Ne promovăm tradiţiile pe Google România?

0
157

Ne promovăm tradiţiile pe Google România?

Cel mai mare motor de cău­ta­re pe inter­net — Goo­gle Româ­nia — ar putea să pro­mo­veze turis­mul şi tra­di­ţi­i­le româ­neşti. Cel puţin asta este dorinţa minis­tru­lui Turis­mu­lui, Maria Gra­pini.

De ce nu? Se pro­mo­vea­ză tot felul de zile fără impor­tanţă, de ce să nu ne pro­mo­văm şi săr­bă­to­ri­le noas­tre tra­di­ţio­na­le?”, spu­ne ea. Ast­fel, pe pri­ma pagi­nă Goo­gle am putea vedea de la pri­ma oră date pre­cum: Ziua de Dra­go­be­te, Zile­le Babe­lor, Bobo­tea­za, Sân­zie­ne­le, Ispa­sul, Sâne­drul, Igna­tul sau alte săr­bă­tori tra­di­ţio­na­le puter­nic intra­te în conş­ti­inţa nea­mu­lui româ­nesc.

Pe de altă par­te, minis­trul Gra­pini a anu­nţat că, din 2014, un număr de 23 de sta­ţiuni care au pri­mit în acest an cer­ti­fi­cat auto­ri­zat de sta­ţiu­ne bal­neo vor putea fruc­ti­fi­ca direc­ti­va euro­pea­nă lega­tă de tra­ta­men­tul stră­i­ni­lor cu pla­tă în valu­tă de la case­le de sănă­ta­te din ţări­le lor.

Pen­tru mine a fost o mare sur­pri­ză când am văzut că sunt sta­ţiuni care nu au acest cer­ti­fi­cat, deşi fun­cţio­nau şi în men­ta­lul public”, a spus minis­trul.

Potri­vit dem­ni­ta­ru­lui, de anul vii­tor, oame­ni­lor de afa­ceri din ţări­le non-UE nu le va mai fi soli­ci­ta­tă viză pen­tru Româ­nia dacă au vize Schen­gen, aici intrând o cate­go­rie foar­te lar­gă de stră­ini, mai ales din India, Chi­na sau Rusia.

A fost o cerinţă foar­te mare şi la Foru­mul cu Chi­na. Am avut o înţe­le­ge­re cu minis­trul de Exter­ne (…). Era o mare greşe­a­lă ca, după ce are o viză Schen­gen, să‑i mai ceri şi una pen­tru Româ­nia. Este o măsu­ră tranzi­to­rie, până la intra­rea Româ­ni­ei în Schen­gen”, a spus Maria Gra­pini.

telegrafonline.ro, Luni, 16 dec.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply