Lansare de carte la Cercul Militar Mangalia: Revoluția din decembrie 1989. Valoarea libertății

0
268

Vineri, 20 decem­brie 2013, ora 14.30, la Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, va avea loc, cu spri­ji­nul unor spon­sori locali, lan­sa­rea căr­ții: Revo­lu­ția din decem­brie 1989. Valoa­rea liber­tă­ții.

Volu­mul, coor­do­nat de drd. Ovi­diu Miha­la­che și dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, cuprin­de comu­ni­că­ri­le sus­ți­nu­te de spe­cia­liș­tii în isto­rie care au par­ti­ci­pat la sim­po­zio­nul ști­in­ți­fic des­fă­șu­rat în ziua de 20 decem­brie 2012, la Mangalia. 

Lucra­rea se axea­ză, în prin­ci­pal, pe eve­ni­men­te­le din Man­ga­lia și din jude­țul Con­stan­ța, dar nu uită să amin­teas­că fap­tul că ero­ii ei au desfă­şu­rat acţiuni de lup­tă şi la Bucu­reşti. Volu­mul a fost publi­cat prin con­tri­bu­ția finan­ci­a­ră a coor­do­na­to­ri­lor: Ovi­diu Miha­la­che și Sorin Mar­cel Coles­niuc. Lan­sa­rea de car­te se face cu spri­ji­nul Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă și în Retra­ge­re Fili­a­la Man­ga­lia, toc­mai pen­tru ca mili­ta­rii, ofi­ţe­rii şi subi­fi­ţe­rii par­ti­ci­panți la eve­ni­men­te­le din decem­brie 1989 să doreas­că să con­tri­bu­ie cu infor­ma­ții la urmă­to­rul volum, ce va fi lan­sat în 2014.

În urmă cu un an, în decem­brie 2012, se împli­neau 23 de ani de la sfâr­și­tul dic­ta­tu­rii comu­nis­te din Româ­nia. Nu era o cifră rot­un­dă, dar dis­cu­tând cu pri­e­te­nul meu, Ovi­diu Miha­la­che, coman­dor în rezer­vă și doc­to­rand în isto­rie, ne-am decis să orga­ni­zăm un sim­po­zion ști­in­ți­fic, la Man­ga­lia, pen­tru a come­mo­ra ero­ii Revo­lu­ți­ei Româ­ne din decem­brie 1989. Împre­u­nă am hotă­rât să invi­tăm spe­cia­liști în dome­ni­ul isto­ri­ei, care să sus­ți­nă comu­ni­cări ști­in­ți­fi­ce și, împre­u­nă, să dis­cu­tăm des­pre eve­ni­men­te­le care au avut loc la Man­ga­lia și în jude­țul Con­stan­ța, la sfâr­și­tul anu­lui 1989. 

Prin urma­re, am luat legă­tu­ra cu foș­tii mei pro­fe­sori de la Facul­ta­tea de Isto­rie a Uni­ver­si­tă­ții Ovi­di­us din Con­stan­ța și cu foști colegi de facul­ta­te, care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în diver­se insti­tu­ții de cul­tu­ră con­stăn­țe­ne. Au răs­puns invi­ta­ți­ei noas­tre: prof. univ. dr. Mari­an Cojoc – Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us Con­stan­ța, dr. Lavi­nia Ghe­or­ghe – Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, dr. Cos­tin Scur­tu – Muze­ul Mili­tar Națio­nal Rege­le Fer­di­nand Fili­a­la Con­stan­ța, dr. Andre­ea Ata­na­siu-Cro­i­to­ru, dr. Flo­rin Stan și coman­dor dr. Olim­piu-Manu­el Glo­da­ren­co – Muze­ul Mari­nei Româ­ne și dr. Vir­gil Coman – Direc­ția Jude­țea­nă Con­stan­ța a Arhi­ve­lor Naționale. 

Pen­tru a con­sem­na ceea ce s‑a întâm­plat la Man­ga­lia, în decem­brie 1989, am inter­vi­e­vat mai mul­te per­soa­ne, care ocu­pau diver­se func­ții în admi­nis­tra­ția loca­lă sau care au fost impli­ca­te în deru­la­rea eve­ni­men­te­lor. Arti­co­lul l‑am inti­tu­lat: Revo­lu­ția din decem­brie 1989, la Man­ga­lia. Așa­dar, am stat de vor­bă cu: Nico­lae Simio­ne­scu – pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Popu­lar în decem­brie 1989 (pri­ma­rul ora­șu­lui), Flori­ca Spâ­nu — secre­ta­rul Con­si­li­u­lui Popu­lar, Robert Con­druț — revo­lu­țio­nar, Tra­ian Lupu – direc­to­rul Casei de Cul­tu­ră, Vasi­le Mol­do­va­nu – șeful Ser­vi­ci­u­lui teh­nic al Trus­tu­lui Car­pați și repre­zen­tan­tul Nept­u­nu­lui în Con­si­li­ul Fron­tu­lui Sal­vă­rii Națio­na­le de la Man­ga­lia, Ghe­or­ghe Todor – mar­tor la eve­ni­men­te. Toți mi-au poves­tit, în cele mai mici deta­lii, ceea ce s‑a întâm­plat, în ace­le zile, la Man­ga­lia și în sta­țiu­nea Neptun.”

Comu­ni­cat de pre­să trans­mis de Cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic doc­tor Sorin Mar­cel COLESNIUC, Mier­curi, 18 dec.2013.

UPDATE: Vă invi­tăm să vizio­nați fil­mul eve­ni­men­tu­lui, AICI.


Man­ga­lia News, 18.12.2013.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply