Medicii sistează activitatea: “Pe perioada grevei, asigurăm urgenţele”

0
87

Mem­brii Fede­ra­ţi­ei Sani­tas vor intra în gre­vă de aver­tis­ment luni, între ore­le 8.00 şi 10.00, pen­tru a atra­ge atenţia asu­pra mai mul­tor reven­di­cări, a decla­rat sâm­bă­tă prim-vice­preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei Sani­tas, Mari­us Sepi, după întâl­ni­rea cu con­du­ce­rea Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii pe tema con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că.

Vom asi­gu­ra urgenţe­le ca de obi­cei şi alte ser­vi­cii, pen­tru a nu pune în peri­col via­ţa pacienţi­lor. Pro­ba­bil între ore­le menţio­na­te poli­cli­ni­ci­le vor fi închi­se, o să reco­man­dăm oame­ni­lor să aibă răb­da­re cu noi. Se va asi­gu­ra o tre­i­me din acti­vi­ta­tea spi­ta­le­lor, cole­gii mei au făcut noti­fi­ca­re în toa­te spi­ta­le­le. Acum se lucrea­ză în echi­pe mix­te între con­du­ce­rea spi­ta­le­lor şi cole­gii mei în aşa fel încât să nu peri­cli­tăm sub nici o for­mă via­ţa pacienţi­lor, a pre­ci­zat Sepi.

La Con­stanţa, gre­va se va desfă­şu­ra con­form pla­ni­fi­că­rii naţio­na­le, între ore­le 8.00 şi 10.00 dimi­nea­ţa, a adă­u­gat sin­di­ca­lis­tul. Con­form legi­sla­ţi­ei, se asi­gu­ră o tre­i­me din acti­vi­ta­tea per­so­na­lu­lui.

 Din res­pect pen­tru pacienţi vom face tot ceea ce este ome­neş­te posi­bil ca să nu sufe­re. În acest sens, la cele două sana­to­rii (Man­ga­lia şi Techir­ghi­ol — n.r.), Con­si­li­ul Judeţean a apro­bat ca gre­va de aver­tis­ment să se desfă­şoa­re între ore­le 12.00 şi 14.00, pen­tru că au un pro­fil spe­cial, pacienţii vin din ţară, cu tren, cu maşini, cum poa­te fie­ca­re, iar schim­bul de serie înce­pe de la ora 7.30- 8.00. Asta ar însem­na ca oame­nii să stea în cur­tea insti­tu­ţi­ei 2 ore şi nu era ok. Toc­mai de ace­ea am şi spus, încer­căm să nu sufe­re pacienţii, susţin sin­di­ca­li­ş­tii.

Cu Minis­te­rul Sănă­tă­ţii sun­tem în nego­ci­eri con­ti­nue. Am con­ve­nit cu mana­ge­rii uni­tă­ţii să se asi­gu­re o tre­i­me din per­so­nal, pen­tru ca flu­xul acti­vi­tă­ţii să nu aibă de sufe­rit şi nici pacienţi­lor să nu le fie peri­cli­ta­tă via­ţa, iar cei­la­lţi medici cobo­a­ră în holul uni­tă­ţii şi stau într-un pichet de gre­vă, a decla­rat, pen­tru Repli­ca, Nico­lae Manea, lide­rul Sani­tas Con­stanţa.

Pe fon­dul aces­tor ten­siuni, de pre­ci­zat că minis­trul Sănă­tă­ţii, Eugen Nico­lăes­cu, a făcut urmă­toa­rea pre­ci­zare: Am vor­bit la tele­fon cu minis­trul Finanţe­lor în pre­zenţa dum­ne­a­lor, şi a rămas ca luni să avem o între­ve­de­re şi cu aces­ta într‑o for­mu­lă res­trân­să şi spe­răm că vom obţi­ne avi­zul pen­tru ca în şedinţa de mier­curi să intrăm cu un ase­me­nea memo­ran­dum şi apro­xi­ma­tiv 1.200 de pos­turi să poa­tă fi deblo­ca­te în sis­te­mul sani­tar.

Cris­ti­na MARIN, replicaonline.ro, Luni, 25 nov.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele