MISTERUL APEI — Un fascinant şi uimitor documentar! VIDEO

0
1059

Docu­men­ta­rul “MISTERUL APEI” pre­zin­tă des­co­pe­riri şti­inţi­fi­ce de ulti­mă oră şi modul în care gân­du­ri­le noas­tre au un efect clar asu­pra rea­li­tă­ţii noas­tre încon­ju­ră­toa­re.

Acest film este des­pre apă, sub­stan­ța cea mai uimi­toa­re si mis­te­ri­oa­să din jurul nos­tru. Din cele mai vechi tim­puri, oame­nii de ști­in­ță, filo­zofi și teo­logi au încer­cat să înțe­lea­gă pro­pri­e­tă­ți­le sale excep­tio­na­le și impli­cit au dorit sa o inte­lea­ga din­co­lo de legi­le fizi­ce ale natu­rii.

Mar­tu­ria des­co­pe­ri­ri­lor recen­te ale cer­ce­ta­to­ri­lor de pre­tu­tin­deni te uimesc, efec­tiv îți taie răsu­fla­rea. Cer­ce­tari com­ple­xe asu­pra apei au fost efec­tu­a­te in Rusia, Kaza­hs­tan, Elve­tia, Isra­el, SUA, Marea Bri­ta­nie, Aus­tria, Japo­nia, Argen­ti­na, Chi­na și Tibet.

Docu­men­ta­rul ara­ta modul cum reac­tio­nea­za apa la muzi­ca si la sta­ri­le sufle­tes­ti uma­ne. Cat de fru­moa­sa este struc­tu­ra apei, atunci cand se afla in pre­a­j­ma sa ener­gie pozi­ti­va si cat de tris­ta, de intu­ne­ca­ta este atunci cand are par­te de ener­gie nega­ti­va…

Noi­le argu­men­te evi­den­ti­a­te in film repre­zin­ta noi pro­vo­cari pen­tru des­chi­de­rea de noi ori­zon­turi, cum ar fi apli­ca­ți­i­le apei struc­tu­ra­tă în agri­cul­tu­ră sau uti­li­za­rea ei în tra­ta­rea dife­ri­te­lor boli gra­ve…

Geo­gra­fia fil­mu­lui se întin­de pe tot glo­bul si din­co­lo de sis­te­mul solar, suge­rând că apa are memo­rie si capa­ci­ta­tea de a trans­mi­te mesa­je mai repe­de decât lumi­na. Apa este uni­ca si pro­fun­da iar pro­pri­e­tă­ți­le sale mira­cu­loa­se asteap­ta să fie des­co­pe­ri­te…


Man­ga­lia News, 24.11.2013.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele