De astăzi, toate centralele termice din Mangalia sunt racordate la reţeaua de gaze

0
183

Astăzi, (vineri, 6 dec.),  în pre­zenţa mai mari­lor de la judeţ şi a con­du­ce­rii SC Mega­con­struct SA şi Gol­d­term SA, edi­lul Cris­ti­an Radu a inau­gu­rat sis­te­mul de încă­l­zi­re pe gaz la toa­te cen­tra­le­le din loca­li­ta­te.

Au fost pre­zenţi la întâl­ni­rea de la pri­mă­rie sena­to­rul Nico­lae Moga, depu­ta­tul Vic­tor Manea, Cătă­lin Ivan, direc­to­rul gene­ral Mega­con­struct SA, Dan Geor­ges­cu, direc­to­rul gene­ral Gol­d­term SA, con­si­li­eri locali, dar şi şefii prin­ci­pa­le­lor insti­tu­ţii decon­cen­tra­te din Con­stanţa.

Edi­lul Man­ga­li­ei a salu­tat fina­li­za­rea lucră­ri­lor de monta­re a arză­toa­re­lor pe gaz în toa­te cen­tra­le­le ter­mi­ce din Man­ga­lia, Nept­un şi Olimp, mulţu­mind, tot­o­da­tă, Minis­te­ru­lui Dezvol­tă­rii pen­tru spri­ji­nul acor­dat prin finanţa­rea, cu 1,5 mili­oa­ne de lei neram­bu­r­sa­bili, a pro­iec­tu­lui de racor­da­re la gaze a urbei:

Per­so­nal m‑am depla­sat a Sofia, atunci când pro­iec­tul de adu­ce­re a gaze­lor în Man­ga­lia, din Bul­ga­ria, se împot­mo­li­se. Îi mulţu­mesc lui Mihai Albu­les­cu, secre­tar de stat şi lui Cătă­lin Ivan, direc­to­rul gene­ral al Mega­con­struct, pen­tru că au venit ală­tu­ri de mine şi am putut, ast­fel, prin nego­ci­eri cu par­tea bul­ga­ră, să sem­năm con­trac­tul de adu­ce­re a gaze­lor în numai trei zile. De astăzi, toa­te cen­tra­le­le sunt racor­da­te la gaz. Ne‑a fost foar­te greu să le imple­men­tăm pe toa­te, dar a fost vor­ba des­pre un dezi­de­rat asu­mat la înce­pu­tul man­da­tu­lui, anul tre­cut, în vară. Azi, Man­ga­lia are căl­du­ră, este un subiect închis, bifat“, a spus celor pre­zenţi pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Cătă­lin Ivan: „Fac­tu­ra unei fami­lii branşa­te la gaz şi care locu­ieş­te la casă ajun­ge, în luni­le cele mai reci, la 450 de lei“

La rân­dul său, sena­to­rul Nico­lae Moga a decla­rat, că Man­ga­lia a făcut un pas uri­aş în ulti­mul an, întru­cât în iar­na 2011–2012 ora­şul nu avea căl­du­ră, iar într-un timp aşa de scurt s‑a reu­şit solu­ţio­na­rea pro­ble­mei şi ali­men­ta­rea cen­tra­le­lor ter­mi­ce cu gaze natu­ra­le.

Potri­vit decla­ra­ţi­i­lor lui Cătă­lin Ivan, direc­to­rul Mega­con­struct SA, la ora actu­a­lă, cir­ca 20.000 de locu­i­tori ai Man­ga­li­ei, branşa­ţi la sis­te­mul cen­tra­li­zat de încă­l­zi­re, bene­fi­ci­a­ză ast­fel, indi­rect, de ser­vi­ci­i­le fir­mei pe care o con­du­ce: „Date­le noas­tre spun că avem o vân­za­re indi­rec­tă de gaz, la trei luni de la pune­rea în fun­cţiu­ne, atât indi­vi­du­al şi cât prin Gol­d­term, de 40–45%.

În ceea ce pri­veş­te racor­da­rea indi­vi­du­a­lă la sis­te­mul de gaze, aceas­ta se face potri­vit unei hotă­râri de guvern, preţul fiind ace­la­şi în ori­ce zonă a ţării şi indi­fe­rent de ope­ra­tor. Pen­tru racor­dă­rii unei locu­inţe indi­vi­du­a­lă preţul cu tot cu TVA este 1.500 de lei, în timp ce, pen­tru o casă, aces­ta este de 1.800 de lei‑2.000 de lei.

Insta­la­ţi­i­le de uti­li­za­re se pot rea­li­za, la liber, de ori­ce fir­mă auto­ri­za­tă, inclu­siv cu Mega­con­struct, care are oameni spe­cia­li­za­ţi în rea­li­za­rea aces­tui lucru“. Cătă­lin Ivan a atras atenţia, tot­o­da­tă, cetă­ţe­ni­lor care doresc să se branşe­ze la reţea­ua de gaze, să ape­le­ze numai la fir­me auto­ri­za­te, întru­cât peri­co­lul unor acci­den­te este foar­te mare în cazul unor nepro­fe­si­o­ni­şti.

Tot în cifre, insta­la­ţi­i­le afla­te pe pro­pri­e­ta­tea cetă­ţea­nu­lui ce doreş­te racor­da­rea la sis­te­mul de gaze este de 100 de lei metrul lini­ar de ţea­vă „la gata“.

În fine, tot potri­vit decla­ra­ţi­i­lor repre­zen­tan­tu­lui Mega­con­struct, fac­tu­ra unei fami­lii ce locu­ieş­te la casă şi este racor­da­tă la sis­te­mul de gaze ar fi de cir­ca 375 de lei pe lună (suma inclu­zând atât încă­l­zi­rea imo­bi­lu­lui, cât şi uti­li­za­rea ara­ga­zu­lui), în timp ce, în luni­le cele mai reci, ianu­a­rie şi febru­a­rie, aceas­ta ar cre­ş­te până la maxi­mum 450 de lei.

Uti­li­za­rea exclu­si­vă a ara­ga­zu­lui pe gaz natu­ral este 12–20 de lei/lună, în fun­cţie de con­su­mul fie­că­rei fami­lii.

Dan Geor­ges­cu, direc­to­rul Gol­d­term SA, şi‑a expri­mat con­vin­ge­rea că, în aceas­tă iar­nă, se va reu­şi branşa­rea la sis­te­mul de încă­l­zi­re pe gaz a pavi­li­oa­ne­lor Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia, a locu­inţe­lor din cur­tea uni­tă­ţii medi­ca­le, dar şi a tutu­ror gră­di­ni­ţe­lor şi şco­li­lor din loca­li­ta­te.

Cei pre­zenţi la eve­ni­men­tul de la Man­ga­lia au vizi­tat CT 13, afla­tă pe stra­da Mun­ci­to­ru­lui, pen­tru a inspec­ta modul în care se face ali­men­ta­rea cu gaze natu­ra­le şi noua teh­no­lo­gie de pro­du­cţie a giga­ca­lo­ri­ei.

editiadesud.ro, 6 dec.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele