Anul viitor, Casa de Cultură din Mangalia va avea sală de teatru, galerie de artă şi cinematograf 3D cu sonorizare surround

0
295

Anul 2014 se anu­nţă la fel de încăr­cat pen­tru Com­ple­xul Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, con­du­ce­rea insti­ti­ţi­ei de cul­tu­ră cre­ionând, deja, un pachet de ini­ţi­a­ti­ve meni­te să dea un suflu nou struc­tu­ri­lor din sub­or­di­ne.

De depar­te, cea care are nevo­ie urgen­tă să pri­meas­că o înfă­ţi­şa­re nouă este Casa de Cul­tu­ră, care nu se poa­te lău­da cu o sală adec­va­tă de spec­ta­co­le.

Ani la rând, pe sce­na pe care au urcat actori renu­mi­ţi, dar şi arti­şti locali lino­le­u­mul a fost lipit cu ban­dă ade­zi­vă, iar sca­u­ne­le erau şubre­de şi ine­ste­ti­ce. Nu mai vor­bim des­pre fri­gul din incin­tă şi puţi­ne­le acti­vi­tă­ţi găz­du­i­te, Casa de Cul­tu­ră fiind în spe­cial locul de întâl­ni­re al can­di­da­ţi­lor la Pri­mă­rie şi Con­si­li­ul Local.

Pen­tru anul vii­tor, se are în vede­re un pro­iect ambi­ţi­os ce vizea­ză rea­bi­li­ta­rea şi adu­ce­rea la stan­dar­de euro­pe­ne a Casei de Cul­tu­ră. Direc­toa­rea insti­tu­ţi­ei, dr. Tatia­na Odo­bes­cu ne‑a decla­rat că a fost fina­li­zat un stu­diu de feza­bi­li­ta­te inti­tu­lat “Ser­vi­cii de con­sul­tanţă, ana­li­ze  pen­tru lucrări de rea­bi­li­ta­re şi moder­ni­za­re ale Casei de Cul­tu­ra din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”.

Moder­nul com­plex va inclu­de o sală de tea­tru mul­ti­fun­cţio­na­lă cu dotări pen­tru con­fe­rinţe, cu o capa­ci­ta­te de 400 locuri, sală de cine­ma­to­graf cu teh­no­lo­gie 3D de ulti­mă gene­ra­ţie, o gale­rie de artă,  came­re pen­tru repe­ti­ţii şi rela­xa­re, cabi­ne pen­tru actori, depo­sit pen­tru deco­ruri şi cos­tu­me, iar la par­ter, un spa­ţiu des­ti­nat Bibli­o­te­cii Muni­ci­pa­le şi Bibli­o­te­cii Fran­ce­ze.

Lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re a Casei de Cul­tu­ra Man­ga­lia vor viza ame­na­ja­rea şi dota­rea cu echi­pa­men­te, lucrări de pro­iec­ta­re şi design, ame­na­jări exte­ri­oa­re şi inte­ri­oa­re, insta­la­ţii elec­tri­ce, dotări pro­fe­sio­na­le audio-video, IT&C, de sigu­ranţă şi mobi­li­er spe­cia­li­zat pen­tru toa­te săli­le.

Între solu­ţi­i­le şi sis­te­me­le în incin­ta com­ple­xu­lui cul­tu­ral se vor numă­ra: sce­no­teh­ni­că, sono­ri­za­re sur­ro­und, tra­ta­men­te acus­ti­ce, sis­tem digi­tal cine­ma 3D, sis­tem de vide­o­pro­ie­cţie pro­fe­sio­na­lă, lumini pro­fe­sio­na­le, sis­tem con­trol lumini, reţe­le digi­tal sig­na­ge pen­tru inte­ri­or şi exte­ri­or, sis­tem public address, sis­tem dete­cţie incen­diu, sis­te­me de auto­ma­ti­za­re şi con­trol, insta­la­ţii elec­tri­ce, cabla­re struc­tu­ra­tă, sis­tem CATV, mobi­li­er spe­cia­li­zat şi per­so­na­li­zat pen­tru sala de tea­tru, săli­le de cine­ma”, a pre­ci­zat dr. Tatia­na Odo­bes­cu.

Con­du­ce­rea Com­ple­xu­lui mai intenţio­nea­ză să întoc­meas­că, anul vii­tor, un alt stu­diu de feza­bi­li­ta­te refe­ri­tor la res­ta­u­ra­rea mozai­cu­lui pari­e­tal de la Casa de Cul­tu­ră Man­ga­lia.

Mozai­cul este com­pus din 3.150.000 de pie­se cera­mi­ce cu dimen­siuni de 2×2 cm şi repre­zin­tă, într‑o viziu­ne ori­gi­na­lă, ele­men­te­le pri­mor­di­a­le ale vieţii: apa, pămân­tul, aerul şi soa­re­le. Mozai­cul se desfă­şoa­ră pe o supra­fa­ţă de 300 mp”, a mai com­ple­tat direc­toa­rea Com­ple­xu­lui.

editiadesud.ro, 12.12.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply