Enoriaşii din Mangalia, aşteptaţi la Hramul Bisericii Sfântului Ierarh Nicolae

0
185

Vineri, 6 decem­brie,  parohia „Sfân­tul Ierarh Nico­lae” din Man­ga­lia îşi prăz­nu­ieş­te ocro­ti­to­rul, pri­lej cu care întrea­ga comu­ni­ta­te este che­ma­tă să‑l cin­steas­că şi să‑l săr­bă­to­reas­că prin par­ti­ci­pa­rea la slu­j­ba de hram.

Hra­mul bise­ri­cii este săr­bă­toa­rea între­gii comu­ni­tă­ţi, ziua întâl­ni­rii tutu­ror celor cre­din­cioşi la sfân­ta bise­ri­că, aşa cum ono­mas­ti­ca este „hra­mul” fie­că­rui cre­ş­tin, iar cei dragi vin să‑l feli­ci­te şi să săr­bă­to­reas­că împre­u­nă cu el.  Este o zi de recu­noş­tinţă faţă de bine­fă­că­to­rul nos­tru, Sfân­tul Ierarh Nico­lae, pen­tru aju­to­rul pe care‑l pri­mim neîn­ce­tat prin rugă­ciu­ni­le şi mij­lo­ci­rea lui, atât la bise­ri­că, dar şi în fami­lia fie­că­ru­ia din­tre noi.

Vă invi­tăm pe toţi, în aceas­tă zi de săr­bă­toa­re, să mulţu­mim Sfân­tu­lui Ierarh Nico­lae pen­tru aju­to­rul şi ocro­ti­rea pe care ni le‑a ofe­rit anul aces­ta, la fel ca în fie­ca­re an de la înce­pe­rea zidi­rii bise­ri­cii parohia­le.

Sfân­tul Ierarh Nico­lae este con­si­de­rat unul din­tre cei mai mari sfinţi ai Orto­do­xi­ei, un ade­va­rat învă­ţă­tor, un măr­tu­ri­si­tor neîn­fri­cat al Evan­ghe­li­ei, un înte­lept şi neo­bo­sit câr­maci al Bise­ri­cii Orto­do­xe. Via­ţa Sfân­tu­lui Nico­lae a fost o con­ti­nuă lup­tă a bună­ta­ţii, a milei şi iubi­rii de oameni. De ace­ea, Dum­ne­zeu l‑a învred­ni­cit cu harul face­rii de minuni, iar cre­din­cioşii îl cin­stesc în chip deo­se­bit.

Este unul din­tre cei mai îndră­gi­ţi sfinţi, fiind cunos­cut în toa­ta lumea ca ocro­ti­tor al copi­i­lor şi tine­ri­lor, adu­că­tor de daruri boga­te, patron al fami­li­ei neîn­ti­na­te şi al mari­na­ri­lor. Fol­clo­rul româ­nesc din moşi-stră­moşi i‑a închi­nat imnuri, colin­de şi datini, fiind mesa­ge­rul lui Moş Cră­ciun.

Deşi în tra­di­ţia româ­neas­că se face dife­renţă între Moş Nico­lae şi Moş Cră­ciun, el este, de fapt, una şi ace­ea­şi per­soa­nă. Nume­le « San­ta Cla­us », pro­ve­nit din fol­clo­rul nor­dic, este, de fapt,  o pres­cur­ta­re a Saint Nicho­las (Sin­ter­k­la­as,  Sant Nik­la­us). De la Sfân­tul Nico­lae este moş­te­nit obi­ce­iul ofe­ri­rii de cado­uri în luna decem­brie.

Cin­sti­rea Sfinţi­lor înseam­nă imi­ta­rea aces­to­ra; înseam­nă că noi ne-am hotă­rât să deve­nim ase­me­nea cu ei, după cum spu­ne Sfân­tul Apos­tol Pavel: “Adu­ceţi-vă amin­te de mai marii voş­tri care v‑au gră­it, vouă, cuvân­tul lui Dum­ne­zeu, la a căror săvârşi­re a vieţii pri­vind, să le urma­ţi cre­dinţa”.

Să facem în aşa fel, încât ceea ce la noi este de pri­sos să fie de aju­tor celor care au lip­să. Sfân­tul Nico­lae Cel Milos­tiv ne-ar îndem­na să fim ca el. Sfân­tul Nico­lae Cel Dătă­tor de Daruri ne-ar îndem­na să fim şi noi ofe­ri­tori de daruri. Şi să facem aceas­ta cu ini­mă cura­tă, cu dorinţa de a împlini lip­su­ri­le celor lip­si­ti. Să o facem cu ini­mă de părin­te, de fra­te, de fiu, de pri­e­ten, cu ini­ma care adu­ce mulţu­mi­re, adu­ce seni­nă­ta­te.

Dacă am putea face şi noi aşa, sigur s‑ar bucu­ra şi Sfân­tul  Nico­lae, căci el ne e apro­pi­at de suflet şi‑l putem cin­sti numai dacă sun­tem şi noi milos­tivi, buni, ier­tă­tori şi îndu­ră­tori cum a fost el.

Părin­te­le paroh Dra­goş Cris­ti­an Buzea.

editiadesud.ro, mier­curi, 5 dec.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele