Plan pentru modernizarea Casei de Cultură din Mangalia

0
223

Plan pentru modernizarea Casei de Cultură din Mangalia

Anul vii­tor, Pri­mă­ria Man­ga­lia va dema­ra un amplu pro­iect de rea­bi­li­ta­re şi moder­ni­za­re a Casei de Cul­tu­ră.

PROIECT

Anul 2014 se anu­nţă la fel de încăr­cat pen­tru con­du­ce­rea Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, con­du­ce­rea insti­tu­ţi­ei cre­ionând deja un pachet de ini­ţi­a­ti­ve meni­te să dea un suflu nou struc­tu­ri­lor din sub­or­di­ne. De depar­te, cea care are nevo­ie urgen­tă să pri­meas­că o înfă­ţi­şa­re nouă este Casa de Cul­tu­ră, care nu se poa­te lău­da cu o sală adec­va­tă de spec­ta­co­le. Potri­vit con­du­ce­rii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le, recent, a fost fina­li­zat un stu­diu de feza­bi­li­ta­te pen­tru rea­bi­li­ta­rea şi moder­ni­za­rea Casei de Cul­tu­ră.

Noul con­cept va inclu­de o sală de tea­tru mul­ti­fun­cţio­na­lă cu dotări pen­tru con­fe­rinţe, cu o capa­ci­ta­te de 400 locuri, sală de cine­ma­to­graf cu teh­no­lo­gie 3D de ulti­mă gene­ra­ţie, o gale­rie de artă, came­re pen­tru repe­ti­ţii şi rela­xa­re, cabi­ne pen­tru actori, depo­zit pen­tru deco­ruri şi cos­tu­me, iar la par­ter un spa­ţiu des­ti­nat Bibli­o­te­cii Muni­ci­pa­le şi Bibli­o­te­cii Fran­ce­ze. Lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re a Casei de Cul­tu­ră vor viza ame­na­ja­rea şi dota­rea cu echi­pa­men­te, lucrări de pro­iec­ta­re şi design, ame­na­jări exte­ri­oa­re şi inte­ri­oa­re, insta­la­ţii elec­tri­ce, dotări pro­fe­sio­na­le audio-video, IT&C, de sigu­ranţă şi mobi­li­er spe­cia­li­zat pen­tru toa­te săli­le. Între solu­ţi­i­le şi sis­te­me­le teh­ni­ce în incin­ta com­ple­xu­lui cul­tu­ral se vor numă­ra sono­ri­za­re sur­ro­und, tra­ta­men­te acus­ti­ce, sis­tem digi­tal cine­ma 3D şi sis­tem de vide­o­pro­ie­cţie pro­fe­sio­na­lă”, a decla­rat pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

STUDIU

În plus, con­du­ce­rea admi­nis­tra­ţi­ei loca­le intenţio­nea­ză să întoc­meas­că în 2014 un stu­diu de feza­bi­li­ta­te pri­vind res­ta­u­ra­rea mozai­cu­lui pari­e­tal de la Casa de Cul­tu­ră Man­ga­lia. „Mozai­cul este com­pus din 3.150.000 de pie­se cera­mi­ce cu dimen­siuni de 2×2 cm şi repre­zin­tă, într‑o viziu­ne ori­gi­na­lă, ele­men­te­le pri­mor­di­a­le ale vieţii: apa, pămân­tul, aerul şi soa­re­le. Mozai­cul se desfă­şoa­ră pe o supra­fa­ţă de 300 mp”, a mai spus pri­ma­rul.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, 31 dec.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele