nţa în sep­tem­brie că depu­ta­tul PPDD Radu Popa s‑a înscris în PSD şi va acti­va ca şi con­si­li­er al său.

Ast­fel, între­bat atunci dacă depu­ta­tul PPDD Radu Popa s‑a înscris în PSD şi va fi con­si­li­e­rul său, Pon­ta a răs­puns: “Da. Sunt mulţi par­la­men­tari de la PPDD care s‑au înscris în gru­pul par­la­men­tar PSD şi vor mai fi şi alţii”.

De unde vine nemulţu­mi­rea lui Popa

Depu­ta­tul Gigel Ştir­bu, pro­pus minis­tru al Cul­tu­rii, a fost între­bat vineri cum pri­veş­te decla­ra­ţia lui Andrei Pleşu care a spus, în legă­tu­ră cu nomi­na­li­za­rea sa, că “încă un Gigel nu mai con­tea­ză”. În repli­că, Ştir­bu a răs­puns: “Sunt extra­or­di­nar de mân­dru de nume­le meu şi mulţu­mesc părinţi­lor de nume­le care mi l‑au dat”(n.r — vari­an­ta corec­tă este ”pen­tru nume­le pe care mi l‑au dat”).

Citiți mai mult în cotidianul.ro, dumi­ni­că, 15 dec.2013:

http://www.cotidianul.ro/consilier-al-lui-ponta-atac-la-liberalul-propus-ministru-al-culturii-228353/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele