Tensiuni pe tema gazelor de şist, la o dezbatere în judeţul Constanţa

0
187

Dez­ba­te­rea de mier­curi, din loca­li­ta­tea con­stă­nţea­nă Albeşti, pe tema gaze­lor de şist a fost mar­ca­tă de ten­siuni, după ce vice­preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean a ame­ninţat că eva­cu­ea­ză din sală mai mulţi acti­vi­şti de mediu care mono­po­li­za­se­ră dis­cu­ţia, dar acest lucru nu s‑a întâm­plat.

Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa a orga­ni­zat, mier­curi, împre­u­nă cu Che­vron Româ­nia, o dez­ba­te­re des­pre gaze­le de şist la Cămi­nul cul­tu­ral din loca­li­ta­tea Albeşti.

Eve­ni­men­tul a înce­put cu pre­zen­ta­rea unui film docu­men­tar rea­li­zat ca răs­puns la Gasland, docu­men­ta­rul care ar pre­zen­ta efec­te­le nega­ti­ve ale exploa­tă­rii gaze­lor de şist, după care a înce­put sesiu­nea de între­bări.

Pri­mul băr­bat înscris la cuvânt, care s‑a pre­zen­tat ca fiind Emi­li­an şi a recu­nos­cut că nu este din loca­li­ta­te, dar doreş­te să cum­pe­re pământ aco­lo, i‑a între­bat pe repre­zen­tanţii Che­vron dacă rea­li­za­to­rii fil­mu­lui Gasland pot fi tra­şi la răs­pun­de­re con­form legi­lor ame­ri­ca­ne şi care este suma alo­ca­tă de Che­vron pen­tru ener­gi­i­le alter­na­ti­ve.

Vice­preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, Cris­ti­nel Dra­go­mir, i‑a cerut să pună între­bări con­cre­te, lega­te de subiec­tul adu­nă­rii şi pen­tru că băr­ba­tul res­pec­tiv a con­ti­nu­at în ace­la­şi mod, alter­nând dis­cur­sul cu expre­sii în engle­ză, a refu­zat să‑i mai acor­de drep­tul la cuvânt, cerând să vor­beas­că în pri­mul rând locu­i­to­rii din comu­nă.

Pen­tru că băr­ba­tul a con­ti­nu­at să vor­beas­că, vice­preşe­din­te­le CJ i‑a atras atenţia că per­tur­bă adu­na­rea.

Dacă nu puneţi între­bări, per­tur­ba­ţi adu­na­rea. Vă invit afa­ră. Vreţi să faceţi pe deş­tep­tul aici, nu vreţi să puneţi nicio între­ba­re”, a spus Cris­ti­nel Dra­go­mir.

Băr­ba­tul res­pec­tiv nu a ple­cat din sală, dar alte per­soa­ne pre­zen­te la dez­ba­te­re au pără­sit cămi­nul cul­tu­ral, fiind nemulţu­mi­te de ati­tu­di­nea vice­preşe­din­te­lui Con­si­li­u­lui Judeţean, însă o par­te din­tre aces­tea au rein­trat câte­va minu­te mai târ­ziu.

A luat apoi cuvân­tul Geor­ge Bala­ur, un acti­vist de mediu care nu locu­ieş­te în Albeşti şi care a citit din­tr-un arti­col apă­rut în pre­sa inter­na­ţio­na­lă peri­co­lul repre­zen­tat de gaze­le de şist. După ce şi‑a pre­zen­tat punc­tul de vede­re, Cris­ti­nel Dra­go­mir i‑a atras atenţia că mono­po­li­zea­ză dis­cu­ţia şi l‑a atenţio­nat să lase şi pe alţii să ia cuvân­tul.

Sun­teţi liber să spu­neţi punc­tul dum­ne­a­voas­tră de vede­re, dar vă atrag atenţia că nu am venit aici ca să mono­po­li­za­ţi dum­ne­a­vos­tră dis­cu­ţia. Am venit aici ca oame­nii din comu­nă să aibă posi­bi­li­ta­tea să pună niş­te între­bări, nu aveţi niciun drept să vă eri­ja­ţi în repre­zen­tanţii comu­ni­tă­ţii. Vă rog pe toţi cei care repre­zen­ta­ţi diver­se ONG-uri, aso­ci­a­ţii, care con­si­de­ra­ţi că sal­va­ţi Româ­nia şi judeţul Con­stanţa de la neno­ro­ci­re, să vă con­ti­nu­a­ţi acti­vi­ta­tea, dar să nu ne per­tur­ba­ţi nouă şedinţa. Mer­geţi fru­mos din casă în casă cum aţi mers până acum, pre­zen­ta­ţi, că nu vă opreş­te nimeni, dar lăsa­ţi oameni să aibă posi­bi­li­ta­tea să pri­meas­că răs­puns la între­bă­ri­le lor”, a afir­mat Dra­go­mir.

Atunci când Geor­ge Bala­ur a spus că este dis­pus să vor­beas­că şi fără micro­fon, vice­preşe­din­te­le CJ Con­stanţa i‑a răs­puns: “Dacă vor­bi­ţi fără micro­fon, vă invit afa­ră. Nu vă vic­ti­mi­za­ţi că nu v‑a făcut nimeni nimic”.

Un apel la calm a făcut şi pri­ma­rul loca­li­tă­ţii Albeşti, Ghe­or­ghe Mol­do­van, care a pre­ci­zat că o deci­zie pri­vind exploa­ta­rea gaze­lor de şist va fi lua­tă prin refe­ren­dum local.”

Astăzi exis­tă numai o dis­cu­ţie, civi­li­za­tă vreau eu, să ascul­tăm pe toa­tă lumea. În pri­mul rând, vreau să‑i ascul­tăm pe oame­nii din Albeşti. Ascul­tăm între­bă­ri­le, apoi răs­pun­su­ri­le şi deci­zia o luăm noi, nu Guven­rul, nu Con­si­li­ul Judeţean, nu Che­vron, o luăm noi. Dar pen­tru asta tre­bu­ie să ne infor­măm, să ascul­tăm ce ni se spu­ne, e o dis­cu­ţie, mai târ­ziu ana­li­zăm şi facem un refe­ren­dum”, a expli­cat pri­ma­rul din Albeşti.

Ulte­ri­or, a vor­bit Ale­xan­dru Pătru­ţi, con­si­li­er şti­inţi­fic la Comi­te­tul Naţio­nal Român al Con­si­li­u­lui Mondi­al al Ener­gi­ei şi fost preşe­din­te la Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă pen­tru Resur­se Mine­ra­le, care a spus că pros­pe­cţiu­nea seis­mi­că şi fisu­ra­rea hidra­uli­că se folo­sesc în ţara noas­tră de zeci de ani.

În Româ­nia ţiţe­iul este exploa­tat de 150 de ani, îna­in­te de a înce­pe în Sta­te­le Uni­te, gaze­le se exploa­tea­ză de 100 de ani, pros­pe­cţiu­nea seis­mi­că şi fisu­ra­rea hidra­uli­că se apli­că de 60, res­pec­tiv 40 de ani. Rezer­ve­le de gaze con­venţio­na­le se ter­mi­nă, inclu­siv în Româ­nia mai avem cam pen­tru 15 ani, este obli­ga­to­riu să le înlo­cu­im cu ceva. Între­ba­rea este dacă avem aces­te resur­se. Ce se întâm­plă acum este faza de explo­ra­re în care încer­căm să vedem dacă avem rezer­ve exploa­ta­bi­le de gaze necon­venţio­na­le pen­tru că s‑ar putea ca aces­te rezer­ve să nu fie exploa­ta­bi­le eco­no­mic în momen­tul de faţă”, a menţio­nat Ale­xan­dru Pătru­ţi.

El a răs­puns apoi între­bă­ri­lor oame­ni­lor, care doreau să ştie diver­se lucruri, de la cum se rea­li­zea­ză frac­tu­ra­rea hidra­uli­că, la câtă apă se folo­seş­te în pro­ce­sul teh­no­lo­gic.

Dez­ba­te­rea s‑a înche­iat cu pro­mi­siu­nea auto­ri­tă­ţi­lor loca­le şi judeţe­ne că ase­me­nea dis­cu­ţii vor mai avea loc în Albeşti în peri­oa­da urmă­toa­re.

La final, Cris­ti­nel Dra­go­mir le‑a spus jur­na­li­ş­ti­lor că a fost mulţu­mit de fap­tul că oame­nii au pri­mit răs­puns la nelă­mu­ri­ri­le lor lega­te de gaze­le de şist.

Sunt mulţu­mit că oame­nii au pri­mit răs­pun­suri avi­za­te la între­bă­ri­le pe care le-au pus pen­tru că până la urmă sco­pul aces­tei acţiuni este ca oame­nii să fie infor­ma­ţi. Nu‑i opreş­te nimeni să-şi spu­nă punc­tul de vede­re, nu‑i opreş­te nimeni să pro­tes­te­ze, nu‑i opreş­te nimeni să împăr­tă­şeas­că din păre­ri­le lor”, a pre­ci­zat Dra­go­mir.

El a menţio­nat că ase­me­nea dez­ba­teri vor fi orga­ni­za­te de către Con­si­li­ul Judeţean în toa­te loca­li­tă­ţi­le din sudul judeţu­lui în care Che­vron a obţi­nut licenţe de explo­ra­re.

În pre­zent, în judeţul Con­stanţa, are loc pri­ma fază a explo­ră­rii gaze­lor de şist, stu­di­ul seis­mic, după care mai urmea­ză fora­rea unei son­de de explo­ra­re şi eva­lu­a­rea şi tes­ta­rea infor­ma­ţi­i­lor obţi­nu­te de son­da de explo­ra­re. Eta­pa de explo­ra­re a gaze­lor de şist durea­ză apro­xi­ma­tiv patru-cinci ani, con­form date­lor de pe site-ul Che­vron.

Che­vron a pri­mit licenţe pen­tru trei blo­curi pe uscat situ­a­te în regiu­nea Con­stanţa — peri­me­tre­le 17, 18 şi 19.

economica.net, Joi, 21 nov.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply