Quod erat demonstrandum”, Premiul Special al Juriului, la Roma!

0
199

Flo­rin Pier­sic Jr., Ofe­lia Popii, Sorin Leo­vea­nu si Andrei Gru­z­s­ni­c­ki, pe covo­rul roşu.

163 de fil­me din 30 de ţări, pes­te 150.000 de spec­ta­tori în 10 zile, 5 expo­zi­ţii, 26 de con­fe­rinţe şi întâl­niri, pes­te 1.200 de arti­co­le în pre­sa naţio­na­lă şi inter­na­ţio­na­lă, pes­te 5.200 arti­co­le on line, 752 de repor­teri din  media inter­na­ţio­na­lă.  Aces­ta este, în mare, bilanţul Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţio­nal de la Roma, care şi‑a anu­nţat asea­ră câştigătorii.

Fil­mul româ­nesc “Quod Erat Demon­stran­dum” a fost dis­tins cu Pre­mi­ul Spe­cial al Juriului.

Pro­du­cţia româ­neas­că, sem­na­tă de regi­zo­ru­lui  Andrei Gru­z­s­ni­c­z­ki, rea­li­za­tă în alb-negru, cu acţiu­nea pla­sa­tă în tim­pul epo­cii Ceau­şes­cu, a fost una din­tre cele mai cota­te de  boo­k­ma­kers. Regi­zo­rul Andrei Gru­z­s­ni­c­z­ki, pre­zent sâm­bă­tă sea­ră la cere­mo­n­ia ofi­ci­a­lă de decer­na­re a pre­mi­i­lor, care a avut loc la Audi­to­ri­u­mul “Par­co del­la Musi­ca”, a mulţu­mit juri­u­lui pen­tru “aceas­tă onoare”.

Rolu­ri­le prin­ci­pa­le au fost inter­pre­ta­te de acto­rii Ofe­lia Popii, Sorin Leo­vea­nu, Flo­rin Pier­sic Jr., Vir­gil Ogă­şa­nu şi Dori­an Bogu­ţă. Fil­mul “Quod Erat Demon­stran­dum” a fost pro­iec­tat pe 12 noiem­brie la Roma, în pre­mie­ră mondi­a­lă, fiind pen­tru pri­ma dată când un film româ­nesc este pre­zen­tat în com­pe­ti­ţia ofi­ci­a­lă a Fes­ti­va­lu­lui de Film din capi­ta­la Italiei.

Vă invi­tăm să citi­ţi con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui AICI.

Dumi­ni­că, 17 noiem­brie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply