Neptun-Olimp, de la pierderi uriaşe, la profit

0
252

Se poa­te şi la stat…

Neptun-Olimp, de la pierderi uriaşe la profit

Preşe­din­te­le CA al SC Nept­un-Olimp SA, Horia Ţuţu­ia­nu: ”Pla­nul de ren­ta­bi­li­za­re, apro­bat de Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie, este efor­tul mun­cii tutu­ror mem­bri­lor CA al soci­e­tă­ţii, inclu­siv al repre­zen­tanţi­lor SIF Transil­va­nia”

RENTABILIZARE

Înfi­inţa­tă prin Hotă­rârea de Guvern nr. 1226/1990, prin reor­ga­ni­za­rea Regi­ei Auto­no­me de Turism şi Pres­ta­ţii Daco­rex & Co Nept­un, SC Nept­un-Olimp SA tre­bu­ia să fie una din­tre soci­e­tă­ţi­le cu capi­tal majo­ri­tar de stat care să adu­că pro­fit la buge­tul naţio­nal şi care să con­tri­bu­ie deci­siv la dezvol­ta­rea turis­mu­lui în zona de sud a lito­ra­lu­lui româ­nesc.

Din nefe­ri­ci­re, acest lucru nu a fost posi­bil pen­tru că, înce­pând cu anul 2004, soci­e­ta­tea a fost con­du­să de oameni care au avut ca scop dire­cţio­na­rea bani­lor publici în pro­pri­i­le buzu­na­re sau, de cele mai mul­te ori, în inte­re­se­le unor per­soa­ne cu pute­re de deci­zie de la Bucu­reşti.

Din 2004 şi până în 2012, SC Nept­un-Olimp a înre­gis­trat anu­al pier­deri de mili­oa­ne de lei, fără ca nimeni să-şi pună între­bări. Dar cine să-şi pună între­bări din moment ce banii înre­gis­tra­ţi la capi­to­lul „pier­deri“ ajun­geau în con­tu­ri­le cui tre­bu­ia? Schim­ba­rea Guver­nu­lui în 2012 a însem­nat şi schim­ba­rea con­du­ce­rii SC Nept­un-Olimp şi, bine­înţe­les, a stra­te­gi­ei. Schim­bă­ri­le s‑au dove­dit a fi de bun augur, având în vede­re că, la sfârşi­tul aces­tui an, soci­e­ta­tea anu­nţă, după mult timp, pro­fit din exploa­ta­rea acti­ve­lor pe care le mai are.

A fost un an în care a tre­bu­it să facem redu­ceri de per­so­nal, redu­ceri de chel­tu­ieli, dar mai ales un an în care am exploa­tat la ade­vă­ra­ta valoa­re acti­ve­le pe care le are soci­e­ta­tea. De la sala­rii de pes­te 10.000 de lei pe care le aveau anga­ja­ţii, am ajuns la sala­rii rea­le, de maxi­mum 2.000 de lei. De la 25 de anga­ja­ţi am ajuns la 14, sufi­cient cât să putem fun­cţio­na. Con­trac­te­le one­roa­se au fost desfi­inţa­te şi ast­fel am putut repu­ne pe picioa­re o soci­e­ta­te de stat care din­tot­dea­u­na ar fi tre­bu­it să fie pro­fi­ta­bi­lă”, a decla­rat preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al SC Nept­un-Olimp SA, Horia Ţuţu­ia­nu.

Robert NENCIU, telegrafonline.ro, Luni, 16 dec.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele