La MANGALIA a fost lansată o nouă carte despre REVOLUȚIA din decembrie 1989 — FOTO/VIDEO

1
687

Pen­tru a mar­ca cei 24 de ani de la Revo­lu­ția din decem­brie 1989, în dupa-ami­a­za zilei de vineri, 20 decem­brie 2013, la Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, a avut loc lan­sa­rea căr­ții: Revo­lu­ția din decem­brie 1989. Valoa­rea liber­tă­ții.

Volu­mul, coor­do­nat de drd. Ovi­diu Miha­la­che și dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, cuprin­de comu­ni­că­ri­le sus­ți­nu­te de spe­cia­liș­tii în isto­rie care au par­ti­ci­pat la sim­po­zio­nul ști­in­ți­fic des­fă­șu­rat în ziua de 20 decem­brie 2012, la Mangalia. 

Eve­ni­men­tul a fost mode­rat de poe­ta Emi­lia Dabu. Ea a pre­zen­tat noua apa­ri­ție edi­to­ri­a­lă și i‑a invi­tat la micro­fon pe coor­do­na­to­rii și auto­rii arti­co­le­lor ști­in­ți­fi­ce cuprin­se în volum: drd. Ovi­diu Miha­la­che, dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, prof.univ.dr. Mari­an Cojoc – Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us Con­stan­ța, dr. Lavi­nia Ghe­or­ghe – Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța și dr. Flo­rin Stan – Muze­ul Mari­nei Române. 

Colo­ne­lul în rezer­vă Remus Maco­vei a des­cris ceea ce s‑a întâm­plat la Con­stan­ța, în decem­brie 1989. 

S‑au mai adre­sat par­ti­ci­pan­ți­lor la lan­sa­rea de car­te cetă­țeni din Man­ga­lia, mar­tori activi la eve­ni­men­te­le des­fă­șu­ra­te la sfâr­și­tul anu­lui 1989, ale căror fap­te au fost des­cri­se în volu­mul lan­sat: ing. Vasi­le Mol­do­va­nu, prof. Tra­ian Lupu și Robert Condruț. 

Au fost pre­zenți la eve­ni­ment: pro­fe­sori, mili­tari, jan­darmi, mem­bri ai Clu­bu­lui Arte­lor Sol­te­ris și ai Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le Cul­tul Ero­i­lor Regi­na Maria, oameni de cul­tu­ră din Man­ga­lia și din ora­șul Con­stan­ța și cetă­țeni inte­re­sați de ceea ce s‑a întâm­plat, cu ade­vă­rat, în decem­brie 1989, la Man­ga­lia și în jude­țul Constanța.

GALERIE FOTO:

 

Comu­ni­cat de pre­să și FOTO trans­mi­se de cerce­tă­tor ști­in­ți­fic doc­tor Sorin Mar­cel COLESNIUC.

UPDATE: Puteți urmări fil­mul eve­ni­men­tu­lui pe Mangalia.TV: Lan­sa­rea car­tii Revo­lu­tia din decem­brie 1989. Valoa­rea liber­ta­tii (Man­ga­lia, 20 dec.2013, Casa Armatei). 


Man­ga­lia News, 22.12.2013.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply