24 DE ANI DE LA REVOLUŢIA din decembrie 1989

0
232

21 decem­brie 1989. Ziua ulti­mei greşeli a lui Nico­lae Ceau­şes­cu. În faţa sediu­lui Comi­te­tu­lui Cen­tral al PCR este orga­ni­zat un miting uri­aş. Pro­pa­gan­di­ş­tii regi­mu­lui voiau să ara­te că popu­la­ţia Capi­ta­lei era soli­da­ră cu mare­le con­du­că­tor în rea­cţia aces­tu­ia faţă de pro­tes­tul de la Timi­şoa­ra. A fost o muta­re greşi­tă, dar Ceau­şes­cu nu a înţe­les asta.

La ora 9 dimi­nea­ţa, la Timi­şoa­ra este citi­tă Pro­cla­ma­ţia Fron­tu­lui Demo­cra­tic Român, în timp ce revol­ta se întin­de la Sibiu şi Târ­gu Mureş. După zeci de ares­tări, forţe­le mili­ta­re din Sibiu des­chid focul asu­pra mani­fes­tanţi­lor. La Cugir şi Bra­şov, mun­ci­to­rii mari­lor uzi­ne ies şi ei în stradă.

La Bucu­reşti, mitin­gul con­vo­cat pen­tru susţi­ne­rea lui Nico­lae Ceau­şes­cu şi a măsu­ri­lor repre­si­ve de la Timi­şoa­ra se trans­for­mă într‑o revol­tă împo­tri­va dic­ta­to­ru­lui. Nico­lae Ceau­şes­cu încear­că să-şi con­ti­nue dis­cur­sul. Îndem­nat de soţia sa, pro­mi­te majo­ra­rea pen­si­i­lor şi a alo­ca­ţi­i­lor pen­tru copii.

La ora 16.45 se trag pri­me­le focuri de armă asu­pra pro­tes­ta­ta­ri­lor. O oră mai târ­ziu, Nico­lae Ceau­şes­cu orga­ni­zea­ză o tele­con­fe­rinţă cu şefii orga­ni­za­ţi­i­lor judeţe­ne de par­tid şi le cere să ia măsuri radi­ca­le de repri­ma­re a revol­te­lor. În pro­gra­mul Tele­vi­ziu­nii sunt inclu­se repe­ta­te che­mări pen­tru apă­ra­rea şi con­so­li­da­rea comunismului.

Cites­te mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/24-de-ani-de-la-revolutia-din-decembrie-1989_1345017.html#ixzz2oBOCORMi
Fol­low us: @realitatea on Twitter

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply