Ediţia de Sud: Lipsa manifestărilor culturale autentice imbecilizează generaţiile de tineri din Mangalia

0
241

Lito­ra­lul româ­nesc de sud era recu­nos­cut, în urmă cu două­zeci de ani, drept o ade­vă­ra­tă Mec­ca a spec­ta­co­le­lor tea­tra­le şi de revis­tă şi celor mai recen­te pro­ie­cţii cine­ma­to­gra­fi­ce esti­va­le. Cu patru gră­dini de vară – Man­ga­lia, Saturn, Jupi­ter şi Nept­un – şi trei cine­ma­to­gra­fe – Casa Tine­re­tu­lui, „Pes­că­ruş” şi „Farul” (Casa de Cul­tu­ră), Man­ga­lia făcea, lejer, con­cu­renţă Con­stanţei. După Revo­lu­ţie, numă­rul spec­ta­co­le­lor a scă­zut, iar cine­ma­to­gra­fe­le s‑au închis încet, unul câte unul.

Man­ga­lia nu are tea­tru. Nici cine­ma­to­graf. Gră­di­ni­le de vară, dacă nu sunt aco­pe­ri­te de buru­ieni, găz­du­iesc doar show-uri cu mane­li­şti şi şuşe pen­tru iubi­to­rii de bere şi seminţe de „floa­re”.

De 20 de ani, gene­ra­ţii după gene­ra­ţii, copi­ii Man­ga­li­ei,  pri­va­ţi de ori­ce for­mă de cul­tu­ră ade­vă­ra­tă, în faţa tele­vi­zoa­re­lor, sufe­ră un pro­ces de imbe­ci­li­za­re: micu­ţi ce nu au văzut nici măcar o sin­gu­ră repre­zen­ta­ţie a unui tea­tru de păpu­şi, copii ce nu au păşit, vreo­da­tă, într‑o sală de cine­ma, ado­les­cenţi plic­ti­si­ţi de Cara­gi­a­le sau Alec­san­dri, pe care îi stu­di­a­ză doar pe hâr­tie, adulţi care au uitat de Băieşu, Sebas­ti­an, Gol­doni sau Cehov.

Sala Casei de Cul­tu­ră este folo­si­tă, de ani în şir, pen­tru „spec­ta­co­le” poli­ti­ce. În urmă cu câţi­va ani, pe sce­na unde au urcat Mir­cea Dia­co­nu, Flo­rin Pier­sic sau Dra­ga Oltea­nu, s‑au dat peni­bi­le show-uri cu piţi­poan­ce des­pu­ia­te: Casa de Cul­tu­ră deve­ni­se disco­te­că.

O lovi­tu­ră în plus a primit‑o insti­tu­ţia în vara lui 2013, când, după 14 ani, una din­tre cele mai pres­ti­gi­oa­se mani­fes­tări cul­tu­ra­le de la malul mării, Gala „HOP!“, ram­pă de lan­sa­re pen­tru gene­ra­ţii de tineri actori, şi‑a cerut „trans­fe­rul“ la Cos­ti­neşti.

Tot într‑o disco-bode­gă, pli­nă de cuşti şi lanţuri pen­tru dan­sa­toa­re la bară, s‑a trans­for­mat, pen­tru o vre­me, şi Cine­ma­to­gra­ful „Pes­că­ruş”. Acum, clă­di­rea zace în para­gi­nă, cu feres­tre­le spar­te şi pereţii dis­tru­şi.

Casa Tine­re­tu­lui, mân­dria „prinţi­şo­ru­lui“ Nicu Ceau­şes­cu, clă­di­tă din mar­mu­ră şi cu o sală de spec­ta­co­le-sim­bol al ele­ganţei şi bunu­lui gust, este acum gaz­dă de biro­uri pen­tru închi­ri­at.

Tatia­na Odo­bes­cu: „Ne dorim tre­zi­rea la via­ţă a cul­tu­rii“

Cum să te miri, atunci, că, în momen­tul în care vre­un impre­sar adu­ce spec­ta­co­le care, în Bucu­reşti, se joa­că cu casa închi­să, la Man­ga­lia aces­tea sunt anu­la­te pen­tru că nu se vând decât 20–30 de bile­te?

Con­du­ce­rea Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, orga­nism înfi­inţat în urmă cu opt luni, spu­ne că va face tot posi­bi­lul pen­tru a trezi la via­ţă acti­vi­ta­tea cul­tu­ra­lă de la Man­ga­lia.

Am decis ca, o dată pe lună, să facem un efort şi să adu­cem, la Casa de Cul­tu­ră, cel puţin un spec­ta­col de tea­tru. Vom adu­ce şi spec­ta­co­le dedi­ca­te micu­ţi­lor. Spe­răm ca, încet, încet, să rea­du­cem via­ţa cul­tu­ra­lă pe făga­şul nor­mal”, ne‑a decla­rat Tatia­na Odo­bes­cu, direc­to­rul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”.

Potri­vit repre­zen­tanţi­lor pri­mă­ri­ei, în pre­zent, atât Gră­di­na de Vară „Farul” din Man­ga­lia şi Cine­ma­to­gra­ful „Pes­că­ruş” din loca­li­ta­te, cât şi Gră­di­na de Vară din Jupi­ter se află în admi­nis­tra­rea Regi­ei Auto­no­me de Dis­tri­bu­ţie şi Exploa­ta­re a Fil­me­lor „Româ­ni­a­film” (RADEF).

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia ar fi soli­ci­tat în repe­ta­te rân­duri insti­tu­ţi­ei menţio­na­te mai sus, pre­lu­a­rea aces­tor obiec­ti­ve, recu­pe­ra­rea şi rein­tro­du­ce­rea lor în cir­cu­i­tul cul­tu­ral şi turis­tic, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Legii 303/2008 pri­vind cine­ma­to­gra­fia.

Potri­vit unei adre­se RADEF îna­in­ta­te Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia cu pri­vi­re la acest aspect, se moti­vea­ză că „întrea­ga acti­vi­ta­te a regi­ei este para­li­za­tă deo­a­re­ce orga­nul de con­du­ce­re, res­pec­tiv Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al RADEF „Româ­ni­a­film” nu este con­sti­tu­it cu res­pec­ta­rea dis­po­zi­ţi­i­lor expre­se impu­se de OUG nr. 109/2011 pri­vind guver­nanţa cor­po­ra­ti­vă a între­prin­de­ri­lor publi­ce”.

În acest docu­ment se mai ara­tă că, numai după con­sti­tu­i­rea în con­di­ţi­i­le legii a nou­lui con­si­liu de admi­nis­tra­ţie al regi­ei, se poa­te apro­ba trans­fe­rul de pro­pri­e­ta­te al acti­ve­lor gră­dini de vară şi cine­ma­to­gra­fe­lor afla­te în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

Intenţia muni­ci­pa­li­tă­ţii este ace­ea de a intro­du­ce aces­te trei imo­bi­le într-un pro­gram con­so­li­dat de refa­ce­re şi pro­mo­va­re, prin orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le şi recre­a­ti­ve, des­ti­na­te atât locu­i­to­ri­lor ora­şu­lui, cât şi turi­ş­ti­lor din sudul lito­ra­lu­lui. În urma apro­bă­rii de către Par­la­ment a pache­tu­lui de legi pri­vind des­cen­tra­li­za­rea, asu­mat prin răs­pun­de­re guver­na­men­ta­lă, se cre­ea­ză pre­mi­se­le urgen­tă­rii demer­su­ri­lor pri­vind tre­ce­rea cine­ma­to­gra­fe­lor şi gră­di­ni­lor de vară în sub­or­di­nea auto­ri­tă­ţi­lor loca­le“, afir­mă admi­nis­tra­ţia loca­lă.

În ora­şul în care, după mode­lul gene­ral vala­bil la nive­lul între­gii ţări, ne îndrep­tăm atenţia şi buge­tul local către sute de asis­ta­ţi soci­al, către aco­pe­ri­rea dato­ri­i­lor la uti­li­tă­ţi ale unor per­soa­ne care nu au mun­cit în via­ţa lor şi nici nu o vor face vreo­da­tă, către asfal­tări proas­te sau doar făcu­te pe hâr­tie sau în care finanţăm, lună de lună, tone de gunoa­ie, se va găsi, poa­te, şi o bru­mă de bani cu care să se susţi­nă cel puţin o tru­pă de tea­tru a talenţi­lor tineri ai Man­ga­li­ei.

editiadesud.ro, 03.12.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply