Regele Olandei: Modelul social european postbelic a murit!

0
141
Adio pensii, concedii plătite, servicii medicale și venit disponibil.

Din cau­za evo­lu­ți­i­lor soci­a­le, pre­cum glo­ba­li­za­rea și îmbă­trâ­ni­rea popu­la­ți­ei, pia­ța noas­tră a mun­cii și ser­vi­ci­i­le publi­ce nu mai sunt potri­vi­te pen­tru nece­si­tă­ți­le tim­pu­ri­lor noas­tre. Sta­tul cla­sic al bunăs­tă­rii din a doua jumă­ta­te a seco­lu­lui XX evo­lu­ea­ză încet dar sigur către ‘o soci­e­ta­te par­ti­ci­pa­ti­vă’, în care se așteap­tă ca cetă­țe­nii să aibă gri­jă de ei înșiși sau sa cre­e­ze solu­ții la nive­lul soci­e­tă­ții civi­le pen­tru pro­ble­me pre­cum pen­si­i­le”, a decla­rat marți rege­le Wil­lem-Ale­xan­der al Olan­dei, citind în fața par­la­men­tu­lui de la Haga pre­zen­ta­rea făcu­tă de guvern pen­tru noul buget.

Refor­me­le nece­sa­re iau timp și recla­mă per­se­ve­ren­ță”, a spus rege­le, “dar ele vor fi baza pen­tru cre­a­rea de locuri de mun­că și pen­tru res­ta­bi­li­rea încre­de­rii”. Rege­le Olan­dei a mai spus că în aceas­tă peri­oa­dă oame­nii se așteap­tă ”și vor să ia pro­pri­i­le lor deci­zii, să-și orga­ni­ze­ze pro­pri­i­le vieți și să aibă gri­jă unii de cei­lalți”.

”Tutu­ror celor care pot, li se cere să-și asu­me res­pon­sa­bi­li­ta­tea pen­tru pro­pria via­ță și pen­tru cea a per­soa­ne­lor apro­pi­a­te”, a anun­țat guver­nul olan­dez, prin vocea rege­lui Wil­lem-Ale­xan­der.

Soci­e­ta­tea par­ti­ci­pa­ti­vă ima­gi­na­tă de guver­nul Olan­dei a înce­put deja să se cre­io­ne­ze în rea­li­ta­tea de zi cu zi: bene­fi­cii soci­a­le pre­cum aju­toa­re­le de șomaj, sub­si­di­i­le pen­tru sănă­ta­te au fost tot mai mult redu­se în ulti­mii zece ani.

Vâr­sta de pen­sio­na­re a fost ridi­ca­tă la 67 de ani și se așteap­tă ca pra­gul sa cre­as­că. Rege­le a mai decla­rat că ser­vi­cii soci­a­le pre­cum îngri­ji­rea bătrâ­ni­lor, aju­toa­re­le pen­tru șomeri și ser­vi­ci­i­le dedi­ca­te tine­re­tu­lui vor fi trans­fe­ra­te în sar­ci­na auto­ri­tă­ţi­lor loca­le, ast­fel încât cos­tu­ri­le să fie sta­bi­li­te în func­ție de rea­li­tă­ți­le eco­no­mi­co-soci­a­le ale fie­că­rei regiuni.

Finan­ci­al Times” carac­te­ri­zea­ză dis­cur­sul rege­lui drept cel mai abrupt anunț făcut până acum în Euro­pa cu pri­vi­re la închei­rea unei epoci. Ori­cât ar fi pus acest dis­curs pe sea­ma cal­cu­le­lor poli­ti­ce inter­ne din Olan­da, unde coa­li­ția din­tre libe­rali și labu­riști afla­tă la pute­re încear­că să nu se dis­cre­di­te­ze total și să pre­zin­te aus­te­ri­ta­tea drept o nece­si­ta­te isto­ri­că, dis­cur­sul rege­lui poa­te mar­ca înce­pu­tul unui drum pen­tru întrea­ga Euro­pa, un drum care nu va mai duce nici­o­da­tă către pros­pe­ri­ta­tea pe care sta­te­le UE au cunoscut‑o îna­in­te de 2008.

”Ei vor­besc des­pre o soci­e­ta­te par­ti­ci­pa­ti­vă. Aceas­ta înseam­nă, de fapt, că fie­ca­re e pe cont pro­priu”, spu­ne Arno­ud Boot, pro­fe­sor de eco­no­mie la Uni­ver­si­ta­tea din Amster­dam.

”În între­gul dis­curs nu am auzit macar o dată cuvân­tul ’vâr­st­nic’. Sin­gu­ra dată când rege­le l‑a pro­nu­nţat a fost cu refe­ri­re la mama sa”, spu­ne lide­rul par­ti­du­lui pen­sio­na­ri­lor din Olan­da, 50-Plus.

Ceea ce un cap înco­ro­nat a trans­mis une­ia din­tre cele mai boga­te națiuni din Euro­pa nu este oare vala­bil și pen­tru sta­te­le mult mai putin dezvol­ta­te ale Uniu­nii? De alt­fel, rege­le Olan­dei nu este pri­mul care anun­ță înce­ta­rea con­trac­tu­lui soci­al din­tre stat și cetă­țeni. A făcut‑o în urmă cu doi ani pre­șe­din­te­le Băn­cii Cen­tra­le Euro­pe­ne, care, într-un inter­viu pen­tru “Wall Stre­et Jour­nal”, anun­ța că ”Mode­lul soci­al euro­pean este mort”.

Acest model pe care Euro­pa şi‑a bazat pros­pe­ri­ta­tea după Al Doi­lea Răz­boi Mondi­al a dis­pă­rut (“has gone”), con­si­de­ra Mario Draghi, amin­tind de for­mu­la eco­no­mis­tu­lui ger­man Rudi Dor­n­bu­s­ch: “Euro­pe­nii sunt atât de boga­ţi încât îşi pot per­mi­te să plă­teas­că oame­nii ca să nu mun­ceas­că”.

Poli­ti­cie­nii nu îşi per­mit să piar­dă elec­to­rat făcând ase­me­nea decla­ra­ții. Sar­ci­na aces­tor anun­țuri dure le revi­ne ban­che­ri­lor cen­trali. Este și cazul Româ­ni­ei, unde guver­na­to­rul Mugur Isă­res­cu anun­ță, prin­tre rân­duri, un vii­tor simi­lar și pen­tru țara noas­tră. La fel și al său con­si­li­er Adri­an Vasi­les­cu, care ara­tă dese­ori că modul de via­ță al româ­ni­lor din urmă cu cinci ani nu va mai reve­ni pen­tru actu­a­le­le gene­ra­ții.

Vâr­sta de aur a Euro­pei pos­tbe­li­ce s‑a înche­iat, ne trans­mit lide­rii euro­peni.

Ceea ce în urmă cu doar câte­va gene­ra­ții repre­zen­ta un imens pro­gres (asi­gu­ră­ri­le de șomaj obli­ga­to­rii intro­du­se în peri­oa­da inter­be­li­că, pen­si­i­le intro­du­se în ace­eași peri­oa­dă, ală­tu­ri de alo­ca­ți­i­le fami­li­a­le, acce­sul gra­tu­it la ser­vi­cii medi­ca­le și chiar de apa­ri­ția Minis­te­re­lor Sănă­tă­ții, con­ce­di­i­le plăti­te care au dus la naș­te­rea de fac­to a turis­mu­lui) nu mai este pus acum sub sem­nul între­bă­rii, ci de‑a drep­tul anu­lat.

Trep­tat, lide­rii naţio­nali şi cei de la Bru­xe­l­les încear­că să pre­gă­teas­că cetă­țe­nii pen­tru o reîn­toar­ce­re la ”nor­ma­li­ta­tea seco­lu­lui XIX”, cea în care o gos­po­dă­rie din îna­in­ta­te­le țări occi­den­ta­le chel­tu­ia mare par­te din venit pe hra­nă, bău­tu­ră și tut­un, cu o pro­por­ție şi mai mare în țări­le medi­te­ra­ne­e­ne.

După 1945, ele­men­tul defi­ni­to­riu al rela­ți­ei a deve­nit păien­je­ni­șul de bene­fi­cii soci­a­le și stra­te­gii eco­no­mi­ce prin care sta­tul își ser­vea supu­șii — nu invers”, scria isto­ri­cul bri­ta­nic Tony Judt. “Acum însă sun­tem pre­gă­tiți pen­tru a ne întoar­ce către rea­li­ta­tea seco­lu­lui XIX, când rela­ția din­tre cetă­țean și stat era un com­pro­mis vari­a­bil între nevo­i­le mili­ta­re și reven­di­că­ri­le poli­ti­ce, iar obli­ga­ţia stră­ve­che de a‑şi apă­ra glia con­tra­ba­lan­sa, pen­tru cetă­țe­nii deve­niți suve­rani, drep­tu­ri­le moder­ne.”

Noi­le rea­li­tăți sunt mult mai peri­cu­loa­se decât par. Ele impli­că nu numai secu­ri­ta­tea soci­e­ta­lă, ci și națio­na­lă. ”Pen­tru pri­ma dată după Al Doi­lea Răz­boi Mondi­al, con­trac­tul soci­al euro­pean este pe cale de a se rupe. Dacă aceas­tă pro­ble­mă nu va fi abor­da­tă și dacă eli­te­le nu reu­șesc să-și recon­ci­li­e­ze inte­re­se­le cu cele ale ale­gă­to­ri­lor, fun­damen­te­le poli­ti­ce ale UE se vor ero­da”, ara­tă o ana­li­ză Strat­for dedi­ca­tă sur­prin­ză­to­ru­lui mesaj regal din Olan­da.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele