Taximetriştii din Mangalia cer reducerea unor taxe

0
224

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, s‑a întâl­nit, mier­curi, 27 noiem­brie, cu repre­zen­tanţii taxi­me­tri­ş­ti­lor din loca­li­ta­te pen­tru a dez­ba­te mai mul­te pro­ble­me cu care aceş­tia se con­frun­tă în desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţi­lor curen­te.

În cadrul dis­cu­ţi­i­lor, care au avut loc la Casa de Cul­tu­ră, taxi­me­tri­ş­tii au sem­na­lat mai mul­te aspec­te ce ţin de ser­vi­ci­i­le spe­ci­fi­ce deru­la­te pe raza ora­şu­lui şi sta­ţiuni. Ei şi-au expri­mat nemulţu­mi­ri­le vizavi de par­ca­rea în sta­ţi­i­le de taxi a celor­lal­te auto­ve­hi­cu­le, fapt ce împie­di­că desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţii în con­di­ţii opti­me.

Alte aspec­te sem­na­la­te edi­lu­lui Cris­ti­an Radu au făcut refe­ri­re la taxi­me­tri­ş­tii care nu deţin for­me­le lega­le pen­tru prac­ti­ca­rea taxi­me­tri­ei, pre­cum şi la regân­di­rea taxei de sta­ţie.

O altă soli­ci­ta­re din par­tea taxi­me­tri­ş­ti­lor a vizat eli­mi­na­rea sau redu­ce­rea taxei de tra­mă stra­da­lă în cuan­tum de 200 de lei. Edi­lul Man­ga­li­ei a dat asi­gu­rări că toa­te doleanţe­le lor îşi vor găsi rezol­va­re.

Am luat act de dorinţe­le dum­ne­a­voas­tră şi vom dez­ba­te împre­u­nă cu fac­to­rii deci­zio­nali din Pri­mă­rie aceas­tă taxă de tra­mă stra­da­lă. Dacă doar unii tre­bu­ie să o plă­teas­că, vă spun că nu susţin o ase­me­nea cau­ză. Tot­o­da­tă, vă rea­min­tesc că res­pec­ti­va taxă a fost cre­a­tă exclu­siv pen­tru moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii din oraş şi sta­ţiuni, însă cei viza­ţi nu trec pe la Pri­mă­rie să o achi­te. Ne dorim toţi străzi asfal­ta­te la stan­dar­de îna­l­te, dar nu con­tri­bu­im cu bani la buge­tul local”, a decla­rat edi­lul Cris­ti­an Radu.

Cu ace­ea­şi oca­zie, pri­ma­rul a mai expli­cat că pro­pri­e­ta­rii de auto­ve­hi­cu­le par­ca­te pe dome­ni­ul public vor fi amen­da­ţi şi că Poli­ţia Loca­lă va inter­ve­ni în cazul în care se con­sta­tă o aba­te­re de la nor­me­le în vigoa­re pri­vind ser­vi­ci­i­le de taxi­me­trie pe raza muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Mier­curi, 27 noiem­brie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply